Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Пестушко

Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Пестушко

Підручник складено за програмою з географії для поглибленого вивчення у 8-х класах закладів загальної середньої освіти. Подана інформація містить дані про природні умови й ресурси України, особливості населення країни, а також ознайомлює з основами картографії, геодезії та топографії. Матеріал навчальної книжки спрямовано на формування в учнів ключових та предметних компетентностей.

Підручник містить картосхеми, діаграми, графіки, довідкові дані, посилання на інтернет-джерела (QR-коди).

Вступ

§ 1. Що вивчає географія україни

§ 2. Географічні відомості про україну в минулому

§ 3. Сучасні географічні дослідження

Розділ 1. Основи картографії, геодезії та топографії

Тема 1. Зображення України на картографічних творах. Джерела для створення географічних карт

§ 4. Зображення України на картографічних творах

§ 5. Джерела для створення географічних карт та інших геозображень

Тема 2. Основи картографії

§ 6. Карта та інші геозображення

§ 7. Класифікація географічних карт

§ 8. Елементи географічної карти

§ 9. Елементи змісту карти. Об’єкти та показники картографування

§ 10. Математична основа карт. Картографічні проєкції

§ 11. Способи зображення об’єктів на тематичних картах

Тема 3. Введення в геодезію та основи топографії

§ 12. Фігура та розміри землі

§ 13. Топографічна карта й план

§ 14. Системи координат на топографічних картах

§ 15. Розграфлення та номенклатура топографічних карт. Кути орієнтування

§ 16. Зближення меридіанів. Вимірювання кутів орієнтування на топографічній карті

§ 17. Способи зображення рельєфу на топографічних картах

§ 18. Вимірювання висот та кутів нахилу на топографічній карті

§ 19. Читання та практичне використання топографічних карт

Розділ 2. Географічний простір України

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу

§ 20. Політична карта світу, її елементи

§ 21. Етапи формування політичної карти світу

§ 22. Географічне положення України

§ 23. Державна територія і державні кордони України

Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій України

§ 24. Територіальні зміни меж України впродовж XX ст.

§ 25. Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою

Тема 3. Україна на карті годинних поясів

§ 26. Міжнародна система відліку часу

§ 27. Час в Україні

Розділ 3. Природні умови і ресурси України

Тема 1. Геологічна будова, тектонічні структури, рельєф та мінеральні ресурси України

§ 28. Геологічна історія. Геологічна будова. Геологічна карта України

§ 29. Тектонічна будова та тектонічна карта України. Неотектонічні рухи

§ 30. Рельєф. Загальний план будови поверхні. Рівнини та гірські масиви

§ 31. Типи рельєфу за походженням

§ 32. Мінеральні ресурси. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів

§ 33. Паливні корисні копалини

§ 34. Рудні корисні копалини

§ 35. Нерудні корисні копалини

§ 36. Коштовне та виробне каміння. Мінеральні води та грязі

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси

§ 37. Кліматотвірні чинники: сонячна енергія і підстильна поверхня, їхня взаємодія

§ 38. Кліматотвірні чинники: циркуляція повітряних мас

§ 39. Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади та їхній розподіл на території України

§ 40. Регіональні відмінності клімату

§ 41. Сезонні й несприятливі погодні умови та погодно-кліматичні явища

§ 42. Метеорологічна служба в Україні

§ 43. Кліматичні ресурси та їхнє використання. Зміни клімату України

Тема 3. Води суходолу та водні ресурси

§ 44. Води суходолу й водні ресурси України. Дніпро

§ 45. Основні річкові басейни та системи

§ 46. Вплив клімату на річки. Вплив рельєфу на річки. Живлення та водний режим річок. Річковий стік і річкова долина

§ 47. Озера й лимани. Болота

§ 48. Водні об’єкти антропогенного походження. Підземні води

§ 49. Водні ресурси україни, їхнє раціональне використання та охорона

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

§ 50. Умови ґрунтоутворення, структура і родючість ґрунтів

§ 51. Основні типи ґрунтів. Карта ґрунтів. Ґрунтові ресурси України

Тема 5. Рослинність

§ 52. Різноманітність рослинності та рослинних угруповань у межах території України

§ 53. Екологічні проблеми та їх вплив на природу країни. Рослинність, її охорона та відтворення

Тема 6. Тваринний світ України

§ 54. Тваринний світ України

Тема 7. Ландшафти України

§ 55. Ландшафт як просторово-цілісна система

§ 56. Карта ландшафтів України

§ 57. Природні та антропогенні ландшафти

§ 58. Районування природних ландшафтів

§ 59. Дослідження ландшафтів

§ 60. Рівнинні ландшафти, їх різноманітність

§ 61. Природна зона мішаних лісів і широколистих лісів

§ 62. Лісостепова природна зона

§ 63. Степова природна зона України

§ 64. Використання рівнинних ландшафтів людиною. Значення та охорона рівнинних ландшафтів

§ 65. Українські Карпати

§ 66. Гірські ландшафти Українських Карпат

§ 67. Гірські ландшафти Кримських гір, особливості їх зміни з висотою, використання та охорона

§ 68. Природні умови і ресурси Чорного моря, проблеми їх раціонального використання

§ 69. Природні умови і ресурси Азовського моря, проблеми їх раціонального використання

Тема 8. Природокористування

§ 70. Природно-ресурсний потенціал України та його використання

§ 71. Основні види забруднення довкілля в Україні. Екологічна ситуація

§ 72. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення

§ 73. Природно-заповідний фонд України

§ 74. Національна екологічна мережа

§ 75. Природокористування в умовах збалансованого розвитку. Моніторинг навколишнього середовища

§ 76. Українське товариство охорони природи, його створення, просвітницька діяльність

Розділ 4. Населення України та світу

Тема 1. Демографічні процеси й статево-віковий склад населення світу та України

§ 77. Кількість населення. Природний рух населення світу та України

§ 78. Статево-віковий склад населення. Тривалість життя населення в Україні та світі

§ 79. Механічний рух населення. Види і причини міграцій

§ 80. Регіональні відмінності демографічних процесів. Демографічна політика

Тема 2. Розселення населення

§ 81. Густота розселення населення у світі та Україні

§ 82. Міські та сільські населені пункти. Міське населення та сільське населення

§ 83. Урбанізація. Міські агломерації. Світові міста

Тема 3. Етнічний склад населення

§ 84. Етнічний склад населення. Етнографічні групи українців

§ 85. Українські етнічні та етнографічні землі. Національний склад населення України

§ 86. Мовні сім’ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни

§ 87. Українська діаспора

Тема 4. Релігійний склад населення України та світу

§ 88. Релігія як суспільний феномен. Види віровчень

§ 89. Світові та національні релігії

§ 90. Релігійні вірування в Україні

§ 91. Вплив релігій на культуру

Тема 5. Зайнятість населення

§ 92. Зайнятість населення. Трудові ресурси. Економічно активне населення

§ 93. Сфери економічної діяльності. Проблеми зайнятості

Розділ 5. Природа та населення свого адміністративного регіону

Тема 1. Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку

§ 94. Географічне положення та розміри адміністративного регіону

§ 95. Адміністративно-територіальний устрій регіону, історія його формування та розвитку

Тема 2. Природа регіону. Особливості природних умов і ресурсів. Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду

§ 96. Особливості природних умов і ресурсів

§ 97. Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду

Тема 3. Населення регіону. Кількість та структура населення. Етнічний та релігійний склад. Особливості зайнятості населення

§ 98. Кількість і структура населення. Етнічний та релігійний склад

§ 99. Особливості зайнятості населення