Основи здоров'я. 8 клас. Поліщук

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 3. Психічна й духовна складові здоров’я

 • Становлення особистості
 • Краса та здоров’я
 • Уміння вчитися

Становлення особистості

§ 12. Біосоціальний характер особистості. Розвиток особистості. Формування самосвідомості в підлітковому віці

На цьому уроці ви дізнаєтеся:

 • про стадії та завдання психосоціального розвитку особистості;
 • про біосоціальний характер формування особистості;
 • про формування самосвідомості в підлітковому віці.

Пригадайте!

Які особливості психічного розвитку й поведінки властиві підліткам?

Що таке особистість. Уважно придивіться до своїх однокласників. Які вони різні! Хтось навчається в музичній школі, хтось відвідує спортивну секцію або ходить на танці, хтось зачитується фантастикою, хтось майструє, а є такі, що байдикують. У світі немає цілковито однакових людей. Кожен є особистістю (мал. 28).

Мал. 28. Яке цікаве життя!

Я вважаю так. А ти?

Об'єднайтесь у пари й обговоріть правильність таких тверджень:

 • кожна людина — особистість;
 • особистість — це те, що відрізняє людину від тварини;
 • особистість є продуктом історичного розвитку, тобто виникає на певному ступені еволюції людського суспільства;
 • особистість — людина, яка має свідомість, здатна до пізнання, спілкування та праці, до управління своєю поведінкою, діяльністю й психічним розвитком;
 • особистість є відмінною характеристикою людини, тобто тим, що відрізняє одну людину від іншої.

Біосоціальний характер особистості. Людина є частиною природи як біологічна істота. Соціальною істотою людина стає вже в дитинстві в процесі формування особистості як майбутнього члена суспільства. Цей процес відбувається паралельно з біологічним розвитком людини. Соціальне існування людини характеризується здатністю до аналізу себе й навколишнього середовища, на відміну від переважно інстинктивної поведінки тварин.

Запам'ятайте!

Людина — біосоціальна істота, невід'ємна частина природи, живий організм, що підкоряється біологічним законам і, з огляду на особливості свідомості та психіки, пристосований до суспільного способу буття разом із подібними собі. Людина органічно поєднує у своїй життєдіяльності фізичний, практичний і духовний способи існування, вона спроможна цілеспрямовано вдосконалювати світ і саму себе.

Якщо людська особа усвідомлює свої якості, свою унікальність, свої вади та переваги, вона стає особистістю. Людина — носій індивідуальних властивостей, певних характерних ознак і рис — це індивідуальність.

Висловлюємо свою думку

Як ви розумієте вислів: «Найсильніший той, хто має владу над собою» (Сенека)?

Умови, які визначають формування особистості. Формування особистості триває роками. Головною умовою, яка визначає її формування, є те, що людина має жити в суспільстві, спілкуватися з іншими людьми, навчатися, опановувати правила поведінки та звичаї. Особистість людини також визначається її спадковістю, суспільним буттям, впливом родини тощо. У результаті цього формуються такі психічні особливості, як моральність, характер, воля й інтереси.

Запам'ятайте!

Особистість — це конкретна людина, яка має свідомість, здатна до пізнання, до управління своєю поведінкою, діяльністю та психічним розвитком.

Працюємо разом

Поміркуйте, який із перелічених нижче прикладів відповідає твердженню про особистість.

• Людина з хорошими фізичними даними й відмінним здоров'ям належить до складу злочинного угруповання.

• Людина пише чудові картини, захоплюється мистецтвом, проте вживає наркотики.

• Людина заробляє шахрайством, обдурюючи інших, однак регулярно відвідує церкву, дотримується постів.

• Інвалід з дитинства досягає неабияких успіхів у спорті.

• Людина, яка стала калікою через виробничу травму, допомагає таким, як і вона, з працевлаштуванням, підтримує морально.

Якими словами чи твердженнями ви означили б інші наведені приклади?

Що впливає на розвиток особистості. На розвиток особистості впливають такі чинники.

Біологічний — спадковість, нормальне функціонування всіх систем організму, уміння володіти своїм тілом, фізична витривалість і висока працездатність.

Психологічний — збалансованість психічних процесів і їхніх проявів, здатність керувати собою в стресових ситуаціях, будувати стосунки з іншими людьми на ґрунті взаєморозуміння й емоційного комфорту, бути в злагоді із самим собою.

