Основи здоров’я. Повторне видання. 9 клас. Поліщук

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 2. Сучасний комплекс проблем безпеки

§ 27. Безпека як потреба людини. Види та рівні загроз. Стратегія національної безпеки України. Сфери національної безпеки

На цьому уроці ви дізнаєтеся:

  • про рівні та види загроз і заходи безпеки на індивідуальному, національному й глобальному рівнях;
  • про основні пріоритети та сфери національної безпеки України;
  • про роль безпеки в ієрархії потреб.

Пригадайте!

Які бувають потреби людини?

Висловлюємо свою думку

Як ви розумієте вислів: «Небезпеці краще йти назустріч, ніж очікувати її на місці»? (Сократ, давньогрецький філософ.)

Безпека як потреба людини. Пригадайте, що найвищою потребою людини є духовний розвиток, який спонукає її дбати не тільки про безпеку свою та близьких, а й про безпеку наступних поколінь і всього живого на Землі. Потреба в безпеці належить до базових, першочергових потреб людини, коли існуванню суспільства, життю людини, її власності й благополуччю не загрожують ніякі деструктивні чинники. Потреба в безпеці має об’єктивний характер і реалізується як на індивідуальному, так і на колективному (груповому) рівнях. Зазначимо, що, на відміну від багатьох інших потреб, потребу в безпеці неможливо повністю задовольнити, адже загрози безпеці існують постійно.

Гарантування безпеки для будь-якого суспільства є життєво важливим інтересом. Задоволення таких інтересів здійснюють спеціалізовані органи та сили, що мають відповідні функції та засоби.

Людина та її безпека. Найбільша цінність суспільства — людина, її життя та здоров’я. Проте з кожним роком кількість чинників, що негативно впливають на них, збільшується. Найчастіше їх породжує сама людина: її діяльність, небезпечна поведінка, науково-технічний прогрес. Як складова частина біосфери, людина постійно взаємодіє з довкіллям, змінює його, пристосовуючи до власних потреб, і водночас безпосередньо залежить від нього. Кожний із нас для забезпечення життєдіяльності повинен дихати чистим повітрям, харчуватися нешкідливими продуктами, жити в безпечних умовах. Що таке небезпека та безпека?

Запам’ятайте!

Небезпека — це будь-яке явище, здатне заподіяти шкоду життєво важливим інтересам людини.

Безпека — це стан певних умов життєдіяльності людини, за яких у її оточенні відсутні (або зведені до мінімуму) зовнішні чинники, що загрожують її життю та здоров’ю.

Чи можлива абсолютна безпека? Ні, будь-яка діяльність є потенційно небезпечною. Тому важливо вміти запобігати ризикам, які можуть призвести до того чи іншого виду небезпеки.

Розрізняють поняття «національна безпека» і «громадська безпека». Так, у Законі України «Про основи національної безпеки України» національну безпеку визначено як захищеність життєво важливих інтересів людини й громадянина, суспільства й держави та забезпечення сталого розвитку суспільства, своєчасного виявлення та нейтралізації реальних і потенційних загроз національним інтересам.

Стратегія національної безпеки України. Сфери національної безпеки. Стратегія національної безпеки України — це система офіційно прийнятих сучасних поглядів держави на потреби, цінності, інтереси особи, суспільства й держави, загрози й небезпеки, а також напрями, засоби та способи їхнього забезпечення в умовах дії реальних чи потенційних загроз.

Правову основу у сфері національної безпеки У країни становлять Конституція та інші закони України, міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада України, а також видані для виконання законів інші нормативно-правові акти.

Об’єктами національної безпеки є:

  • людина й громадянин — їхні конституційні права та свободи;
  • суспільство — його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне й навколишнє природне середовище та природні ресурси;
  • держава — її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність.

Види та рівні загроз. Залежно від конкретних потреб існують різні системи класифікації видів і рівнів загроз — за джерелом походження, локалізацією, наслідками, збитками, сферою прояву, структурою, характером впливу на людину тощо.

За джерелом походження розрізняють загрози: природні, техногенні, антропогенні, екологічні, соціальні, біологічні.

За характером дії на людину загрози поділяють на групи: фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні.

За локалізацією загрози бувають: пов’язані з літосферою, гідросферою, атмосферою, космосом. (Пригадайте вивчене з курсу географії.)

За наслідками, що спричинили загрозу здоров’ю: утома, захворювання, травми, аварії, пожежі, летальні наслідки тощо.

За нанесеними збитками: соціальні, технічні, екологічні, економічні.

Сфери прояву загроз: побутова, спортивна, дорожньо-транспортна, виробнича, військова тощо.

Що таке громадська безпека. Громадська безпека — це стан захищеності суспільства, таких його цінностей, як життя та здоров’я людей, власності, довкілля, нормальної діяльності підприємств, установ та організацій, від небезпечних посягань.

