Хімія. 8 клас. Попель

Хімія. 8 клас. Попель

Підручник підготовлено за програмою з хімії для 7—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить матеріал із розділів «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома», «Хімічний зв’язок і будова речовини», «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами», «Основні класи неорганічних сполук», практичні роботи, лабораторні досліди, вправи, задачі, завдання для домашнього експерименту, додатковий матеріал для допитливих, а також словник термінів, предметний покажчик, список літератури та інтернет-сайтів для використання учнями.

1 Розділ. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 1. Перші спроби класифікації хімічних елементів

§ 2. Періодичний закон Д. І. Менделєєва

§ 3. Періодична система хімічних елементів

§ 4. Будова атома

§ 5. Ізотопи. Сучасне формулювання періодичного закону

§ 6. Сучасна модель атома

§ 7. Електронна будова атомів

§ 8. Періодичний закон і електронна будова атомів

§ 9. Характеристика хімічного елемента

§ 10. Періодична система, хімічний характер елементів і властивості простих речовин

§ 11. Періодична система і хімічні властивості сполук

§ 12. Значення періодичного закону

2 Розділ. Хімічний зв’язок і будова речовини

§ 13. Стійкість електронних оболонок. Йони

§ 14. Йонний зв’язок. Йонні сполуки

§ 15. Ковалентний зв’язок

§ 16. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронегативність елементів

§ 17. Речовини молекулярної та атомної будови

§ 18. Ступінь окиснення

3 Розділ. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 19. Кількість речовини

§ 20. Молярна маса

§ 21. Молярний об’єм. Закон Авогадро

§ 22. Відносна густина газу

4 Розділ. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 23. Основні класи неорганічних сполук

§ 24. Основи

§ 25. Кислоти

§ 26. Солі

§ 27. Будова, властивості та використання оксидів

§ 28. Розрахунки за хімічними рівняннями

§ 29. Властивості та використання основ

§ 30. Властивості та використання кислот

§ 31. Амфотерні оксиди та гідроксиди

§ 32. Властивості та використання солей

Практична робота № 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

§ 33. Способи добування оксидів

§ 34. Способи добування основ і амфотерних гідроксидів

§ 35. Способи добування кислот

§ 36. Способи добування солей

§ 37. Узагальнення знань про неорганічні речовини

§ 38. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами

Практична робота № 2. Розв’язування експериментальних задач

§ 39. Неорганічні сполуки, довкілля і людина

Післямова

Відповіді до задач і вправ

Словник термінів