Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 57. Природні та антропогенні ландшафти

ПРИГАДАЙТЕ

 • Наведіть приклади ландшафтів у вашій місцевості.
 • Як змінюються природні умови в регіоні, де осушуються болота?

• Природні ландшафти. Природний ландшафт - це територія, яка не зазнала змін в результаті господарської та іншої діяльності й характеризується поєднанням певних типів рельєфу місцевості, ґрунтів, рослинності, сформованих в єдиних кліматичних умовах.

До основних компонентів природних ландшафтів належать: гірські породи (літогенна основа), ґрунти, повітря й вода (гідрокліматичні компоненти), рослинність і тваринний світ (біогенні компоненти) (мал. 88).

Усі компоненти природи існують і розвиваються за своїми власними законами. Однак жоден з них не існує ізольовано. Будь-який компонент відчуває на собі вплив інших і своєю чергою має на них вплив.

Мал. 88. Ландшафтотвірні чинники

• Антропогенні ландшафти. Багато сучасних ландшафтів у процесі історичного розвитку зазнали значних змін під впливом господарської діяльності людини. Так виникли антропогенні ландшафти. Причиною цього є те, що ландшафти, крім природної, виконують ще й життєву та господарську функції. Господарська функція передбачає те, що ландшафт є основою економічної діяльності. Вплив людини призводить до порушення у функціонуванні природних комплексів і змінює їхню структуру. Наприклад, унаслідок розорювання цілинних земель порушується ґрунтовий покрив, замінюється на культурну природна рослинність, зникає типовий тваринний світ, порушується режим підземних вод, змінюється мікроклімат, виникають умови для ерозії ґрунтів тощо.

Антропогенний ландшафт складається як з природних, так і змінених людиною компонентів, що також взаємодіють між собою. Прикладами антропогенних ландшафтів є сільськогосподарські угіддя, кар’єри, меліоративні системи, штучні водосховища, лісонасадження, транспортні шляхи тощо.

Учені вважають, що достатньо людині змінити будь-який природний компонент ландшафту, щоб утворився новий антропогенний ПТК.

Існує багато варіантів класифікацій антропогенних ландшафтів. Наприклад, виділяють чотири групи ландшафтів за ступенем зміни їх господарською діяльністю: 1) умовно змінені, або первісні; 2) слабо змінені; 3) порушені (сильно змінені); 4) власне культурні, або раціонально перетворені, ландшафти.

Також існує класифікація антропогенних ландшафтів за змістом: сільськогосподарські комплекси (оброблені поля, культурні луки); лісові комплекси (штучні посадки лісу); водні комплекси (ставки, водосховища); промислові комплекси (зокрема дорожні); селитебні комплекси - ландшафти населених пунктів: від невеликих сіл до найбільших міст (див. QR-код).

ВАША ДУМКА

Дотепер немає повної ясності щодо самих антропогенних ландшафтів: що під ними мається на увазі, де проходить межа між природними та антропогенними ландшафтними комплексами, які їхні відмінні ознаки. До того ж навіть найбільш сильно перетворений ландшафт залишається частиною природи, оскільки він розвивається за природними законами. Як виокремити антропогенні ландшафти, якщо нині майже не залишилося ландшафтів, які не зазнали б прямого або непрямого впливу людини, що проявляється в найрізноманітніших формах?

ПІДСУМУЄМО!

 • Кожний ландшафт відрізняється від інших і є неповторним яку просторі, так і в часі.
 • Природний ландшафт - це територія, яка не зазнала змін в результаті господарської та іншої діяльності й характеризується поєднанням певних типів рельєфу місцевості, ґрунтів, рослинності, сформованих в єдиних кліматичних умовах.
 • Основними компонентами природних ландшафтів є: гірські породи, ґрунти, повітря та вода, рослинність і тваринний світ.
 • Багато сучасних ландшафтів у процесі історичного розвитку зазнали значних змін під впливом господарської діяльності людини, що призвело до виникнення антропогенних ландшафтів.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Природні ландшафти, ландшафтотвірні чинники, антропогенні ландшафти, селитебні ландшафти, антропізація.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

 • 1. Чи запам’ятали? Що таке природний та антропогенний ландшафти?
 • 2. Чи зрозуміли? Які основні компоненти природних й антропогенних ландшафтів?
 • 3. Чи можете застосувати? Користуючись картами інтернет-ресурсів та додатковими джерелами інформації, з’ясуйте сучасний стан ландшафтів в одному з регіонів України (на вибір) і визначте частку зміни їхнього природного стану.
 • 4. Чи можете проаналізувати? Чому в різних регіонах країни відрізняється частка площі природних елементів у загальній площі кожного виду ландшафту?
 • 5. Чи можете оцінити? Які види людської діяльності найбільше вплинули на зміну природних ландшафтів у вашому регіоні?