Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 8. Природокористування

Тема, яку ви розпочинаєте вивчати, не тільки цікава, а й надзвичайно корисна для кожного. У ній ви дізнаєтеся про всі особливості, принципи й проблеми природокористування в нашій державі. Ви також переконаєтеся, що використовувати природні ресурси раціонально - украй необхідно, дізнаєтеся, яка екологічна ситуація в Україні, як стан довкілля впливає на здоров’я наших громадян, чому слід охороняти природу та із чого складається природно-заповідний фонд.

§ 70. Природно-ресурсний потенціал України та його використання

ПРИГАДАЙТЕ

 • Що таке природні умови та природні ресурси?
 • Які природні ресурси є у вашій місцевості? Як вони використовуються?

• Що таке природно-ресурсний потенціал. Потенціал у перекладі з латинської мови означає «сила» або «можливості». Отже, природно-ресурсний потенціал - це величина, яка характеризує ступінь можливостей використання природних ресурсів і природних умов на тій чи іншій території.

У свою чергу, природні ресурси - це речовина й властивості компонентів природи, що мають такі якісні та кількісні показники, які використовуються або можуть бути використані для розвитку різних видів господарської діяльності. Натомість під природними умовами розуміють тіла і явища природи, що мають істотне значення для життєдіяльності людини, проте не беруть безпосередньої участі у виробничій і невиробничій діяльності людей. Такий поділ є умовним, оскільки окремі природні компоненти, наприклад клімат, можуть бути як ресурсами, так й умовами.

Природно-ресурсний потенціал мінливий і залежить від особливостей конкретної території, ступеня її освоєння та наявних на ній видів господарської діяльності. Щоб визначити ступінь залучення природно-ресурсного потенціалу до конкретної діяльності, необхідно здійснити його оцінку. На початковому етапі освоєння ресурсу оцінюється його кількість, достатність й умови для використання. Для вже освоєних ресурсів варто оцінювати не тільки окремі фізичні параметри, а й можливості розширення напрямів і перспектив використання ресурсу, порівнювати їх із фактичним використанням, виявляти проблеми.

• Природно-ресурсний потенціал України - багатокомпонентний. Виділяють такі його складові: мінеральні, земельні, водні, лісові, рекреаційні, фауністичні ресурси. Їхня назва говорить про те, що компонентна структура природно-ресурсного потенціалу віддзеркалює походження ресурсів та їхню приналежність до певних сфер Землі.

Природно-ресурсний потенціал розподіляється по території України нерівномірно. Найбільш забезпечена наша країна земельними ресурсами (близько 45 %), які більш-менш рівномірно розміщені по території. В окремих областях частка цих ресурсів дуже висока (понад 70 %). До таких належать області Південного регіону - Одеська, Миколаївська, Херсонська, а також Поділля - Вінницька, Хмельницька та Тернопільська.

УКРАЇНА Й УКРАЇНЦІ У СВІТІ

Українські земельні ресурси унікальні завдяки чорноземам. На нашій території зосереджено чверть світових запасів цих ґрунтів. За якісним складом ґрунтів та їхньою продуктивністю Україна вважається однією з найбагатших держав світу. Як відомо, до найважливіших критеріїв оцінки якості ґрунту належить вміст гумусу. Дослідженнями встановлено, що середній вміст гумусу в ріллі становить 3,2 %, що є одним з найвищих показників у світі. Ґрунти з найбільшим вмістом гумусу зосереджені в Харківській (4,9 %), Кіровоградській та Дніпропетровській областях (по 4,5 %).

Достатньо високий рівень забезпечення мінерально-сировинними ресурсами (близько 30 %). Найбільше їх зосереджено на сході України, зокрема в Луганській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

За запасами водних ресурсів Україна займає одне з останніх місць у Європі. Однак можна говорити про водонадлишкові та вододефіцитні області України. До перших належать Івано-Франківська й Закарпатська області. Дефіцит води відчувають східні області України - Донецька, Дніпропетровська, Луганська. Найбільшими споживачами води є промисловість, сільське та комунальне господарство.

ВАША ПРОПОЗИЦІЯ

Водні об’єкти України покривають 24,2 тис. км2, що становить лише 4,0 % від її загальної території (603,7 тис. км2). Питома забезпеченість річковим стоком в Україні - близько 1000 м3 на особу в рік, що нижче у 2,5 раза, ніж у Німеччині та Швеції, у 3,5 раза, ніж у Франції, та в 5 разів, ніж у Великій Британії. Запропонуйте шляхи поліпшення ситуації з водними ресурсами в Україні.

Недостатньо в Україні й лісових ресурсів. Середня лісистість території становить близько 16 %. До лісонадлишкових районів належать Українські Карпати та Полісся.

Рекреаційні ресурси, що використовують для відпочинку, лікування, оздоровлення й туризму, є в усіх областях України. Серед них домінують лікувально-оздоровчі, до яких належать мінеральні води, лікувальні грязі, кліматичні ресурси, моря тощо. Значна їхня кількість зосереджена в Карпатському регіоні, зокрема в Закарпатській та Львівській областях, а також у Криму.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Користуючись картою «Рекреаційні ресурси України», що в атласі, знайдіть області з найбільшою і найменшою кількістю рекреаційних ресурсів і позначте їх на контурній карті. Які ресурси належать до рекреаційних?

ПІДСУМУЄМО!

 • Природно-ресурсний потенціал - це величина, яка характеризує ступінь можливостей використання природних ресурсів і природних умов.
 • Природно-ресурсний потенціал мінливий і залежить від особливостей конкретної території, ступеня її освоєння та наявних на ній видів господарської діяльності.
 • Природно-ресурсний потенціал України - багатокомпонентний і складається з мінеральних, земельних, водних, лісових, фауністичних та рекреаційних ресурсів.
 • Природні ресурси розміщені по території України нерівномірно.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Природно-ресурсний потенціал, природні ресурси, природні умови.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

 • 1. Чи запам’ятали? Що таке природно-ресурсний потенціал?
 • 2. Чи зрозуміли? Які основні компоненти природно-ресурсного потенціалу? Чим вони відрізняються між собою?
 • 3. Чи можете застосувати? Складіть список тих природних ресурсів і природних умов, які визначають основні види господарської діяльності у вашій місцевості.
 • 4. Чи можете проаналізувати? Користуючись офіційним сайтом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, проаналізуйте актуальну інформацію про наявність й оцінку різноманітних природних ресурсів України.
 • 5. Чи можете оцінити? Оцініть забезпечення природними ресурсами території України та вашої області.