Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 13. Топографічна карта й план

ПРИГАДАЙТЕ

 • Що таке географічна карта та які її елементи?
 • Які умовні знаки ви знаєте?

• Топографічна карта. З попереднього параграфа ви знаєте, що результатом топографічного вивчення поверхні Землі є створення топографічної карти - детального узагальненого зображення ділянок суші з мінімальними спотвореннями та за допомогою певної системи умовних знаків.

Топографічну карту можна розглядати як просторову модель земної поверхні з притаманними їй властивостями. Топографічні карти великих територій створюють багатоаркушевими серіями (багатоаркушеві карти). Такі серії карт складаються з окремих аркушів, на яких відображено порівняно невелику територію. Кожен аркуш має вигляд трапеції та обмежений з півночі на південь частинами паралелей, а із заходу на схід - меридіанів. Аркуш є відображенням невеликої ділянки земної поверхні, що дає змогу мінімізувати спотворення, які, звичайно, також є, проте дуже незначні й на них можна не зважати. Що менша територія земної поверхні охоплюється, то меншими будуть спотворення.

При створенні топографічної карти відбирають найважливіші об’єкти, що є на цій місцевості.

Топографічні карти за змістом належать до загальногеографічних і відрізняються від інших карт насамперед масштабом і системою умовних знаків (мал. 25). Це - детальні, однакові за змістом, оформленням і математичною основою географічні карти. Вони відображають головні природні й соціально-економічні об’єкти: рельєф, водні об’єкти, споруди, рослинний світ, адміністративні кордони, населені пункти, промислові підприємства й сільськогосподарські угіддя, транспортні шляхи та іншу різноманітну географічну інформацію. За допомогою цих карт можна прокласти оптимальний маршрут подорожі певною місцевістю, а також зорієнтуватися на ній.

Топографічні плани складають в масштабі від 1:500 до 1:10 000, а топографічні карти загальнодержавного значення в масштабах від 1:10 000 до 1:1 000 000.

Топографічні плани - зображення на площині невеликої ділянки місцевості в ортогональній проекції. На відміну від звичайної карти на планах немає сітки меридіанів і паралелей, але обов’язково зазначають лінію північ-південь. План дає детальне зображення місцевості, й різноманітні предмети на ньому показують у дійсних контурах і з повним збереженням подібності, його масштаб постійний у всіх точках. Отже, на планах практично немає спотворень контурів, кутів, площ і довжин.

Топографічні плани створюють в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, інколи 1:100. Їх використовують під час підготовки до будівництва або прокладання інженерних споруд. Також вони використовуються при пошуку та розробленні родовищ корисних копалин.

• Умовні знаки топографічних карт. Географічний зміст топографічних карт передається через топографічні умовні знаки. Це система графічних, кольорових, буквених і цифрових позначень різних об’єктів з їхніми кількісними та якісними характеристиками (див. QR-код).

Рельєф на топографічних картах зображують горизонталями коричневого кольору. На них числами зазначають абсолютну висоту (мал. 26).

Водні об’єкти зображують лініями синього кольору, а їхні площі - синім фоном. Цифрами позначають різні кількісні характеристики: глибину, ширину, швидкість течії, а стрілками - її напрямок.

Мал. 26. Зображення рельефу на топографічній карті

Мал. 25. Фрагмент аркуша топографічної карти: 1 - номенклатура аркуша; 2, 3 - географічні довгота та широта кута внутрішньої рамки; 4 - внутрішня рамка; 5 - мінутна рамка; 6 - зовнішня рамка; 7 - лінії координатної сітки; 8 - номенклатура суміжного аркуша; 9 - довжина однієї мінути за широтою; 10 - оцифрування горизонтальних ліній сітки; 11 - оцифрування вертикальних ліній сітки; 12 - довжина однієї мінути за довготою; 13 - графік закладання; 14 - масштаби; 15 - схема взаємного положення меридіанів; 16 - довідкові дані для визначення кутів орієнтування

Рослинний покрив зображують зеленим кольором. Спеціальними знаками позначають дерева (породу, середню товщину й висоту), луки, чагарники.

Лініями різної товщини й кольору зображують транспортні шляхи: пішохідні, автомобільні, залізничні.

Відповідними умовними знаками на топографічній карті позначають населені пункти (міста, селища, села, хутори), промислові та сільськогосподарські підприємства, пам’ятки природи, об’єкти туризму та багато іншої інформації. Значення основних топографічних умовних знаків і пояснення до них ви знайдете у своєму географічному атласі.

