Фізика. 8 клас. Пістун

Фізика. 8 клас. Пістун

Пропонований підручник відповідає чинній програмі з фізики для 8-го класу й передбачає готовність учнів до широкого і свідомого застосування фізики. Цю орієнтацію забезпечують зміст курсу, характер викладення навчального матеріалу, добір ілюстрацій і приклади застосувань, запитання для самоперевірки знань, завдання на повторення, а також завдання експериментального характеру та лабораторні роботи.

Для учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

Розділ I. Теплові явища

§ 1. Тепловий рух молекул

§ 2. Температура

§ 3. Залежність розмірів фізичних тіл від температури

§ 4. Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл, рідин та газів

§ 5. Внутрішня енергія

§ 6. Способи зміни внутрішньої енергії

§ 7. Види теплообміну

§ 8. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини

Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу за умов змішування води з різною температурою

Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини

§ 9. Будова твердих тіл. Кристалічні та аморфні тіла

§ 10. Плавлення і твердіння кристалічних речовин

§ 11. Наноматеріали

§ 12. Випаровування і конденсація

§ 13. Кипіння. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні та конденсації

§ 14. Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу

§ 15. Згоряння палива. Питома теплота згоряння палива

§ 16. Принципи роботи теплових двигунів

§ 17. Двигун внутрішнього згоряння

§ 18. Парова турбіна. Теплові двигуни і охорона навколишнього середовища

Основне у розділі І. «Теплові явища»

Розділ II. Електричні явища. Електричний струм

§ 19. Електричні явища. Електричний заряд

§ 20. Подільність електричного заряду

§ 21*. Будова атома

§ 22. Електризація тіл. Закон збереження заряду

§ 23. Закон Кулона

§ 24. Електричне поле. Силові лінії електричного поля

§ 25. Електричний струм. Дії електричного струму

§ 26. Провідники, напівпровідники та діелектрики

§ 27. Струм у металах

§ 28. Джерела струму

§ 29. Електричне коло

§ 30. Сила струму. Амперметр

§ 31. Електрична напруга. Вольтметр

§ 32. Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола

Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою вольтметра і амперметра

§ 33. Залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу

§ 34. Реостати

§ 35. Послідовне з’єднання провідників

Лабораторна робота № 4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників

§ 36. Паралельне з’єднання провідників

Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників

§ 37. Робота й потужність електричного струму

§ 38. Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівальні прилади

§ 39. Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу

§ 40. Електричний струм у газах

§ 41. Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями

Основне у розділі II. «Електричні явища. Електричний струм»

Міжнародна система одиниць (СІ). Правила охорони праці при виконанні лабораторних робіт у фізичному кабінеті

Відповіді до деяких задач