Хто повинен гарантувати стан громадської безпеки? До кого людина може звернутися в разі потреби її забезпечення? Це органи державної влади (держава), органи місцевого самоврядування, недержавні об’єднання та формування тощо. Це також органи виконавчої влади, які здійснюють функції забезпечення громадської безпеки: прокуратура, Національна поліція України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство оборони України, Служба безпеки України, Міністерство охорони здоров’я України (мал. 63, с. 160) тощо.

Мал. 63. Завдання національної поліції (а), військових (б), лікарів (в) — гарантувати громадську безпеку

Особиста безпека людини та право. Конституція України та національне законодавство гарантують багато прав і свобод. Як зазначено в Конституції У країни, ніхто не може бути обмежений у своїх правах на підставі раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного й соціального походження, майнового стану та за іншими ознаками.

Особиста безпека людини — це стан захищеності її життєдіяльності від безпосередніх загроз її життю, здоров’ю, тілесній неушкодженості, а також особистій свободі.

Фізичні й особистісні права, які необхідні для фізичного існування, розвитку та безпеки людини, — це передусім невід’ємне право на життя (ст. 27 Конституції України). Так, в Україні скасовано смертну кару як міру покарання навіть за найтяжчі злочини.

Державна миролюбна політика, яка унеможливлює війни та конфлікти, ефективна боротьба зі злочинністю, відповідний рівень системи охорони здоров’я (запобігання дитячій смертності, боротьба з онкозахворюваннями тощо) є гарантією особистісної безпеки людини.

Конституція України (ст. 28) (мал. 64) закріплює право кожного на повагу до його гідності та встановлює норму, за якою катування та інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, види поводження і покарання є грубим порушенням прав людини.

Мал. 64. Конституція України забезпечує права громадян

Статтею 29 Конституції України передбачено право кожної людини на свободу й особисту недоторканність. Це право як одне з найважливіших прав людини передбачає презумпцію невинуватості, процесуальні права людини під час попереднього слідства, судочинства, у разі позбавлення волі; право на компенсацію, якщо людина стала жертвою незаконного затримання або арешту, а також на охорону здоров’я, медичну допомогу (ст. 49).

Конституція України гарантує кожному недоторканність житла, таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст. 30). Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте й сімейне життя (ст. 32). До права на особисту безпеку, крім традиційного складника — безпеки фізичної, також належить і право на психологічну безпеку. Конституція України гарантує кожному право на свободу світогляду та віросповідання (ст. 35). Разом із тим в Україні заборонено створення та діяльність тоталітарних релігійних організацій (пригадаймо: тоталітарна релігійна організація — організація, діяльність якої спрямована на порушення прав і свобод громадян через використання заходів небезпечного психологічного впливу).

Екологічна безпека людини. Екологічна безпека — це компонент національної безпеки, який забезпечує захищеність життєво важливих інтересів людини, суспільства, довкілля та держави від реальних або потенційних загроз, що створюють антропогенні або природні чинники стосовно навколишнього середовища.

Об’єктами екологічної безпеки є природні ресурси та довкілля як матеріальна основа державного й суспільного розвитку.

Нині через неухильне насичення природного середовища технікою людина дедалі більше прагне спілкуватися з природою — джерелом відновлення її фізичних і духовних сил. Для відпочинку багато людей виїжджає з міст на природу — у ліси, на береги річок та озер. Чому ж деякі люди по-хижацькому ставляться до природи, руйнують її? Це відбувається тому, що таку моральну норму, як любов до природи, дехто розуміє як споживацьку. Моральна норма — бережливе ставлення до природи — повинна змінити традиційне ставлення до неї як до невичерпного джерела ресурсів, які можна витрачати, не дбаючи про збереження. Важливо, щоб людина не ставила особисті інтереси над інтересами суспільства.

Відповідно до статті 16 Конституції України, гарантування екологічної безпеки й підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду українського народу є обов’язком держави. Тож першочерговими проблемами екологічної безпеки є збереження генофонду людства, виживання, забезпечення права на життя та сприятливе природне середовище (мал. 65).

Мал. 65. Збережемо природу!

Я вважаю так. А ти?

Об’єднайтесь у пари та дайте оцінку з погляду моралі таким думкам про розв’язання суперечностей між науково-технічним прогресом і завданням збереження природи.

• Людина, якщо хоче зберегти природу, має хоча б зменшити свій вплив на неї.

• Треба раціоналізувати природокористування — розробити замкнуті виробничі процеси, щоб відходи виробництва були використані повторно.

• Людина повинна прагнути виправити те, що зруйнувала в природі, очистити те, що забруднила, і цього буде досить.

• Проблема буде вирішена сама. Адже змінюється не тільки природа, а й людина. Вона пристосується до радіації, навчиться дихати забрудненим повітрям.

• Якщо буде погана екологія на Землі, людина почне освоювати космічний простір та інші планети.

• Технічно розвинене суспільство мимоволі згубно впливає на природу. Ушкоджена природа — плата за комфорт і технічний прогрес. У цьому розумінні діяльність людини ворожа природі.

