Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 7. Класифікація географічних карт

ПРИГАДАЙТЕ

 • Які карти представлені в географічному атласі?
 • Як ви використовуєте географічні карти в повсякденному житті?

• Класифікація карт. У зв’язку з існуванням великої кількості різноманітних карт виникла потреба їх класифікувати. Класифікацію здійснюють з метою швидкого пошуку потрібної інформації, створення каталогів, списків карт. Класифікувати карти - означає розподілити їх на види за певною ознакою. Існують різні класифікації географічних карт. Наприклад, карти можна розподілити за об’єктом картографування, тематикою (змістом), зображеною територією, масштабом та призначенням (мал. 8).

Мал. 8. Класифікація карт

• Класифікація географічних карт за об’єктом картографування. Усі карти за об’єктом картографування розділяють на три класи: географічні карти (карти Землі), карти планет та інших небесних тіл й астрономічні карти (зоряного неба) (див. QR-код).

Географічні карти досить різноманітні. Основними ознаками, за якими їх розрізняють, є тематика, зображення території, масштаб і призначення. Власне, ці ознаки найбільше впливають на зміст конкретної карти.

• Класифікація географічних карт за тематикою (змістом). За тематикою (змістом) географічні карти поділяють на загальногеографічні й тематичні. Загальногеографічні карти передають зовнішній вигляд планети, окремих ділянок суходолу чи акваторій. На них зображують географічні об’єкти, які формують насамперед зовнішній вигляд території (рельєф, річки, озера, моря, населені пункти, кордони тощо). Проте жоден із цих об’єктів не виділяється особливо серед інших.

Тематичні карти відображають більш детально один чи декілька визначених елементів - усе залежить від теми карти. Такі карти відтворюють різноманітні природні та суспільні явища за певною тематикою. Їх поділяють на дві великі групи: карти природних явищ (фізико-географічні) та карти суспільних явищ (соціально-економічні) (мал. 9 і QR-код).

Мал. 9. Види карт за змістом

• Класифікація за зображеною територією. Карти класифікують за просторовим охопленням зображуваних об’єктів (мал. 10 і QR-код). За зображеною на картах територією виділяють карти: світу (усієї поверхні Землі), півкуль, суші (окремих материків) та Світового океану. Далі такі карти класифікують за однією з трьох ознак: політико-адміністративною, фізико-географічною, соціально-економічною. Так, за політико-адміністративними характеристиками бувають карти держав, областей, районів, міст. За фізико-географічними чи соціально-економічними - карти природних регіонів або економічні карти. Карти Світового океану поділяють на карти океанів, морів, заток і проток.

Мал. 10. Карти за зображеною територією

• Класифікація за масштабом карт. Класифікувати карти можна й за масштабом:

 • 1) великомасштабні карти: до 1:200 000;
 • 2) середньомасштабні карти від 1:200 000 до 1:1 000 000 (включно);
 • 3) дрібномасштабні карти: дрібніші за 1:1 000 000.

Серед загальногеографічних карт такому поділу відповідають великомасштабні карти (їх ще називають топографічними), середньомасштабні (оглядово-топографічні) та дрібномасштабні (оглядові). Зображення земної поверхні, які мають масштаб 1:5000 і більше, називають планом місцевості (мал. 11).

Мал. 11. Види карт за масштабом

На тематичних дрібномасштабних картах зображують світ у цілому або великі країни; на середньомасштабних - малі за площею країни та області; на великомасштабних - окремі райони або їхні частини.

• За призначенням географічні карти розрізняють залежно від того, з якою метою і в яких галузях людина їх використовує. Зважаючи на широке коло завдань, що ставлять перед такими картами, виділяють їхню окрему групу - карти за призначенням. Щоб дізнатися більше про призначення карт, дивіться QR-код.

Деякі карти називають спеціальними. Спеціальні географічні карти призначені для певного цільового використання або для певної групи споживачів. Вони відрізняються від загальногеографічних вузькою тематичною спрямованістю змісту. Це можуть бути карти навчальні, навігаційні, технічні (проектні), кадастрові, екскурсійні, спортивні, військові, медичні, шляхів сполучень, для людей з вадами зору, туристичні.

Так, науково-довідкові карти призначені для виконання за ними наукових досліджень, отримання максимально повної інформації; технічні - відображають об’єкти й умови, необхідні для розв’язання певних технічних завдань; навчальні - використовують в освітньому процесі.

Окремою групою можна виділити карти, що створені за допомогою сучасних технологій. До них належать цифрові, електронні, анімаційні, віртуальні.

ПІДСУМУЄМО!

 • Класифікацію карт здійснюють з метою швидкого пошуку потрібної інформації, створення каталогів, списків карт.
 • Класифікувати карти - означає розподілити їх на види за певною ознакою.
 • Карти можна розподілити за змістом (об’єктом картографування), масштабом, просторовим охопленням території та призначенням.
 • Окремою групою є карти, що створені за допомогою сучасних технологій: цифрові, електронні, анімаційні та віртуальні.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Класифікація карт, туристична карта, екскурсійна карта, спортивна карта, військова карта, навігаційна карта, медична карта, спеціальні карти, план місцевості.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

 • 1. Чи запам’ятали? Назвіть відмінності між різними видами карт.
 • 2. Чи зрозуміли? Чому існує класифікація географічних карт за різними критеріями?
 • 3. Чи можете застосувати? Назвіть та згрупуйте різні види карт за зображеною територією, масштабом і тематикою.
 • 4. Чи можете проаналізувати? Назвіть переваги, що надають користувачам цифрові, електронні та анімаційні карти.
 • 5. Чи можете оцінити? Яка роль сучасних технологій у картографії?

ДОСЛІДЖЕННЯ

За допомогою традиційних та інтернет-джерел підберіть джерела інформації для створення тематичної карти (вчитель/вчителька надає варіанти тематичних карт).