Хімія. Повторне видання. 8 клас. Попель

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Хімія. 8 клас. Попель

Підручник підготовлено за навчальною програмою з хімії для 7-9 класів закладів загальної середньої освіти. У ньому розміщено матеріал із розділів «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома», «Хімічний зв’язок. Будова речовини», «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами», «Основні класи неорганічних сполук», практичні роботи, лабораторні досліди, вправи, задачі, завдання для домашнього експерименту, додатковий матеріал для допитливих, а також словник хімічних термінів, предметний покажчик, список літератури і перелік інтернет-сайтів для учнів.

1 Розділ. Періодичний закон. Періодична система хімічних елементів. Будова атомів

§ 1. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів

§ 2. Періодичний закон

§ 3. Періодична система хімічних елементів

§ 4. Склад атомів

§ 5. Сучасна модель атома

§ 6. Електронна будова атомів

§ 7. Радіуси атомів

§ 8. Періодичний закон і електронна будова атомів

§ 9. Характеристика хімічного елемента

§ 10. Періодичний закон, хімічний характер елементів і властивості простих речовин

§ 11. Періодичний закон і властивості складних речовин

§ 12. Значення періодичного закону

2 Розділ. Хімічний зв’язок. Будова речовини

§ 13. Стійкість електронних оболонок. Йони

§ 14. Йонний зв’язок. Йонні сполуки

§ 15. Ковалентний зв’язок

§ 16. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронегативність елементів

§ 17. Речовини молекулярної та атомної будови

Практична робота № 1. Дослідження фізичних властивостей речовин

3 Розділ. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 18. Кількість речовини

§ 19. Молярна маса

§ 20. Молярний об’єм. Закон Авогадро

§ 21. Відносна густина газу

4 Розділ. Основні класи неорганічних сполук

§ 22. Оксиди

§ 23. Основи

§ 24. Кислоти

§ 25. Солі

§ 26. Будова, властивості та використання оксидів

§ 27. Розрахунки за хімічними рівняннями

§ 28. Властивості та використання основ

§ 29. Властивості та використання кислот

§ 30. Амфотерні оксиди та гідроксиди

§ 31. Властивості та використання солей

Практична робота № 2. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

§ 32. Узагальнення знань про неорганічні речовини

§ 33. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами

Практична робота № 3. Розв’язування експериментальних задач

§ 34. Неорганічні сполуки, довкілля і людина

Додаток. Найважливіші способи добування неорганічних сполук

Відповіді до задач і вправ

Словник термінів

ГДЗ до підручника можна знайти тут.