Географія. Повторне видання. 9 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 49. Екологічна проблема. Сталий розвиток — стратегія людства на ХХІ століття

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

  • Що таке екологічна ситуація?
  • Які екологічні проблеми існують в Україні?

Чим спричинені екологічні проблеми. Екологічні проблеми - одні з найбільш серйозних глобальних проблем сучасності, що проявляються в різкому загостренні суперечностей у відносинах між суспільством і природою і, як наслідок, у погіршенні умов життєдіяльності людини. Порушення природних процесів через надмірну антропогенну дію, зростання енергоспоживання, демографічний вибух, збройні конфлікти, техногенні катастрофи - усе це призводить до появи кризових екологічних ситуацій практично повсюдно. Отже, екологічні проблеми є наслідком інших глобальних проблем, що вказує на необхідність їх розгляду і розв’язання.

Головними наслідками прояву глобальних екологічних проблем є забруднення довкілля, зміна його природних властивостей, дедалі більша кількість відходів, заміна природних ландшафтів антропогенними тощо. Деградація природних ресурсів, утрата біологічного розмаїття скорочують здатність екологічних систем до самовідновлення.

Екологічні проблеми можуть бути спровоковані також природними стихійними лихами - виверженнями вулканів, землетрусами, тривалими катастрофічними повенями, буревіями тощо.

Антропогенні зміни в навколишньому природному середовищі відбуваються в різних формах: насичення середовища різноманітними відходами та насичення хімічно активними речовинами, радіаційне забруднення, електромагнітні порушення, що призводять до забруднення атмосферного повітря, води, ґрунту. Забруднення води досягло найбільш небезпечного рівня у країнах Південної, Південно-Східної та Центральної Азії. Забрудненість повітря найвища в Китаї, Східній Європі, Латинській Америці та країнах Карибського басейну. Забруднення води й повітря в багатьох великих містах є причиною тяжких хвороб людей. Діючи комплексно, ці забруднення спричинюють загрозливі порушення у природних процесах, що зрештою може призвести до повної деградації біосфери та загибелі цивілізації.

Нині спостерігаються три найнебезпечніші глобальні тенденції в навколишньому природному середовищі: зміна складу атмосфери; посилення «парникового ефекту» і потепління клімату, що може призвести до танення льодів і катастрофічного підвищення рівня океану; забруднення навколоземного простору залишками космічних апаратів.

Інші небезпечні зміни в довкіллі мають субрегіональний масштаб. Це насамперед забруднення Світового океану нафтою (мал. 121) і різними відходами, що порушує теплообмін між гідросферою і атмосферою, зменшення озонового шару, який захищає життя на Землі від ультрафіолетового випромінювання Сонця, зменшення площі лісів як унаслідок вирубування їх, так і пошкодження кислотними дощами. В окремих регіонах екологічна криза досягла рівня екологічного лиха (зона Чорнобиля, Донбасу, Амазонія, Приуралля, Приаралля, найбільші індустріальні агломерації світу).

Мал. 121. Райони нафтового забруднення Світового океану

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Користуючись офіційним сайтом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, знайдіть актуальну інформацію про міжнародне співробітництво України щодо розв’язання екологічних проблем. З якими міжнародними організаціями наша країна підтримує зв’язки з даної проблеми?

Підвищення рівня екологічної безпеки господарювання і подолання кризи передбачають радикальну перебудову взаємовідносин суспільства з довкіллям, екологізацію виробництва і свідомості людей, відбір пріоритетних напрямків охорони природи.

Сталий розвиток - стратегія людства на XXI століття. Сталий розвиток - це загальна концепція сучасного розвитку суспільства, яка спрямована на подолання небезпечних наслідків глобальних проблем через установлення балансу між задоволенням потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі (мал. 122).

Мал. 122. Модель сталого розвитку

Сталий розвиток - це керований розвиток. Основою його керованості є системний підхід і сучасні інформаційні технології (IT), які дають змогу дуже швидко моделювати різні варіанти напрямків розвитку, з високою точністю прогнозувати їхні результати та обирати найоптимальніший варіант. Сталий розвиток передбачає вимоги до захисту довкілля, соціальної справедливості та економічного росту. Тому він є економічно-, соціально- й екологоорієнтованим.

