Хімія. Повторне видання. 8 клас. Попель

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 25. Солі

Матеріал параграфа допоможе вам:

  • з’ясувати, що таке солі;
  • складати формули і хімічні назви солей;
  • дізнатися про поширеність солей у природі.

Склад і формули солей. До класу солей належить сполука, яку ми використовуємо щодня. Це — кухонна сіль NaCl. Вам відомо, що вона складається з йонів Na+ і Cl-. На дошці ви пишете крейдою CaCO3. Її також зараховують до солей. У крейді містяться йони Ca2+ і СО2-3.

Солі — сполуки, складниками яких є катіони металічних елементів та аніони кислотних залишків.

Йон кислотного залишку має негативний заряд, значення якого збігається зі значенням валентності залишку:

Солі, як і кислоти, мають дві загальні формули — MmAn і Mm(EOn)p. Першій формулі відповідають солі, що містять йони кислотних залишків безоксигенових кислот, а другій — солі, аніони яких походять від оксигеновмісних кислот. Приклади формул солей: LiF, CaS, NaNO3, Al2(SO4)3.

Солі

MmAn

Mm(EOn)p

Для того щоб скласти формулу солі, потрібно знати заряди катіона й аніона, а також зважати на те, що сполука є електронейтральною. Відповідну вправу розглянуто в § 14. Для з’ясування значень зарядів йонів можна використовувати таблицю розчинності неорганічних сполук (форзац ІІ).

• Складіть формулу солі, яка містить йони Fe3+ і NO-3.

Графічні формули для солей, як і для інших йонних сполук, не використовують.

Назви солей. Кожна сіль має хімічну назву, а деякі солі — ще й тривіальні назви (табл. 8). Хімічна назва солі складається із двох слів. Перше слово є назвою металічного елемента, а друге походить від хімічної назви відповідної кислоти. Якщо металічний елемент утворює катіони з різними зарядами, то значення заряду вказують після назви елемента римською цифрою в дужках (табл. 8, мал. 44). За відмінками змінюється лише друге слово хімічної назви солі.

Таблиця 8

Формули та назви солей

Формула

Назва

хімічна

тривіальна

KNO3

Калій нітрат

Калійна селітра

K2CO3

Калій карбонат

Поташ

CaF2

Кальцій фторид

Флюорит (мінерал)

FeCl2

Ферум(ІІ) хлорид

Fe2(SO4)3

Ферум(ІІІ) сульфат

Мал. 44. Солі1

1 У кристалах цих солей, за винятком калій хромату, містяться молекули води.

• Дайте хімічні назви солям, що мають такі формули: KF, PbCO3, Ba3(PO4)2, CrCl3.

Існують солі, які походять від амонійної основи NH4OH (с. 130). У їхньому складі є катіони амонію NH+4. Приклади таких сполук:

NH4Cl — амоній хлорид;

(NH4)2SO4 — амоній сульфат;

NH4NO3 — амоній нітрат.

Дві останні сполуки застосовують як добрива.

Поширеність солей у природі. У земній корі міститься багато солей (мал. 45). Більшість цих сполук — силікати. Серед них є й дорогоцінні камені: блакитний топаз (алюміній силікат), золотистий циркон (цирконій силікат), безбарвний фенакіт (берилій силікат) тощо.

Мал. 45. Кристали мінералів, що є солями

Існує багато покладів натрій хлориду NaCl (кам’яна сіль), калій хлориду KCl (сильвін), кальцій карбонату CaCO3 (крейда, вапняк, мармур). Ця сполука Кальцію становить основу черепашок, коралів, яєчної шкаралупи (мал. 46). Сульфіди ZnS, Cu2S, PbS та інші є рудами — сировиною для виробництва металів.

Мал. 46. Кальцій карбонат у живій природі

Різні солі містяться в розчиненому стані в гідросфері. У морській воді переважають хлориди Натрію і Магнію, а у прісній — солі Кальцію і Магнію (здебільшого карбонатної та сульфатної кислот).

ВИСНОВКИ

Сіль — йонна сполука, у складі якої містяться катіони металічного елемента й аніони кислотного залишку. Склад солей відповідає загальним формулам MmAn і Mm(EOn)p.

Кожна сіль має хімічну назву, а деякі солі — ще й тривіальні назви.

Солі дуже поширені в природі.

179. Які сполуки називають солями? Чим солі схожі за складом з основами і чим відрізняються від них?

180. Складіть формули солей, утворених такими йонами: Li+, Mg2+, NO-3, CO2-3.

181. Запишіть у відповідні клітинки поданої нижче таблиці формули йонів, які містяться в солях Al(NO3)3, BaBr2, K3PO4, Na2S:

Катіони

Аніони

однозарядні

багатозарядні

однозарядні

багатозарядні

182. Дайте назви солям, що мають такі формули: NaBr, Al2S3, Li2SO4, CaSO3.

183. Складіть формули цезій йодиду, алюміній фториду, хром(ІІІ) сульфату, літій ортофосфату.

184. Однакова чи різна кількість речовини аніонів міститься в 20 г СаСО3 і в 20 г СаВr2? (Усно.)

185. У порції натрій сульфату міститься 0,5 моль SO2-4-йонів. Визначте кількість речовини і масу йонів Натрію в цій порції сполуки. (Усно.)

186. Де міститься найбільша сумарна кількість йонів — в 1 моль алюміній сульфату, 2 моль ферум(ІІІ) нітрату, 3 моль барій хлориду чи 4 моль літій фториду?

187. Для дослідів узяли однакові маси ферум(ІІІ) ортофосфату, натрій хлориду та кальцій карбонату. Зіставте сумарні кількості йонів у цих порціях солей та виберіть правильну відповідь:

  • а) найбільше йонів у порції ферум(ІІІ) ортофосфату;
  • б) найбільше йонів у порції натрій хлориду;
  • в) найбільше йонів у порції кальцій карбонату;
  • г) у взятих порціях солей однакова кількість йонів.
ГДЗ до підручника можна знайти тут.