Економічна та продовольча безпека людини. Економічна безпека людини передбачає гарантування доходів людини, достатніх для задоволення наявних потреб. Згідно з Конституцією України, до соціальних прав, від яких залежить економічна безпека людини, належать права на працю (ст. 43), соціальний захист (ст. 46), житло (ст. 47), достатній життєвий рівень (ст. 48), а також на медичне страхування (ст. 49).

Продовольча безпека — це такий рівень продовольчого забезпечення населення, який гарантує соціально-політичну стабільність у суспільстві, виживання та розвиток нації, особи, сім’ї, стійкий економічний розвиток.

Продукти харчування відіграють важливу роль у життєдіяльності людини. Тому розвиток харчової промисловості та сільськогосподарська продукція, що є основою харчування, набувають значення демографічного чинника, що є основним у забезпеченні природних потреб людини. Тож вивчення проблем продовольчої безпеки має значну актуальність.

Нині у високорозвинених країнах населення надає перевагу екологічно чистим продуктам харчування. Однак для отримання високих урожаїв виробники застосовують засоби хімічного захисту сільськогосподарських рослин, мінеральні й органічні добрива, що за певних умов негативно позначається на якості продуктів харчування. З 28-ми пестицидів, які найчастіше використовують, щонайменше 23 є канцерогенами, 30 % усіх інсектицидів також є канцерогенами. Щоб отримати високі прибутки, підприємці намагаються надати своїй продукції привабливого вигляду, своєрідного смаку тощо. Для цього зазвичай використовують небезпечні для людини синтетичні барвники, наповнювачі, харчові добавки, генетично модифіковані організми.

Військова безпека. Військова безпека — це стан захищеності прав і свобод громадян, базових інтересів і цінностей суспільства та суверенної держави від можливих зазіхань із застосуванням військової сили. Основною метою гарантування воєнної безпеки є усунення зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці держави у воєнній сфері та створення сприятливих умов для гарантованого захисту її національних інтересів. Особливість військової безпеки полягає в тому, що вона є частиною державної і водночас функціонує як самостійне явище. Військові аспекти мають усі інші види безпеки — соціальна, економічна, екологічна, інформаційна тощо.

Інформаційна безпека. Інформаційна безпека держави характеризується ступенем захищеності, отже, стійкістю основних сфер життєдіяльності (економіки, науки, техносфери, сфери управління, військової справи, суспільної свідомості тощо) до небезпечних (дестабілізуючих, деструктивних, таких, які суперечать інтересам країни, тощо) інформаційних впливів, причому як до впровадження, так і до вилучення інформації. Поняття «інформаційна безпека» не обмежується безпекою технічних інформаційних систем чи безпекою інформації в цифровому або електронному вигляді, а стосується всіх аспектів захисту інформації незалежно від форми, у якій вона перебуває.

Працюємо разом

Об’єднайтесь у групи, обговоріть подані ситуації. Визначте, який вид безпеки людини було порушено в кожній із них. Змоделюйте її наслідки й алгоритм дій, який допоможе вам вирішити ситуацію.

Ситуація 1. Компанію друзів під час прогулянки на вулиці затримали співробітники національної поліції. Не пояснивши підстав затримання, вони здійснювали в невстановленій формі певні дослідчі дії (особистий огляд, упізнання тощо).

Ситуація 2. Під час катання на каруселях дівчина отримала травму ноги внаслідок несправності замка на паску безпеки.

Ситуація 3. Під час спорудження будинку був зруйнований каналізаційний колектор, унаслідок цього викиди потрапили в море.

Ситуація 4. Родина вклала кошти в будівництво нового житла, проте внаслідок фінансової кризи в країні гроші знецінилися, а будівельна компанія збанкрутіла.

Ситуація 5. Підприємство випускає кондитерські вироби, у складі яких містяться барвники, заборонені через небезпеку для здоров’я. На упакуванні їх не зазначено.

Ситуація 6. Під час чергових виборів депутатів у місцеву раду керівник однієї з комерційних структур примушував своїх підлеглих віддати голос за конкретного кандидата в депутати, який був його родичем, погрожуючи звільненням.

Кроки до успіху

Національна безпека — це стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства й держави. Пріоритетними національними інтересами України є створення громадянського суспільства, забезпечення прав і свобод людини, досягнення національної злагоди й стабільності, забезпечення державного суверенітету, налагодження відносин з усіма державами, інтегрування в європейську та світову спільноту тощо.

Індивідуальна безпека людини залежить від стану довкілля, її поведінки, рівня компетентності й особистих якостей. Про це також ітиметься в наступних параграфах.

Доведіть, що ви знаєте

  • 1. Що таке громадська безпека?
  • 2. Що таке особиста безпека?
  • 3. Які існують види та рівні загроз?

Домашнє завдання

Обговоріть із дорослими, думка яких для вас важлива, вивчене на уроці. Порадьтеся, як можна звести до мінімуму ті чинники, які можуть зашкодити особистій безпеці людини.

Шукаємо інформацію до наступного уроку

Знайдіть цікаву інформацію та підготуйте повідомлення на тему «Що таке глобальні небезпеки?».Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.