Хімія. Повторне видання. 8 клас. Попель

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

4 розділ. Основні класи неорганічних сполук

Вам відомо, що всі речовини поділяють на органічні та неорганічні (схема 6).

Схема 6

Типи речовин

Галузь хімічної науки, яка досліджує неорганічні речовини, називають неорганічною хімією.

Кількість неорганічних речовин сягає сотень тисяч. Учені-хіміки поділили багато неорганічних сполук на певні групи, або класи, враховуючи їхній склад, тобто те, скільки хімічних елементів і які саме утворюють кожну сполуку. У деяких випадках також брали до уваги хімічні властивості речовин (наприклад, здатність взаємодіяти з основами чи кислотами або і з основами, і з кислотами).

Кілька класів неорганічних сполук вважають найважливішими. Їх розглядатимемо в цьому розділі.

Ви знаєте про сполуки, загальна назва яких — оксиди. Під час реакцій води з деякими оксидами металічних елементів утворюються речовини, які називають основами, а з оксидами неметалічних елементів вода взаємодіє з утворенням кислот. Окрім оксидів, основ, кислот, до основних класів неорганічних сполук зараховують амфотерні гідроксиди і солі.

§ 22. Оксиди

Матеріал параграфа допоможе вам:

  • пригадати склад оксидів;
  • складати графічні формули молекул оксидів;
  • закріпити навички зі складання хімічних назв оксидів;
  • дізнатися про поширеність оксидів у природі.

Склад і формули оксидів. Вам відомо, що оксиди — це сполуки елементів з Оксигеном.

Майже всі хімічні елементи утворюють оксиди (мал. 40). Для елемента з постійною валентністю існує один оксид. Так, одновалентний Літій утворює оксид із формулою Li2O, двовалентний Кальцій — оксид CaO, тривалентний Бор — оксид B2O3. Якщо хімічний елемент має змінну валентність, то він утворює кілька оксидів. Наприклад, для Купруму відомі сполуки Cu2O і CuO, а для Хрому — CrO, Cr2O3 і CrO3.

Мал. 40. Оксиди

Зважаючи на можливі значення валентності хімічних елементів, запишемо ряд загальних формул оксидів: Е2О, ЕО, Е2О3, EO2, E2O5, EO3, E2O7, ЕО4. Ці формули наведено в окремому рядку короткого варіанта періодичної системи (форзац І). Об’єднаємо їх в одну — EmОn.

Цікаво знати

Найбільше оксидів утворює Нітроген: N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5.

Нагадаємо, що найбільше значення валентності хімічного елемента зазвичай збігається з номером групи періодичної системи, де він розміщений. Оксид, у якому елемент виявляє таку валентність, називають вищим.

• Напишіть хімічні формули вищих оксидів Фосфору, Сульфуру і Хлору.

Для оксидів молекулярної будови, крім хімічних формул, використовують графічні формули. У такій формулі атоми з’єднують у молекулу рисками:

Кількість рисок біля кожного атома дорівнює значенню його валентності у сполуці. Важливо знати, що однакові атоми в молекулах оксидів не сполучаються. Одна риска між атомами імітує одну спільну електронну пару, тобто простий ковалентний зв’язок, дві риски — дві спільні електронні пари (подвійний зв’язок), а три риски — три спільні електронні пари (потрійний зв’язок).

• Складіть графічну формулу молекули вуглекислого газу.

Назви оксидів. Хімічна назва оксиду, як вам відомо, складається з назви елемента, який утворив сполуку з Оксигеном, і слова «оксид»:

СаО — кальцій оксид;

B2O3 — бор оксид.

Якщо елемент утворює кілька оксидів, то в назві кожної сполуки римською цифрою в дужках указують значення його валентності1:

FeO — ферум(ІІ) оксид;

Fe2O3 — ферум(III) оксид.

1 У назві «нітроген(V) оксид» указують числове значення ступеня окиснення Нітрогену, який для сполук N2O5 і HNO3 становить +5. Про це йтиметься в 9 класі.

У назві сполуки відмінюється лише друге слово: кальцій оксиду, ферум(II) оксидом.

• Складіть хімічні назви оксидів із формулами MgO, SO2, Р2О5.

Деякі оксиди, крім хімічних назв, мають ще й традиційні (тривіальні). Такі назви, наприклад, для сполук СаО і SO2 — «негашене вапно» і «сірчистий газ».

Цікаво знати

Для води Н2О хімічну назву «гідроген оксид» не використовують.

Поширеність оксидів у природі. Найпоширеніший оксид в атмосфері та гідросфері — вода, а в літосфері — оксид SiO2. Ця сполука Силіцію утворює мінерал кварц, є складником піску, граніту. У повітрі міститься невелика кількість вуглекислого газу СО2. Найбільше оксидів трапляється в літосфері. Вони містяться у складі гірських порід, ґрунтів, мінералів (мал. 41). Ферум(ІІІ) оксид Fe2O3 є головним компонентом більшості залізних руд.

Мал. 41. Кристали мінералів, що є оксидами

ВИСНОВКИ

Оксид — сполука елемента з Оксигеном. Загальна формула оксидів — EmОn.

Оксиди мають хімічні назви, а деякі — ще й тривіальні назви. Перше слово в хімічній назві оксиду є назвою відповідного елемента, а друге слово — «оксид».

Багато оксидів трапляється в природі. Найпоширеніші серед них — вода і силіцій(IV) оксид.

152. Які сполуки називають оксидами? Укажіть серед наведених хімічних формул ті, які відповідають оксидам: PbO, Cl2O7, Na2O, LiOH, SeO3, HClO.

153. Складіть хімічні формули оксидів Арсену (елемент буває три- і п’ятивалентним) і Телуру (значення валентності елемента — 4 і 6).

154. Запишіть хімічні формули оксидів, які містять катіони Калію, Барію, Алюмінію.

155. Зобразіть графічні формули молекул оксидів SO2 тa I2O5.

156. Запишіть формули сполук, що мають такі назви:

  • a) нітроген(IV) оксид;
  • б) титан(ІІІ) оксид;
  • в) берилій оксид;
  • г) манган(VII) оксид.

157. Дайте хімічні назви оксидам SrO, Mn2O3, N2O.

158. Обчисліть масові частки елементів у сульфур(IV) оксиді та сульфур(VI) оксиді.

159. Визначте масу:

  • а) титан(IV) оксиду кількістю речовини 2 моль (усно);
  • б) порції нітроген(ІІ) оксиду, в якій налічується 1023 молекул.

160. Учні класу за 45 хвилин уроку видихають разом із повітрям 1,1 кг вуглекислого газу. Обчисліть об’єм, який займає цей газ за нормальних умов.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.