Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 58. Районування природних ландшафтів

ПРИГАДАЙТЕ

 • Що таке класифікація ландшафтів і з якою метою її здійснюють?
 • Приклади ландшафтів своєї місцевості.

• Природне районування території України. Це науково обґрунтований поділ земної поверхні на природні комплекси різного рангу. Він здійснюється для виявлення порівняно однорідних за природними умовами регіонів, які вирізняються своєю ландшафтною структурою. Ландшафтне районування також передбачає створення відповідної карти, класифікацію природних комплексів, вивчення їхніх окремих компонентів.

Під час складання районування території України вчені виділяли природні комплекси, враховуючи зональні й азональні чинники. Головні риси природних умов нашої країни визначаються тим, що майже вся її територія лежить у помірному географічному поясі, який є зональним комплексом.

Виділяють такі одиниці ландшафтного районування: країна, зона, підзона, провінція, область.

Природна країна - це ділянка суходолу, утворення й розвиток якої пов’язані з великими тектонічними структурами (платформами та областями складчастості). Виділяють рівнинні й гірські країни, які характеризуються властивими їм ландшафтами. Територія України розташована в межах трьох країн: Східноєвропейська рівнинна (південно-західна частина), Карпатська гірська та Кримська гірська.

Кожна країна має свій набір природних комплексів, які менші за розмірами та простіші за будовою. У рівнинній країні - це природні зони, у гірських - вертикальні пояси.

Основною ознакою природної зони є переважання в її межах певного зонального типу ландшафтів. У межах рівнинної частини України виділяють зони мішаних і широколистих лісів, лісостепів і степів. Степова зона України, залежно від умов зволоження, температурного режиму, характеру ґрунтово-рослинного покриву окремих її частин, поділяється на північностепову, середньостепову та південностепову підзони.

Оскільки кліматичні умови змінюються не тільки з півночі на південь, а й із заходу на схід, у довготному напрямку, у межах природних зон виділяють краї. Їхня кількість залежить від особливостей рельєфу (височини чи низовини) та ступеня континентальності клімату (наявності кліматичних областей). Так, у межах лісостепової зони виділяють Подільсько-Придніпровський (частини Подільської і Придніпровської височин, що розташовані на Українському щиті), Лівобережно-Дніпровський (на Придніпровській низовині) та Східноукраїнський (Середньоруський, що відповідає схилам однойменної височини) краї.

Найменшими територіальними одиницями природного районування є природні області. Критерієм їх вирізнення є місцеві форми рельєфу, яким властиві відповідні типи гірських порід, що зумовлюють мікрокліматичні та гідрологічні особливості процесів. Наприклад, у межах Українського Полісся виділяють природні області Волинського, Житомирського, Київського, Чернігівського та Новгород-Сіверського Полісся.

Українські Карпати та Кримські гори є складчастими спорудами, що сформувалися під час альпійського горотворення. Для цих країн характерна вертикальна зміна висотних поясів.

Районування природних ландшафтів має велике значення у вивченні закономірностей природних умов території України, її поділу на природно-територіальні комплекси. Також це сприяє розв’язанню проблем природокористування і є науковою основою обґрунтування проектів меліорації, землевпорядкування, містобудування, раціонального використання земельних і водних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища.

ВАША ДУМКА

Для проведення районування застосовують метод провідного чинника, на основі якого виділяють природний комплекс, і метод накладання різних тематичних карт - кліматичної, ґрунтової, карти рослинності й тваринного світу. Долучіться до наукового дослідження та поясніть, чому не завжди накладання карт виявляє дійсні межі природного комплексу. Які ще методи дослідження природного комплексу ви можете запропонувати для створення карти природного районування території?

ПІДСУМУЄМО!

 • Природне районування території - це науково обґрунтований поділ земної поверхні на природні комплекси різного рангу.
 • Кожен ландшафт відрізняється від інших і є неповторним як у просторі, так і в часі.
 • Виділяють такі одиниці природного (ландшафтного) районування: країна, зона, підзона, провінція, область.
 • Природне районування має велике значення у вивченні закономірностей природних умов території, її поділу на природно-територіальні комплекси.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Природне (ландшафтне) районування, зональні й азональні чинники, природні: країни, зони, підзони, провінції, області, природні зони, вертикальні пояси.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

 • 1. Чи запам’ятали? Які є одиниці природного районування території?
 • 2. Чи зрозуміли? Як ви розумієте таку властивість ландшафту, як цілісність?
 • 3. Чи можете застосувати? Назвіть та покажіть на карті: країну, зону, підзону, провінцію та область, до яких належить територія вашого проживання.
 • 4. Чи можете проаналізувати? Що спонукає людей здійснювати районування природних ландшафтів?
 • 5. Чи можете оцінити? Як вплинули рельєф та клімат України на районування її території?