Всесвітня історія: підручник для 7 класу "Подаляк 2015" - Нова програма

§5. ВПЛИВ ПЕРШИХ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ІМПЕРІЙ НА ЄВРОПЕЙСЬКУ ІСТОРІЮ. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Утворіть з означених імен та термінів логічні пари: Карл Великий, Омар, Юстиніан, емір, василевс, Верденський договір.

Завдання школярам

Прочитайте текст параграфа. Пригадайте вивчений матеріал - становлення, історичний розвиток, особливості кожної окремої імперії. Перечитайте уважно документи, роздивіться ілюстрації, що є оригінальною спадщиною та безцінними джерелами з вивчення історії перших середньовічних імперій. Розділіться на три групи. Перша група працює над питанням про вплив імперії Карпа Великого, друга - Візантії, третя - Арабського Халіфату. Кожна група учнів обирає свого капітана, який на уроці доводить класові та вчителеві неперевершеність і виключну роль для світової історії імперії, яку досліджувала його команда. За підсумками дискусії всі учні на уроці мають скласти в зошитах порівняльну таблицю по трьох державах за пунктами: дата виникнення та припинення існування; територія; видатні історичні постаті; документальна база вивчення; головні події в історії.

Перші середньовічні імперії мали значний вплив на подальшу історію Європи. У період раннього Середньовіччя більшість народів і племен Центральної та Західної Європи були об’єднані в одній країні - імперії Карла Великого. Незважаючи на етнічну, економічну, культурну відмінності, вони на певний час відчули свою приналежність до єдиної держави. Існувало єдине державне управління, діяли спільні закони, їх захищало одне військо, в обігу були гроші із зображенням їхнього імператора. Об’єднувала їх і християнська віра за католицьким обрядом. У той самий час розпад імперії Карла Великого на три частини заклав основи сучасних держав - Німеччини, Франції, Італії. Здобувши певний досвід державотворення в межах єдиної країни, ці народи в наступні століття пройшли свій шлях створення національних держав.

Значний вплив на майбутній розвиток Європи справила й Візантійська імперія. Тисячолітня історія Візантійської імперії завершилася сумно, проте вплив її культури тривав набагато довше, ніж існувала сама держава. Історики навіть використовують поняття «Візантія після Візантії». Рятуючись від турків, візантійці переселялися до інших країн. Вони приносили туди свої знання й майстерність, вивезені з батьківщини старовинні рукописи та ікони, візантійські культурні традиції. Частина візантійців опинилася в Італії і сприяла розквіту італійської культури. Здебільшого ж вони знаходили притулок у православних країнах, тому особливо збагатили культуру слов’янських народів. Не випадково константинопольська Софія стала взірцем для храму дивовижної краси - Софії Київської.

Величезна заслуга імператора Юстиніана полягала в створенні зводу римського права. Кращі візантійські знавці зібрали закони римських імператорів і зроблені до них докладні пояснення відомих юристів і впорядкували їх у так званий Кодекс Юстиніана. Він не тільки тривалий час залишався найповнішим зводом римського права, а й склав основу європейського права наступних століть. Нащадки вдячні візантійцям і за те, що звичаї і правила поведінки візантійських послів заклали основи сучасної дипломатії.

На подальший розвиток європейської культури значний вплив мала й візантійська культура та наука, яка досягла великих успіхів у галузі математики, медицини, географії та хімії.

Впливав на європейську історію і Арабський Халіфат. Особливо це стосується Іспанії, яку завоювали араби і яка певний час входила до складу Халіфату. Досягнення арабських учених теж у подальшому успішно використовувались європейськими народами.

Далі - бліцтурнір з відповідями на запитання

1. Ознайомлюючись з історією раннього Середньовіччя, ви довідалися про те, яке важливе значення мали природні умови для життя середньовічної людини. Пригадайте та порівняйте специфічне природно-географічне середовище, у якому виникли Франкська імперія, Візантія, Арабський Халіфат, а також Київська Русь. Яким чином, на вашу думку, довкілля зумовило особливості розвитку цих держав?

2. Порівняйте владні повноваження та впливовість візантійського василевса та київського князя.

3. Що спільного й що відмінного було в процесі утворення держави у слов’ян та у франків?

4. Які київські князі й коли укладали мирні договори з Візантією?

5. Як ви розумієте виспів «Візантія після Візантії»? Свою думку обґрунтуйте.

6. З праць яких арабських істориків ми дізнаємося про життя і звичаї германців, франків, слов’ян та інших народів Європи?

7. Якими побутовими речами, що були винайдені в Середні віки, ми користуємося й досі?

8. Порівняйте навчання в школах Візантії та Арабського Халіфату.

Кожна правильна відповідь оцінюється відповідним балом (на вибір учителя). Переможці отримують оцінки.