• Елементи оформлення топографічних карт. Основними елементами аркуша топографічної карти є:

 • 1) картографічне зображення земної поверхні за допомогою умовних знаків, що складають зміст карти (населені пункти, господарські та соціально-культурні об’єкти, дорожня сітка, водні об’єкти, рельєф, рослинність тощо);
 • 2) рамка аркуша, елементи якої визначені математичною основою;
 • 3) позарамкове оформлення - дані, що полегшують користування картою.

Рамка виконує подвійну функцію: обмежує зображення ділянки місцевості й грає частково роль допоміжного оснащення, що дозволяє визначати координати об’єктів.

Кожен аркуш топографічної карти має три рамки: внутрішню, градусну (мінутну) та зовнішню (див. мал. 25 або QR-код).

Внутрішня рамка має вигляд рівнобічної трапеції, де бічні сторони є відрізками меридіанів, а основи - відрізки паралелей. Цю рамку позначають тонкими суцільними чорними лініями. У кутах аркушів карт підписуються координати їхніх рамок.

Паралельно до внутрішньої рамки проведена градусна (мінутна) рамка, яка складається з двох паралельних ліній. Дві вертикальні (бічні) сторони мінутної рамки поділені на мінути широти, а дві горизонтальні (верхня й нижня) - на мінути довготи. Кожна мінута розділена на 6 проміжків - по 10"кожен. Мінутна рамка служить для визначення географічних координат точок або нанесення точок на карту за їхніми географічними координатами.

Зовнішня (оформлювальна) рамка відділяє саму карту від елементів допоміжного оснащення та допоміжної характеристики та позначається жирними чорними лініями. Вона має декоративне значення. У розривах зовнішньої рамки записують номенклатури чотирьох суміжних аркушів карт того самого масштабу.

Також елементами оформлення топографічної карти є: її назва, номенклатура аркушів топографічних карт, схема зближення меридіанів, масштаб, графік закладень (див. мал. 25, с. 44).

• Масштаб. Масштаб зображення невеликих ділянок земної поверхні практично повсюдно постійний. Масштабом топографічної карти або плану називається відношення довжини лінії на карті або на плані до довжини горизонтального прокладання відповідної лінії на місцевості. Масштаб зазначається на кожному аркуші карти під південною рамкою за трьома видами: числовий масштаб (1:1000, 1:50 000), іменований (в 1 см 10 м) та лінійний.

У залежності від застосування топографічні карти є різних масштабів (табл. 2).

Таблиця 2

Масштабний ряд топографічних карт

Числовий масштаб

Назва карти

1 см на карті відповідає відстані на місцевості

1 см2 на карті відповідає площі на місцевості

1 км на місцевості відповідає на карті

1:5000

п’ятитисячна

50 м

0,0025 км2 = 0,25 га

20 см

1:10 000

десятитисячна

100 м

0,0100 км2 = 1 га

10 см

1:25 000

двадцятип’ятитисячна

250 м

0,025 км2 = 6,25 га

4 см

1:50 000

п’ятдесятитисячна

500 м

0,25 км2 = 25 га

2 см

1:100 000

стотисячна

1000 м

1,00 км2 = 100 га

1 см

1:200 000

двохсоттисячна

2 км

4,00 км2 = 400 га

0,5 см

1:300 000

трьохсоттисячна

3 км

9,00 км2 = 900 га

0,33 см

1:500 000

п’ятсоттисячна

5 км

25,00 км2 = 2500 га

0,2 см

1:1 000 000

мільйонна

10 км

100,00 км2 = 10 000 га

0,1 см

ПІДСУМУЄМО!

 • Топографічна карта - детальне узагальнене зображення ділянок суші з мінімальними спотвореннями та за допомогою певної системи умовних знаків.
 • Топографічні плани - це зображення на площині невеликої ділянки місцевості в ортогональній проекції.
 • Основними елементами аркуша топографічної карти є картографічне зображення земної поверхні, рамка аркуша та позарамкове оформлення.
 • Масштаб зображення невеликих ділянок земної поверхні практично повсюдно постійний.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Топографічна карта, багатоаркушева карта, топографічний план, рамка аркуша, позарамкове оформлення.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

 • 1. Чи запам’ятали? Які особливості зображення земної поверхні на топографічних картах?
 • 2. Чи зрозуміли? Чим відрізняються топографічні карти та плани?
 • 3. Чи можете застосувати? Яка відстань на місцевості відповідає 4 см на топографічній карті масштабом 1:50 000?
 • 4. Чи можете проаналізувати? Використавши карту з картографічного сервісу Google карти https://www.google.com.ua/maps/@50.4175295,30.4161268,9.94z?hl=uk, визначте її масштаб.
 • 5. Чи можете оцінити? Використавши додаткові джерела інформації, оцініть значення топографічних карт у різних видах господарської діяльності людини.