Хімія. 9 клас. Попель

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 12. Якісні реакції на деякі йони

Матеріал параграфа допоможе вам:

  • з'ясувати, які хімічні реакції називають якісними;
  • виявляти деякі аніони за допомогою якісних реакцій;
  • аналізувати можливість здійснення якісної реакції.

Часто виникає потреба з'ясувати, чи містить водний розчин певні катіони або аніони. Якщо для виявлення йонів Н+ і ОН- використовують індикатори, то для інших йонів проводять хімічні реакції, що супроводжуються особливими зовнішніми ефектами (утворення характерного осаду, виділення газу з певними властивостями, поява чи зміна забарвлення розчину). Такі реакції називають якісними.

Пропонуємо вам здійснити реакції, за допомогою яких можна виявити в розчині йони деяких кислотних залишків.

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД № 5

Виявлення хлорид-іонів у розчині

Налийте в пробірку 1—2 мл розчину натрій хлориду і додайте 2—3 краплі розчину аргентум нітрату. Спостерігайте появу білого сирнистого осаду аргентум хлориду.

Складіть молекулярне і йонно-молекулярне рівняння проведеної якісної реакції.

У розчин з осадом налийте 1—2 мл розбавленої нітратної кислоти. Чи розчиняється аргентум хлорид у цій кислоті?

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД № 6

Виявлення бромід-іонів у розчині

Налийте в пробірку 1—2 мл розчину калій броміду і додайте 2—3 краплі розчину аргентум нітрату. Спостерігайте появу жовтуватого сирнистого осаду аргентум броміду. З'ясуйте, чи розчиняється осад у розбавленій нітратній кислоті.

Складіть молекулярне і йонно-молекулярне рівняння проведеної якісної реакції.

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД № 7

Виявлення йодид-іонів у розчині

Налийте в пробірку 1—2 мл розчину калій йодиду і додайте 2—3 краплі розчину аргентум нітрату. Спостерігайте появу жовтого сирнистого осаду аргентум йодиду. З'ясуйте, чи розчиняється осад у розбавленій нітратній кислоті.

Складіть молекулярне і йонно-молекулярне рівняння проведеної якісної реакції.

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД № 8

Виявлення сульфат-іонів у розчині

Налийте в пробірку 1—2 мл розчину натрій сульфату або розбавленого розчину сульфатної кислоти і додайте кілька крапель розчину барій хлориду. Утворюється білий дрібнокристалічний осад барій сульфату. З'ясуйте, чи розчиняється осад у розбавленій нітратній кислоті.

Складіть молекулярне і йонно-молекулярне рівняння проведеної якісної реакції.

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД № 9

Виявлення ортофосфат-іонів у розчині

Налийте в пробірку 1—2 мл розчину натрій ортофосфату і додайте 2—3 краплі розчину аргентум нітрату. Спостерігайте появу жовтого осаду аргентум ортофосфату. З'ясуйте, чи розчиняється осад у розбавленій нітратній кислоті.

Складіть молекулярне і йонно-молекулярне рівняння проведеної якісної реакції.

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД № 10

Виявлення карбонат-іонів у розчині

Налийте в пробірку 1—2 мл розчину натрій карбонату і додайте кілька крапель розчину барій хлориду. Утворюється білий осад барій карбонату. Додайте до вмісту пробірки 1 мл розбавленої нітратної кислоти. Що спостерігаєте? Чи має запах газ, який виділяється?

Піднесіть до отвору пробірки зволожений універсальний індикаторний папірець. Як змінюється його колір? Про що це свідчить?

Складіть молекулярні та йонно-молекулярні рівняння проведених реакцій.

Карбонат-іони можна виявити в розчині, додавши до нього кислоту. Виділяється вуглекислий газ, який не має запаху. При пропусканні цього газу в розчин кальцій гідроксиду утворюється білий осад кальцій карбонату.

Для виявлення в розчині деяких аніонів замість аргентум нітрату можна використати плюмбум(ІІ) нітрат. Хлорид, бромід, сульфат, ортофосфат і карбонат Плюмбуму(ІІ) — білі осади, а йодид — жовтий (мал. 27). Якщо досліджують дуже розбавлені розчини, то деякі реакції обміну можуть не відбутися, бо солі PbCl2, PbBr2, PbI2, PbSO4 є малорозчинними.

Мал. 27. Осадження броміду (а) і йодиду (б) Плюмбуму(ІІ)

Оскільки хлорид-іони виявляють у розчині додаванням до нього розчину аргентум нітрату, то катіони Аргентуму можна виявити, скориставшись хлоридною кислотою чи розчином натрій хлориду.

Провести якісну реакцію з метою виявлення певних йонів часто неможливо через наявність у досліджуваному розчині інших йонів. Наприклад, виявити хлорид-іони в розчині за допомогою солі AgNO3 не вдасться, якщо розчин міститиме ще й бромід-, йодид-, сульфат-, карбонат- або ортофосфат-іони; усі ці йони сполучаються з йонами Ag+, й утворюються осади відповідних солей.

Якісні реакції використовують не лише для виявлення тих чи інших йонів, а й для розпізнавання сполук або їхніх розчинів. За допомогою таких реакцій виявляють токсичні катіони та аніони в промислових стоках. Якісні реакції на нітрат-іони дають змогу перевірити, чи містяться залишки добрив (нітратів) в овочах.

ВИСНОВКИ

Реакції за участю певних йонів, які відбуваються з характерним зовнішнім ефектом (утворення осаду, виділення газу, поява чи зміна забарвлення розчину), називають якісними реакціями. Їх здійснюють з метою виявлення різних йонів у розчині, розпізнавання сполук.

  • 88. Яку реакцію називають якісною?
  • 89. Реакції якого типу відбувалися під час виконання вами лабораторних дослідів № 5—10?
  • 90. Як можна розрізнити жовті осади аргентум йодиду і аргентум ортофосфату?
  • 91. Як можна розрізнити білі осади барій сульфату і барій карбонату? Напишіть відповідне хімічне рівняння в молекулярній та йонно-молекулярній формах.
  • 92. Чи можна виявити хлорид-, бромід-, йодид-, ортофосфат-іони в розчині за допомогою розчину солі Барію? Відповідь обґрунтуйте.
  • 93. Чи можна виявити сульфат-іони, карбонат-іони в розчині, використавши розчин аргентум нітрату? Відповідь обґрунтуйте.
ГДЗ до підручника можна знайти тут.