Економічний підхід до сталого розвитку передбачає отримання прибутку за оптимального використання обмежених природних ресурсів й енерго- та матеріалозберігаючих технологій, включаючи видобуток і переробку сировини, створення екологічно чистої продукції, мінімізацію, переробку і знищення відходів.

Соціальний підхід орієнтований на людину і спрямований на збереження стабільності соціальних і культурних утворень, скорочення числа руйнівних конфліктів між людьми. Важливим аспектом цього підходу є справедливий розподіл благ.

З екологічного погляду, сталий розвиток має забезпечувати цілісність природних систем. Особливе значення має їх життєздатність, здатність до самовідновлення й адаптації до змін.

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ

Автором інноваційної теорії сталого розвитку є провідний дослідник економічних аспектів забруднення довкілля, колишній економіст Світового банку Ґерман Дейлі. Термін «сталий розвиток» на Конференції в Ріо-де-Жанейро в 1992 р. у рамках прийняття «Порядку денного на XXI ст.» визначався як «розвиток, що задовольняє потреби теперішнього часу, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби». Сталий розвиток підтримується урядами більшості країн світу та громадськими неурядовими організаціями. Так, шведська громадська активістка Грета Тунберг виступає за протидію глобальному потеплінню та змінам клімату.

У грудні 1997 р. в Кіото (Японія) було підписано міжнародну угоду, що містить конкретні заходи зі скорочення викидів газів, що спричинюють парниковий ефект. Цю міжнародну угоду, яка отримала назву Кіотський протокол, підписали представники 38 країн та ЄС.

Наступним етапом утілення ідей сталого розвитку на міждержавному рівні було проведення Світового саміту зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі у вересні 2002 р. У зустрічі взяли участь понад 22 тис. осіб, зокрема понад 8 тис. представників і представниць недержавних організацій, бізнесових структур і 4 тис. осіб, які представляють преси. Для реалізації прийнятих в Йоганнесбурзі зобов’язань учасники саміту виступили з конкретними ініціативами. Так, США оголосили про виділення 970 млн дол. протягом трьох років на проекти у сфері водопостачання і санітарії, про інвестування 90 млн дол. у 2003 р. програми сталого розвитку сільського господарства, про виділення 53 млн дол. на лісове господарство в період 2002-2005 рр. Європейський Союз оголосив про ініціативу «Вода для життя», яка передбачає залучення партнерів для вирішення завдань у сфері водопостачання і санітарії в основному в Африці і Центральній Азії, а також виступив з ініціативою партнерства в галузі енергетики з об’ємом інвестицій 700 млн дол. та ін.

Міжнародною спільнотою розроблено конкретні напрямки реалізації концепції сталого розвитку в різних сферах розвитку суспільства на локальному, регіональному, національному й міжнародному рівнях, головним з яких є об’єднання зусиль і ресурсів на основі усвідомлення важливості та невідкладності подолання глобальних проблем, єдності інтересів і спільної відповідальності перед майбутніми поколіннями.

ГОЛОВНЕ

• Екологічні проблеми проявляються через погіршення умов життєдіяльності людини.

• Причинами екологічних проблем є антропогенні зміни в навколишньому середовищі та природні стихійні лиха.

• Головними наслідками прояву екологічних проблем є забруднення довкілля, зміна його природних властивостей.

• Три найбільш небезпечні глобальні тенденції в навколишньому середовищі на сучасному етапі - це зміна складу атмосфери, посилення «парникового ефекту» і потепління клімату.

• Сталий розвиток - це сучасна стратегія вирішення глобальних проблем людства.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

  • 1. Які причини виникнення екологічних проблем?
  • 2. Які регіони України вважають територіями екологічного лиха?
  • 3. Чому сталий розвиток обрано стратегією людства на XXI ст.?
  • 4. Поясніть взаємозв’язок екологічних проблем з іншими глобальними проблемами людства.
  • 5. Користуючись офіційним сайтом ООН (ЮНЕП), зберіть інформацію про міжнародні програми охорони навколишнього середовища.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Прояв глобальних проблем у своєму регіоні.

Рекомендовані завдання і хід роботи, дивіться за QR-кодом.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ

тематичний контроль очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності

Глобальні проблеми людства

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

ЗмістПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.