Фізика. 7 клас. Пістун

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 6. Фізичні величини. Одиниці фізичних величин

  • Що називають температурою?
  • Що таке швидкість тіла?

1. Для того, щоб кількісно охарактеризувати фізичне явище, необхідно ввести певні фізичні величини.

Будемо спостерігати за нагріванням води у чайнику. Ступінь нагрітості води характеризується фізичною величиною, яка називається температурою. Температура є загальною характеристикою усіх явищ, пов’язаних з нагріванням або охолодженням тіл, і в кожному конкретному випадку вона має цілком певне значення.

Рух тіл характеризується фізичною величиною, яку називають швидкістю. Ми говоримо, що автомобіль рухається зі швидкістю 60 км/год, велосипедист — зі швидкістю 20 км/год, тобто швидкість, характеризуючи рух, має різні значення для автомобіля і велосипедиста.

2. Деякі фізичні величини характеризують властивості тіл і речовин. Усі тіла притягуються до Землі. Величину, яка характеризує властивість тіл притягуватися до Землі, називають масою тіла. Маса тіла має певне значення, воно різне у різних тіл. Так, наприклад, маса яблука 100 г, маса автомобіля АвтоЗАЗ Ланос — 1182 кг, маса Місяця — 7,35 · 1022 кг.

Отже, фізичні величини кількісно характеризують фізичні явища і властивості тіл та речовин.

Щоб увести фізичну величину, потрібно перш за все встановити, яке явище чи властивість вона характеризує.

3. Фізичні величини мають певні значення. Під значенням фізичної величини розуміють деяке число та одиницю фізичної величини.

Наприклад, відомо, що довжина стола становить 2 м. Записують це так: l = 2 м. У цьому виразі: l — умовне позначення довжини, 2 — числове значення довжини стола, м (метр) — одиниця довжини, 2 м — значення довжини стола.

Більшість фізичних величин мають певні одиниці вимірювання.

У Міжнародній системі одиниць (скорочено пишуть СІ — система інтернаціональна) за основну одиницю довжини прийнято метр (1 м). За основну одиницю маси прийнято кілограм (1 кг). Основною одиницею часу є секунда (1 с), основною одиницею сили струму є ампер (1 А).

4. Від вибору одиниці залежить числове значення фізичної величини, воно змінюється при використанні іншої одиниці. Наприклад, довжина стола дорівнює 2 м, або 200 см. Числові значення фізичної величини (довжини стола) різні, оскільки різні одиниці цієї величини.

Крім основних, існують кратні і частинні одиниці. Так, кратною одиницею довжини являється кілометр, а частинними одиницями — дециметр, сантиметр, міліметр. Кратні одиниці маси — тонна, центнер, частинні — грам, міліграм та інші. Щоб переходити від одних одиниць до інших, потрібно знати співвідношення між ним. Так,

1 м = 100 см = 102 см;

1 км = 1000 м = 103 м;

1 мм = 0,001 м = 10-3 м;

1 кг = 1000 г = 103 г;

1 мг = 10-3 г = 10-6 кг;

1 год = 3600 с = 3,6 • 103 с.

Запитання для самоперевірки

  • 1. Які фізичні величини характеризують наступні явища: а) охолодження повітря в кімнаті; б) рух автомобіля?
  • 2. Які фізичні величини наведено в параграфі? Наведіть приклади відомих вам фізичних величин, що не вказані в тексті параграфа.
  • 3. Назвіть одиниці довжини і часу, які не вказані в тексті параграфа.

Завдання 2

  • 1. Довжина кімнати 4 м. Виразіть її довжину в см; в дм.
  • 2. Маса автомобіля 2 т. Виразіть його масу в кг; в г.
  • 3. Учень виконав завдання за 1 год 20 хв. Виразіть цей час у хв; у с.
  • 4*. Об’єм води в акваріумі 5 л. Виразіть цей об’єм у м3; дм3; у см3.

Робота з комп’ютером

  • Вивчіть матеріал уроку і виконайте запропоновані в електронному додатку завдання.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.