Хімія. Повторне видання. 7 клас. Попель

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 18. Масова частка елемента у складній речовині

Матеріал параграфа допоможе вам:

  • з'ясувати, що таке масова частка елемента у сполуці, та обчислювати її значення;
  • розраховувати масу елемента в певній масі сполуки за його масовою часткою;
  • оформлювати розв'язання розрахункових задач.

Кожна складна речовина утворена кількома елементами. Відомості про кількісний вміст елементів у сполуці часто є важливими для її практичного використання. Наприклад, кращим азотним добривом вважають таке, в якому атомів Нітрогену міститься більше за масою, ніж в інших добривах (цей елемент потрібний рослинам). Так само оцінюють якість залізної руди, визначаючи, наскільки вона «багата» на елемент Ферум.

Кількісний вміст хімічного елемента у сполуці характеризують його масовою часткою. Цю величину позначають латинською літерою w (дубль-ве)1.

1 Схожою за написанням є грецька літера ω (омега).

Виведемо формулу для обчислення масової частки елемента у сполуці за відомими масами сполуки та атомів (або йонів) елемента в ній. Позначимо елемент літерою Е, а невідому масову частку цього елемента — літерою х. Врахувавши, що маса сполуки — ціле, а маса елемента m(Е) — частина від цілого, складаємо пропорцію:

Масова частка елемента у сполуці — це відношення маси елемента до відповідної маси сполуки.

Зауважимо, що маси елемента і сполуки потрібно брати в однакових одиницях вимірювання (наприклад, у грамах).

Масова частка не має розмірності. Її часто виражають у відсотках. У цьому разі формула має такий вигляд:

Очевидним є те, що сума масових часток усіх елементів у сполуці становить 1 (або 100 %).

Розглянемо приклади розв'язування задач, які передбачають обчислення або використання масових часток елементів у сполуках.

Умову розрахункової задачі та її розв'язання зазвичай подають у такий спосіб. Аркуш зошита чи класну дошку ділять вертикальною лінією на дві неоднакові частини. У лівій, меншій, частині скорочено записують умову задачі, потім проводять горизонтальну лінію, а під нею зазначають те, що потрібно знайти чи обчислити. У правій частині записують етапи розв'язання, пояснення, математичні формули, розрахунки і відповідь.

ЗАДАЧА 1. У 80 г сполуки міститься 32 г Оксигену. Обчислити масову частку Оксигену в сполуці.

ЗАДАЧА 2. Обчислити масові частки елементів у метані CH4.

За відомою масовою часткою елемента можна знайти масу елемента, яка міститься в певній масі сполуки. Із математичної формули для масової частки елемента випливає:

m(E) = w(E) · m(сполуки).

ЗАДАЧА 3. Яка маса Нітрогену міститься в аміачній селітрі1 масою 1 кг, якщо масова частка цього елемента у сполуці становить 0,35?

1 Азотне добриво.

ВИСНОВКИ

Масова частка елемента у сполуці — це відношення маси елемента до відповідної маси сполуки. Масову частку елемента також обчислюють за хімічною формулою сполуки.

За масовою часткою елемента можна розрахувати його масу, яка міститься в певній масі сполуки.

125. Як обчислити масову частку елемента у сполуці, якщо відомі:

  • а) маса елемента і відповідна маса сполуки;
  • б) хімічна формула сполуки?

126. Якою є масова частка елемента в простій речовині?

127. У 20 г речовини міститься 16 г Брому. Знайдіть масову частку цього елемента в речовині, виразивши її звичайним дробом, десятковим дробом й у відсотках.

128. Обчисліть (бажано усно) масові частки елементів у сполуках, що мають такі формули: SO2, SiH4, CrO3.

129. Виконайте необхідні обчислення для оцтової кислоти СН3СООН та гліцерину С3Н5(ОН)3 і заповніть таблицю:

Формула сполуки

Mr(сполуки)

w(C)

w(H)

w(O)

130. Зіставляючи формули речовин, а також значення відносних атомних мас, визначте, у якій із двох або трьох речовин масова частка першого у формулі елемента більша:

  • а) N2O, NO;
  • б) СО, СО2;
  • в) В2O3, B2S3;
  • г) PbO, PbO2, Pb3O4.

131. Масова частка Кальцію в його сполуці з Гідрогеном становить 0,952. Які маси Кальцію та Гідрогену містяться в 20 г сполуки?

132. Масова частка Нітрогену в певній сполуці становить 28 %. У якій масі сполуки міститься 56 г Нітрогену?

133. Знайдіть кількість атомів Оксигену в молекулі SOx, якщо масова частка цього елемента у відповідній сполуці становить 0,6.

134. Масова частка Феруму в зразку сполуки FeO становить 75 %. За допомогою обчислень з'ясуйте, чи є цей зразок чистою сполукою.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.