Досліджуємо історію і суспільство. 5 клас. Пометун

Розділ 5. Розмаїття України

§ 25. Чому сучасний світ називають полікультурним

Обговоріть у класі

Що ви знаєте про різні спільноти, які жили в Україні в минулому? Які пам’ятки про це можуть свідчити?

Досліди

Як ілюструє поняття полікультурного світу наведене зображення? Що, на вашу думку, означає жити у полікультурній державі?

1. Як жити в полікультурній державі

Поміркуйте

Чого вимагає від вас життя у багатокультурному суспільстві?

Полікультурність (багатокультурність) — співіснування на одній території людських спільнот, різних за етнічними, релігійними, культурними та іншими ознаками, зумовлене особливостями історичного розвитку.

Усе минуле й сьогодення більшості країн світу й України пов’язане із різноманітністю людських спільнот, які жили й живуть на певній території. Для позначення цього явища використовують на початку слова такі частини, як «полі-» і «мульти-», що аналогічні українським словам «багато» і «множинність» .

Разом з нами проживає багато людей, різних за етнічним походженням, статтю і віком, мовою, віросповіданням, уподобаннями. Об’єднує нас належність до єдиного суспільства та відповідальність за сьогодення і майбутнє України. Тому важливо усвідомлювати те спільне, що нас єднає, виявляти толерантність — повагу і розуміння розмаїття культур, проявів людської особистості, поглядів.

У демократичному полікультурному суспільстві різноманітність стає ресурсом для розвитку людини, надаючи їй право та можливість бути собою. Потрібно лише сприймати одне одного як партнерів і домовлятись про спільні правила співжиття.

Досліди

Як ти розумієш слова індійського письменника Рабіндраната Тагора: «Я не хочу обносити стінами свій будинок чи забивати вікна. Я хочу, щоб дух культури різних країн якомога вільніше віяв усюди. Аби він не збив мене з ніг».

2. Як формувалась полікультурність України і світу

Поміркуйте

Що називають розмаїттям культур? Як це розвивалось від минулого до сьогодні?

Історичні джерела свідчать, що полікультурність зародилася на землях сучасної України здавна. Вже у середньовіччі в Русі-Україні, Королівстві Руському поруч з українцями жили представники різних етнічних спільнот. Приміром у Львові, крім українців, мешкали вірмени, німці, євреї, татари тощо. В місті кожна спільнота мала своє місце проживання, культуру, церкву та судочинство.

У новий час свідченням полікультурності були і навчальні заклади. Зокрема у Києво-Могилянській академії навчались, поряд з українцями, білоруси, росіяни, серби, румуни, греки, молдовани.

Сьогодні переважну більшість населення України (77,8% ) складають українці, а решту представляють росіяни, білоруси, молдавани, кримські татари та ін.

Культура України, як і кожної із сучасних держав, є мозаїкою пам’яток різних народів і етнічних груп, які її населяють: літератури, мистецтва, науки тощо. А культура світу — це складна картина взаємодії та взаємозбагачення культур різних країн і народів, що жили і живуть на земній кулі.

Досліди

Про які ознаки полікультурності українського суспільства і взаємодії культур свідчать наведені візуальні джерела?

1. Костел Святих Петра і Павла, де поєднуються риси християнської та мусульманської архітектури, м. Кам’янець-Подільський

2. Вірменська церква Сурб Арутюна (Святого Воскресіння), м. Харків. Споруда 2004 року

3. Найстаріший у Києві ботанічний сад, заснований німецькими ботаніками у XIX ст.

4. Дні польської культури в Івано-Франківську, проходять щороку.

5. Виставка, присвячена культурі кримських татар, м. Львів, 2016

Нині у світі спілкування й пересування стало простішим і доступнішим набагато більшій кількості людей, ніж будь-коли. Ідеї, інформація, знання, відкриття, культурні здобутки стають надбанням усього людства. Тому полікультурність є невід’ємною ознакою суспільства будь-якої країни. Демократичні держави розв’язують питання рівних взаємовідносин у суспільстві та ухвалюють відповідні закони.

Досліди

У 1948 році Організацією Об’єднаних Націй прийнято «Загальну декларацію прав людини», де проголошено рівність усіх людей. Цей документ підписало багато держав світу. Його основні ідеї відображено в низці статей Конституції України.

Проаналізуй наведені статті і постав до кожної з них 2-3 запитання. Обміняйся відповідями на ці запитання з однокласником/однокласницею.

Загальна декларація прав людини, 1948, стаття 1

Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.

Конституція України, Стаття 24

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Перевір себе

  • 1. Поясни значення та проілюструй прикладами поняття «полікультурність», «взаємодія культур».
  • 2. Як виникла полікультурна держава Україна?
  • 3. Чому полікультурність сучасного світу зростає? Які явища про це свідчать?
  • 4. Яких правил співжиття, на твою думку, мають дотримуватись люди у полікультурній державі чи спільноті? Склади разом з однокласниками/однокласницями їх перелік.
  • 5. Придумай і опиши/намалюй символ полікультурного суспільства в Україні/світі.

А ще ти можеш

  • 1. Від площі Ринок у Львові беруть початок вулиці Руська, Сербська, Галицька, Краківська. Як ти думаєш, чому вони мають такі назви?
  • 2. Підготуй віртуальну подорож із відвідуванням кількох об’єктів «Україна — полікультурна держава».