Соціальний — розуміння здоров'я, усвідомлення його в житті людини, зацікавленість суспільства в здоров'ї громадян.

Духовний — цілісність особистості людини, її гармонійність як індивідуума.

Екологічний — стан навколишнього середовища та його вплив на здоров'я людини, дбайливе ставлення людини до живої та неживої природи.

Індивідуальний — це індивідуальна спрямованість особистісного розвитку кожного.

На кожну людину названі чинники впливають по-різному. Тому всі ми різні й неповторні.

Формування самосвідомості в підлітковому віці. Підлітковий вік є важливим для розвитку самосвідомості особистості. У підлітків виникає інтерес до себе, якостей своєї особистості, потреба оцінити, порівняти себе з іншими, розібратися у своїх почуттях і переживаннях. На основі розвитку самосвідомості, зростання вимог до себе, нового становища серед ровесників і старших у вас з'являється прагнення до самовиховання. Добре, коли ви намагаєтеся розвинути в себе позитивні якості, боротися з негативними рисами. Самосвідомість не є вродженою характеристикою людини, а пізнання людиною самої себе є дуже складним процесом, який триває протягом життя.

На основі сформованих уявлень і знань про свою особистість виникає складне психічне утворення, яке отримало назву «Я-концепції».

Запам'ятайте!

Самосвідомість — це здатність людської психіки усвідомлювати власні якості, властивості й ознаки.

Висловлюємо свою думку

Як ви розумієте вислів: «Я є тією людиною, яку визнає оточення» (В. Джеймс, американський лікар, психолог і філософ)?

Спрямованість особистості. Найважливішою характеристикою особистості є її спрямованість, що визначає мету, яку ставить перед собою людина; властиві їй прагнення, мотиви, відповідно до яких вона діє; інтереси, якими вона керується у своїй діяльності. Людина часто робить не тільки те, у чому відчуває безпосередню потребу, і не тільки те, що її цікавить. Поведінка людини регулюється й визначається ще й моральними мотивами, почуттям обов'язку, вимогами суспільства тощо. Моральні мотиви поведінки виражаються в ідеалах. Моральний ідеал — це взірець, до якого прагне людина у своїй діяльності та поведінці. З ідеалами тісно пов'язане переконання. На моральних переконаннях ґрунтуються вчинки та дії людини, її суспільна поведінка. Якщо переконання утворюють певну систему, вони стають світоглядом людини.

Розвиток особистості в підлітковому віці. Для вирішення складних проблем підліткового віку визначені три основні ознаки — самопізнання, самовиховання, або самовдосконалення, і самоконтроль. Самопізнання дасть вам змогу зрозуміти своє місце у світі, сенс життя, вплине на формування характеру та волі. Визнання своїх слабких рис сприяє тому, що людина починає вдосконалюватися, намагається позбутися негативних звичок. Зростаючи, через певні етапи самовдосконалення людина вчиться контролювати та коригувати свої потреби й бажання, усвідомлювати вчинки, керувати тілом і емоціями за допомогою розуму. Самовдосконалення змушує мобілізувати свої здібності, волю, енергію, працелюбність, допомагає повірити в себе. Самоконтроль — це здатність людини за допомогою вольових зусиль контролювати власну поведінку, емоції, думки, бажання відповідно до вимог суспільства. У житті є багато ситуацій, коли самоконтроль просто необхідний.

Поміркуйте

Пригадайте ситуації зі свого досвіду, коли вам доводилося застосовувати самоконтроль.

Кроки до успіху

Український просвітитель-гуманіст, філософ, поет, педагог Г. Сковорода писав: «Пізнай себе. Пізнай свою природу, аби пізнати істину». У підлітковому віці виникає багато запитань. Як улаштований Усесвіт і що я в ньому? Що таке життя? Яка я людина? А чи така (такий), як усі? Яким (якою) мене бачать інші? Як зарадити самотності? Як жити далі? І на всі ці запитання треба знайти відповідь. Добре, якщо вам трапляться люди, які зрозуміють вас, підтримають у важку хвилину. Отож спробуйте скористатися практичними порадами «Як пізнати себе й людей, які вас оточують».

