Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 74. Національна екологічна мережа

ПРИГАДАЙТЕ

  • Що таке екологічні стежки?
  • Чи є екологічні стежки у вашій місцевості?

• Національна екологічна мережа (НЕМ) є частиною всеєвропейської природоохоронної системи і єдиною територією з ділянками заповідної та малозміненої природи, що підлягають особливій охороні, створюють передумови для раціонального природокористування та оздоровлення території.

Робота зі створення НЕМ розпочалася ще на початку 2000-х років й охоплювала два етапи. На першому етапі здійснювалися наукові дослідження щодо обґрунтування створення екомережі, різноманітні організаційні заходи як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях, розроблялися необхідні закони України. На другому етапі власне створювалася національна екологічна мережа. Головною її метою було забезпечення екологічної безпеки країни.

НЕМ складається з природних регіонів, природних коридорів та буферних зон (мал. 98). Природний регіон - це значна за площею частина території країни, що характеризується типовими та унікальними природними комплексами. Природні регіони є своєрідними «ядрами» екологічної мережі, де спостерігається стійкий розвиток й охорона мало змінених господарською діяльністю природних ландшафтів.

Природний коридор - природна або близька до природного стану ділянка суходолу чи водної поверхні, яка забезпечує умови безперервності та єдності природного середовища. Основна роль природних коридорів полягає в з’єднанні між собою ядер екологічної мережі. Буферна зона - місцевість з природним або частково зміненим станом ландшафту, що оточує найбільш цінні ділянки екологічної мережі та захищає їх від дії зовнішніх негативних чинників.

На даний час у межах України виділені природні регіони, які включають території та об’єкти природно-заповідного фонду та природні коридори.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Користуючись картосхемою (мал. 98), знайдіть природні регіони та природні коридори НЕМ. Поясніть, чому морський природний коридор має міжнародне значення.

Мал. 98. Національна екологічна мережа

Основними широтними природними коридорами, що забезпечують природні зв’язки в екологічній мережі, є Поліський (лісовий), Галицько-Слобожанський (лісостеповий), Південноукраїнський (степовий), а також меридіональні природні коридори, які співпадають з долинами великих річок - Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця. Останні об’єднують водні та заплавні ландшафти - шляхи міграції численних видів рослин і тварин.

Окремий природний коридор, що має міжнародне значення, формує ланцюг прибережно-морських природних ландшафтів Азовського та Чорного морів, який оточує територію України з півдня.

ВАША ПРОПОЗИЦІЯ

За час, що минув з моменту прийняття Програми створення НЕМ, реальні заходи щодо забезпечення її виконання в частині планування та використання конкретних територій здійснювалися за окремими розрізненими напрямами. З одного боку, вони, безумовно, мали позитивні наслідки, а з іншого - так і не привели до суттєвих зрушень щодо досягнення основної мети - формування НЕМ як цілісної системи. Яка причина ситуації, що склалася з екологічною мережею? Запропонуйте шляхи, які б дозволили завершити проект НЕМ.

З метою припинення процесів погіршення стану навколишнього природного середовища необхідно збільшити площі земель екомережі, що є стратегічним завданням для досягнення екологічної збалансованості території України.

• Національний екологічний центр України (НЕЦУ) - неурядова організація, яка діє на засадах створення здорового довкілля та поліпшення якості життя людей в Україні. Головною метою НЕЦУ є консолідація інтелектуального й творчого потенціалу України, налагодження та підтримання неформальних зв’язків між науковцями, фахівцями з питань екології, урядом, громадськими діячами та ін.

НЕЦУ виступає за реалізацію глобальних цілей сталого розвитку в Україні. Ключовою позицією НЕЦУ є впровадження принципу верховенства правил охорони довкілля, просування ідей екосистемного підходу в плани дій на усіх рівнях - від національного до локального.

Діяльність НЕЦУ кілька років поспіль була присвячена науковій та громадській підтримці створення Національної екологічної мережі, її інтеграції до Всеєвропейської екологічної мережі, а також проектуванню та формуванню регіональних схем екомереж у Миколаївській та Чернівецькій областях.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

В останні роки за ініціативи Національного екологічного центру України реалізовано кілька проектів. Наприклад, проект, який був спрямований на покращення Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», запровадження екологічного підходу до гідроенергетики, проект «Міжнародний водний шлях Е40 (Гданськ-Херсон): проблеми і загрози» і багато інших. На думку членів НЕЦУ, будівництво Е40 стане катастрофою для Полісся. Будівництво та експлуатація водного шляху передбачають зміну гідрологічних умов усього регіону Полісся, що призведе до деградації цінних територій водно-болотних угідь, що перебувають під національним та міжнародним захистом.

ПІДСУМУЄМО!

  • В Україні розроблений і частково реалізований проект формування Національної екологічної мережі.
  • НЕМ складається з природних регіонів, природних коридорів та буферних зон.
  • Національний екологічний центр є ефективною неурядовою організацією щодо реалізації НЕМ та інших екологічних проектів.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Національна екологічна мережа, природний регіон, природний коридор, буферна зона.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

  • 1. Чи запам’ятали? Що таке національна екологічна мережа?
  • 2. Чи зрозуміли? Які елементи та чому забезпечують природні зв’язки в екологічній мережі?
  • 3. Чи можете застосувати? Користуючись картосхемою НЕМ (мал. 98), визначте території буферних зон. Чи належить ваша область до буферної зони? Якщо так, то чому? Яка ваша пропозиція щодо створення буферних зон на сучасному етапі?
  • 4. Чи можете проаналізувати? Користуючись офіційним сайтом Національного екологічного центру України https://necu.org.ua, проаналізуйте проекти, які були реалізовані організацією на захист навколишнього природного середовища. Які результати цих проектів?
  • 5. Чи можете оцінити? Оцініть значення НЕЦУ для охорони довкілля.