Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 8. Елементи географічної карти

ПРИГАДАЙТЕ

 • Що зображено на фізичній карті світу?
 • Чим відрізняються між собою тематичні карти?

• Елементи географічної карти. На уроках географії ви вже користувалися різними географічними картами. Проте незважаючи на велику кількість і різноманітність карт, усі вони побудовані за певними чіткими правилами: під час їхнього створення використовують систему умовних знаків і застосовують картографічну генералізацію.

Усі географічні карти мають однакові складові частини, або елементи карти. До них належать: картографічне зображення, математична основа, легенда, допоміжне оснащення й додаткові дані (мал. 12).

Картографічне зображення є головним елементом карти й відображає її зміст: інформацію про об’єкти та явища, їхнє поширення, властивості, взаємозв’язки. Наприклад, на загальногеографічних картах (див. QR-код) це може бути рельєф, гідрографічна сітка, населені пункти, адміністративні кордони тощо.

На тематичних (див. QR-код) і спеціальних картах виділяють дві складові картографічного зображення. Перша - це загально-географічна частина змісту карти. Вона є основою для тематичної складової та допомагає орієнтуватися на карті. Друга - це тематичний зміст карти. Наприклад, геологічна будова території, кліматичне районування, ґрунтовий покрив, природні зони та інше.

Математична основа карти вміщає картографічну проекцію та пов’язану з нею координатну сітку (сітки), масштаб і геодезичну основу.

Мал. 12. Елементи карти

Картографічна проекція - це математично визначений спосіб відображення поверхні еліпсоїда на площині. Картографічна сітка - мережа паралелей і меридіанів на карті. А масштаб - це ступінь зменшення лінії на карті щодо її горизонтального прокладання на місцевості. Геодезична основа карти - це сукупність геодезичних даних, необхідних для створення карти. До них належить певна система координат і певні в цій системі координати опорних пунктів.

Геодезична основа дається тільки на топографічних картах до масштабу 1:500 000 включно. На дрібномасштабних і тематичних картах геодезична основа не відображається.

З математичною основою тісно пов’язане й компонування карти - взаємне розміщення зображуваної території і назви карти, легенди, додаткових зображень та інших даних.

Легенда карти є важливим елементом географічної карти. Легенда - це система умовних позначень і текстового супроводу до них. Саме легенда карти є ключем, що дозволяє нам легко читати й розуміти її. Для топографічних карт створено спеціальні таблиці умовних знаків. Вони однакові й загальноприйняті для використання на всіх картах відповідного масштабу (див. QR-код).

На тематичних картах позначення відрізняються, тому легенду розміщують на самому аркуші карти. У такій легенді є пояснення до знаків, кольорової гами, штрихування елементів карти, шрифтів підписів. Кожен елемент відповідає і логічно пояснює географічні об’єкти та процеси, що зображені на карті.

Допоміжне оснащення географічної карти допомагає краще її читати та використовувати. Наприклад, на топографічній карті додатково розміщують шкалу для визначення кутів нахилу схилів, або кути магнітного схилення тощо.

Додатковими даними на карті можуть бути різноманітні графіки, картиврізки, фотографії, діаграми, профілі, текстова та цифрова інформація, яку використовують для полегшення роботи з картою. Вони не стосуються безпосередньо картографічного зображення або легенди, проте пов’язані зі змістом карти, доповнюють та пояснюють її.

ПІДСУМУЄМО!

 • Усі географічні карти мають однакові складові частини, або елементи карти: картографічне зображення, легенда, допоміжне оснащення й додаткові зображення.
 • Математична основа карти вміщає в себе картографічну проекцію і пов’язану з нею координатну сітку (сітки), масштаб і геодезичну основу.
 • Картографічне зображення є головним елементом карти й відображає її зміст.
 • На тематичних картах виділяють дві складові картографічного зображення: загальногеографічну частину та тематичний зміст карти.
 • Легенда карти - це система умовних позначень і текстового супроводу до них.
 • Допоміжне оснащення та додаткові зображення географічної карти допомагають краще її читати та використовувати.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Елементи географічної карти, картографічне зображення, легенда карти, допоміжне оснащення, додаткові дані, картографічна проекція.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

 • 1. Чи запам’ятали? Які є способи зображення об’єктів на тематичних картах? Назвіть елементи змісту карт.
 • 2. Чи зрозуміли? Що таке легенда карти та яка її роль у роботі з картою?
 • 3. Чи можете застосувати? Наведіть приклади, що демонструють роль допоміжного оснащення та додаткових даних географічної карти в процесі роботи з картами.
 • 4. Чи можете проаналізувати? Чим відрізняється легенда на загальногеографічних та тематичних картах?
 • 5. Чи можете оцінити? Яке значення картографічних зображень різного змісту на уроках географії?