Фізика. 7 клас. Пістун

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Фізика. 7 клас. Пістун

Пропонований підручник відповідає чинній програмі з фізики для 7-го класу й передбачає готовність учнів до широкого і свідомого застосування фізики. Цю орієнтацію забезпечують зміст курсу, характер викладення навчального матеріалу, добір ілюстрацій і приклади застосувань, запитання для самоперевірки знань, завдання на повторення, а також завдання експериментального характеру та лабораторні роботи. Крім того, запропоновано роботу з комп’ютером з виконанням завдань, поданих в електронному додатку до підручника.

Для учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

Розділ І. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

§ 1. Що вивчає фізика

§ 2. Як вивчають явища природи

§ 3. Зв’язок фізики з іншими науками

§ 4. Фізика й навколишній світ

§ 5. Видатні вчені-фізики

§ 6. Фізичні величини. Одиниці фізичних величин

§ 7. Вимірювання фізичних величин

§ 8. Точність вимірювань

Лабораторна робота № 1-2. Визначення ціни поділки вимірювального приладу. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

Лабораторна робота № 3. Визначення розмірів малих тіл різними способами

§ 9. Зв’язок між фізичними величинами. Фізичні теорії

§ 10. Початкові відомості про будову речовини. Атоми й молекули

§ 11*. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їхнє дослідне обґрунтування

Розділ ІІ. Механічний рух

§ 12. Механічний рух та його види

§ 13. Відносність механічного руху. Тіло відліку

§ 14. Матеріальна точка. Система відліку

§ 15. Траєкторія. Шлях. Переміщення

§ 16. Рівномірний прямолінійний рух та його швидкість

§ 17. Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху

§ 18. Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість

§ 19*. Рівноприскорений рух. Прискорення

§ 20. Рівномірний рух матеріальної точки по колу

Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання, частоти та швидкості руху по колу

§ 21. Коливальний рух. Маятники

Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань математичного маятника

Розділ III. Взаємодія тіл. Сила

§ 22. Явище інерції

§ 23. Інертність тіла. Маса

§ 24. Вимірювання маси

Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл на важільних вагах (терезах)

§ 25. Густина речовин

Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовин твердих тіл і рідин

§ 26. Сила

§ 27. Вимірювання сили

§ 28. Сила пружності. Закон Гука

Лабораторна робота № 8. Градуювання шкали динамометра і вимірювання сили

§ 29. Додавання сил. Рівнодійна

§ 30. Сила тяжіння

§ 31. Вага тіла. Невагомість

§ 32. Сила тертя

Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

§ 33. Тиск твердих тіл

§ 34. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

§ 35. Тиск у нерухомих рідинах і газах

§ 36. Сполучені посудини

§ 37. Атмосферний тиск

§ 38. Манометри і насоси

§ 39. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда

§ 40. Плавання суден. Повітроплавання

Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіл

Розділ IV. Механічна робота та енергія

§ 41. Механічна робота

§ 42. Потужність

§ 43. Механічна енергія та її види

§ 44. Закон збереження енергії в механіці

§ 45. Прості механізми

§ 46. Умова рівноваги важеля

Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля

§ 47. Застосування правила рівноваги важеля до блока. «Золоте правило» механіки

§ 48. Коефіцієнт корисної дії простих механізмів

Лабораторна робота № 12. Визначення ККД похилої площини

Відповіді до деяких задач. Міжнародна система одиниць (СІ)