Хімія. Повторне видання. 8 клас. Попель

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 19. Молярна маса

Матеріал параграфа допоможе вам:

 • з’ясувати суть фізичної величини «молярна маса»;
 • обчислювати значення молярних мас простих і складних речовин;
 • розв’язувати задачі з використанням молярних мас.

Молярна маса. Важливою величиною, яка пов’язана з кількістю речовини, є молярна маса. Її використовують у багатьох розрахунках під час підготовки до хімічного експерименту чи впровадження технологічних процесів на заводах, опрацювання результатів дослідження хімічних реакцій.

Молярна маса — це маса 1 моль речовини.

Молярну масу позначають латинською літерою M. Її розмірність — г/моль.

Молярна маса чисельно дорівнює відносній атомній або молекулярній масі. Для того щоб записати молярну масу речовини, достатньо вказати значення відповідної відносної атомної чи молекулярної маси і додати розмірність — г/моль:

Ar(C) = 12 ⇒ M(C) = 12 г/моль;

Mr(H2S) = 34 ⇒ M(H2S) = 34 г/моль.

Складні речовини атомної та йонної будови не містять молекул. Для них молярні маси чисельно дорівнюють сумам відносних мас атомів або йонів1 — складників хімічних формул речовин2:

M(Li2S) = 2M(Li+) + M(S2-) = 46 г/моль.

1 Про відносні маси йонів див. § 13.

2 Молярні маси речовин атомної та йонної будови чисельно дорівнюють їхнім відносним формульним масам.

• Обчисліть і запишіть значення молярних мас амоніаку NH3 і алюміній оксиду Al2O3.

Оскільки поняття «моль» використовують не лише щодо речовин, а й щодо найдрібніших частинок (атомів, молекул, йонів), то і для них існують молярні маси. Зваживши на те, що маса 1 моль йонів OH- становить 16 г + 1 г = 17 г (масою електронів нехтують), запишемо значення молярної маси цих частинок:

M(OH-) = 17 г/моль.

Виведемо формулу, яка описує взаємозв’язок між масою, кількістю речовини і молярною масою. Якщо, наприклад, 1 моль атомів Гідрогену має масу 1 г, то n моль цих атомів — масу, яка в n разів більша, тобто n г. Запишемо відповідну математичну дію:

m(H) = n • M(H) = n моль • 1 г/моль = n г.

Загальна формула для обчислення маси за кількістю речовини:

m = n • M.

Звідси

Отже, молярна маса — це відношення маси до кількості речовини.

Розв’язування задач. Розглянемо два способи розв’язання задач, що потребують використання молярної маси. Один із них передбачає складання пропорції, а інший — обчислення за наведеними вище формулами.

ЗАДАЧА 1. Визначити кількість речовини метану СН4, якщо маса сполуки становить 6,4 г.

ЗАДАЧА 2. Обчислити масу заліза, яка відповідає кількості речовини металу 1,5 моль.

ЗАДАЧА 3. Обчислити масу 1024 атомів Натрію.

ВИСНОВКИ

Молярна маса — це маса 1 моль речовини. Вона чисельно дорівнює відносній атомній або молекулярній масі. Для сполуки атомної чи йонної будови значення молярної маси є сумою відносних мас атомів або йонів — складників її хімічної формули.

Молярна маса є відношенням маси до кількості речовини.

122. Установіть відповідність:

 • 1) Mr(CO2);
 • 2) m(CO2);
 • 3) M(CO2);
 • а) 44 г;
 • б) 44 г/моль;
 • в) 44.

123. Обчисліть молярні маси речовин із такими формулами: F2, H2O, SO2, Li2O, Mg3N2, H2SO4, NaOH. (Усно.)

124. Назвіть молярні маси атомів і йонів, що мають такі формули: Cu, Ar, Br, Mg2+, S2-.

125. Маса сполуки, взятої кількістю речовини 0,2 моль, становить 12,8 г. Визначте молярну масу сполуки. (Усно.)

126. Обчисліть масу 0,25 моль магній фосфіду Mg3P2.

127. Маса якої сполуки більша — вуглекислого газу СО2, взятого кількістю речовини 2 моль, чи сірчистого газу SO2 кількістю речовини 1,5 моль? (Усно.)

128. Яка кількість речовини міститься у 24 г магнію, 80 г брому, 200 г крейди? (Усно.)

129. Де міститься найбільша кількість речовини, а де — найменша: у 10 г кальцію, 16 г кисню чи 8 г натрій гідриду NaH? (Усно.)

130. Скільки молекул і атомів у 3,4 г амоніаку NH3? (Усно.)

131. Де міститься більше молекул, атомів (усно):

 • а) в 1 г вуглекислого газу СО2 чи в 1 г сірчистого газу SO2;
 • б) у 2 моль води чи в 1 моль сульфатної кислоти H2SO4?

132. В 1 л мінеральної води «Боржомі» міститься 80 мг йонів Са2+, 55 мг йонів Mg2+. Кількість яких йонів у цій воді більша? (Усно.)

133. Обчисліть масу однієї молекули води в грамах, використавши молярну масу води і сталу Авогадро.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.