1. Якщо ви чекаєте від інших розуміння, співчуття, доброти, людяності, чесності, порядності, то подумайте, чи не варто ці якості сформувати насамперед у себе.

2. Якщо ви іншим радите позбутися егоїзму, непорядності, злості, агресивності, то чи не варто позбутися цих якостей самому?

3. Отримуйте інформацію про себе з різних джерел: з розмов і реакцій людей.

4. Оцінюйте себе об'єктивно.

5. Звикайте регулярно аналізувати свої вчинки, успіхи й невдачі в житті.

6. Розуміння цінностей інших людей — найкращий шлях до взаємодії.

7. Пообіцяйте собі, що ваше ставлення до людей буде якнайкращим.

8. Цікавитися спортом, мистецтвом, культурою — означає збагачуватися духовно й емоційно.

9. Ніколи не поспішайте з висновками щодо людини, явища, події.

10. Пам'ятайте, що самотня людина не може бути цілком задоволена життям.

11. Оцінюючи поведінку іншої людини, не забувайте про самокритику й самоаналіз.

12. Розуміння себе сприяє розумінню інших.

13. Сприймайте позитивно критику, не бійтеся поцікавитись якістю своєї праці.

Доведіть, що ви знаєте

 • 1. Що впливає на формування самосвідомості?
 • 2. Як взаємопов'язані між собою самопізнання та самовдосконалення?
 • 3. Як відбувається розвиток особистості в підлітковому віці?

Домашнє завдання

Виконайте завдання із рубрики «Пізнаємо себе», «Випробовуємо себе».

Пізнаємо себе

Відпрацювання алгоритму постановки й досягнення мети

Разом із батьками та близькими людьми обговоріть і складіть особистий план досягнення власної мети. Для цього можете скористатися запропонованим нижче (орієнтовним) алгоритмом постановки й досягнення мети.

Етапи досягнення мети

1 крок. Проаналізуйте свої цілі та конкретизуйте їх.

2 крок. Оцініть свій внутрішній потенціал і зовнішні умови.

3 крок. Створіть яскравий і чіткий образ себе в майбутньому.

4 крок. Визначте час і місце здійснення своєї мети.

5 крок. Проаналізуйте, як бажаний результат вплине на ваше життя й здоров'я інших людей.

6 крок. Визначте необхідні ресурси для досягнення мети.

7 крок. Визначте перешкоди на шляху досягнення результату.

8 крок. Складіть план дій щодо досягнення мети.

9 крок. Відповідно до плану дій, укажіть орієнтовні терміни виконання.

10 крок. Проаналізуйте успіхи або можливі причини перешкод і помилок, а також шляхи їх вирішення.

Випробовуємо себе

Тест на виявлення вашого ставлення до самовдосконалення

Інструкція. Майже кожній людині хотілося б бачити себе й інших досконалішими. З психологічних якостей найчастіше бракує тих, що містяться в запропонованій таблиці. Уявіть, що у вас з'явилась унікальна можливість розвинути в собі будь-яку з цих якостей, але лише одну. Яку з них ви б обрали? Визначте номер відповідної якості в таблиці зліва (Собі).

А тепер уявіть, що стало можливим розвинути будь-яку із зазначених якостей в інших людях, але знову ж таки тільки одну. Що б ви хотіли додати своєму оточенню передусім? Визначте номер цієї якості в таблиці справа (Іншим).

Собі

Іншим

1

2

3

4

5

6

звитяга

1

А

Б

Б

А

Б

А

доброзичливість

2

В

Г

Г

В

Г

В

щирість

3

В

Г

Г

В

Г

В

сила волі

4

А

Б

Б

А

Б

А

співчуття

5

В

Г

Г

В

Г

В

упевненість

6

А

Б

Б

А

Б

А

Інтерпретація. Є чотири типи психологічного вдосконалення. Для вас найбільш характерним є той, що позначений буквою, яка стоїть на перетині виділених вами рядка та стовпчика:

А — стати більш твердим разом з усіма (зробити світ сильнішим);

Б — ствердитися самому в більш «сприятливому» оточенні;

В — пом'якшити свій норов, допомагаючи утвердитись іншим;

Г — стати більш поступливим разом з усіма (зробити світ добрішим).

Шукаємо інформацію до наступного уроку

Знайдіть приклади з курсу історії, коли особистість відігравала велику роль і змінювала життя людей та держави.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.