Географія. Повторне видання. 9 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 2. Торгівля

ВАМ ЦЕ ПОТРІБНО, ЩОБ:

 • знати, які існують види торгівлі;
 • розуміти сутність поняття «зовнішня торгівля»;
 • характеризувати показники зовнішньої торгівлі;
 • розрізняти головні регіони світової торгівлі;
 • пояснювати залежність обсягів торгівлі між країнами від рівня їхнього економічного розвитку та інтеграційних процесів у світі.

§ 40. Торгівля в Україні

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

 • Що утворює третинний сектор господарства?
 • Який вплив здійснює глобалізація на економічну діяльність населення?

Торгівля як вид послуг. Серед сучасних видів послуг особливо важливе місце посідає торгівля. Торгівля - це діяльність з купівлі-продажу товарів і послуг. Розрізняють внутрішню та зовнішню торгівлю.

Внутрішня торгівля - це діяльність, унаслідок якої товари й послуги реалізуються в межах однієї країни. Внутрішню торгівлю поділяють на гуртову і роздрібну. Гуртова торгівля - це діяльність з придбання товарів і послуг великими або малими партіями з метою їхнього подальшого перепродажу громадянам. Натомість роздрібна торгівля - це діяльність щодо продажу товарів і послуг безпосередньо громадянам для їхнього особистого некомерційного використання. Отже, товар або послуга, куплені в системі роздрібної торгівлі, не підлягають подальшому перепродажу.

На розвиток роздрібної торгівлі впливає ціла низка чинників: соціально-демографічні, соціально-економічні, організаційно-економічні, техніко-економічні. До соціально-демографічних чинників належать кількісний і якісний склад населення, густота й особливості розміщення, міграційна рухливість тощо. Соціально-економічні чинники представлені такими показниками, як-от: загальний рівень економічного розвитку регіону, зайнятість населення, величина доходів населення і платоспроможність та ін.

Організаційно-економічні чинники характеризують вплив на розвиток роздрібної торгівлі зокрема таких показників, як галузева спеціалізація регіону, організаційні форми торгівлі, фінансово-кредитна політика держави та банківських установ, розвиток транспортної інфраструктури в регіоні та його транспортну доступність.

Техніко-економічні фактори характеризують вплив науково-технічного прогресу на роздрібну торгівлю, що найпомітніше проявляється у швидкому впровадженні нових форм обслуговування населення, які ґрунтуються на новітніх технологіях і принципово нових підходах до задоволення потреб споживачів.

Зовнішня торгівля - це торгівля однієї країни з іншими. Вона складається з імпорту товарів і послуг та їх експорту. Імпорт (від лат. importo - ввожу) - увезення товарів у країну з-за кордону з метою її продажу місцевому населенню. Щодо імпорту послуг, то він нерідко може бути здійснений без перетину послугами державних кордонів. Наприклад, українські подорожуючі їдуть в будь-яку іншу країну, де придбають іноземні послуги відпочинку.

Експорт (від лат. exporto - вивожу) - означає вивезення товарів за кордон. Але у випадку експорту послуг, то він так само не завжди означає перетин послугами кордону. Так, наприклад, іноземні туристи і туристки прибувають до України, де сплачують за послуги відпочинку, розваг тощо.

Для будь-якої країни дуже важливим є співвідношення суми експорту та імпорту, так зване сальдо (від італ. saldo - залишок). Воно повинно бути позитивним, що дає змогу країні мати вільні кошти для розширення виробництва у своїй або чужій країні.

Зовнішня торгівля товарами. У 2020 р. Україна здійснювала торгівлю товарами із 234 країнами світу. Наслідком стало суттєво скорочення негативного сальдо зовнішньої торгівлі порівняно з попередніми роками (табл. 16).

Таблиця 16

Зовнішньоторговельний баланс України, млрд дол. США, 2020 р.

Експорт

Імпорт

Сальдо

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Усього (товари і послуги)

57,3

64,0

59,4

63,5

67,7

60,0

-6,2

-3,7

-0,6

у т. ч. країни ЄС

23,1

24,1

22,0

26,5

28,7

26,7

-3,4

-4,6

-4,7

Товари

47,3

50,0

49,2

57,1

60,8

54,3

-9,8

-10,8

-5,1

у т. ч. країни ЄС

20,2

20,8

18,6

23,2

25,0

23,8

-3,0

-4,2

-5,2

Послуги

11,6

15,6

11,3

6,3

6,9

5,7

5,3

8,7

5,6

у т. ч. країни ЄС

3,9

4,4

4,4

3,3

3,7

2,9

0,6

0,7

1,5

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ

Найбільш важливими показниками 2020 р. є значне зростання експорту української продукції до В’єтнаму і Китаю - на 93 % та 98 % відповідно. Разом із тим, уперше за декілька років зменшився експорт до ЄС - більш як на 10 %. При цьому саме з ЄС Україна має найбільше негативне сальдо в торгівлі - 4,7 млрд дол.

Зовнішня торгівля товарами. Експорт товарів в Україні у 2020 р. перевищив 59 млрд дол. США, імпорт становив 60,0 млн дол. Негативне сальдо таким чином склало близько 600 млн дол. (табл. 16).

Україна експортує передусім продукти рослинного походження, недорогоцінні метали та вироби з них, жири та олії тваринного або рослинного походження, мінеральні продукти, механічні та електричні машини, готові харчові продукти, продукцію хімічної та пов’язаних з нею виробництв, деревину і вироби з деревини.

До країн ЄС у 2020 р. було експортовано 38 % усіх товарів. Найбільше товарів Україна експортує серед країн ЄС до Польщі, Німеччини, Італії та Нідерландів. Серед інших країн значні обсяги експорту здійснювалися до Китаю, Росії, Туреччини, Індії та Єгипту (мал. 106).

Мал. 106. Основні країни-партнери в експорті товарів у 2019-2020 рр.

Імпортує Україна нафту й нафтопродукти, механічні та електричні машини, засоби наземного транспорту, продукцію хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

Частка країн ЄС в імпорті товарів до України становить 44 % від загального обсягу імпорту. Найбільші надходження серед країн ЄС здійснювалися з Німеччини та Польщі. Серед інших країн найбільші обсяги імпорту здійснюються з Китаю, Росії, США та Білорусі (мал. 107).

Мал. 107. Основні країни-партнери в імпорті товарів у 2019-2020 рр.

Серед регіонів України найбільші обсяги зовнішньої торгівлі товарами припадають на м. Київ (понад 25 %), Дніпропетровську (понад 15 %) і Донецьку (8 %) області.

Зовнішня торгівля послугами. Україна здійснює торгівлю послугами з 220 країнами світу. Обсяги торгівлі послугами в Україні значно менші, ніж обсяги торгівлі товарами. Експорт послуг у 2020 р. перевищував 11 млрд дол. США. На відміну від торгівлі товарами, сальдо зовнішньої торгівлі послугами позитивне (більш як 5,5 млрд дол. США).

Перевищення обсягів експорту над обсягами імпорту послуг було зумовлено в основному обсягами транспортних (трубопровідного транспорту) і комп’ютерних послуг. Серед послуг, що були надані Україною, значну частину від загального обсягу традиційно займали послуги з переробки товарів з метою реалізації їх за кордоном; повітряного і морського транспорту; інформаційні та консалтингові (послуги з консультування представників бізнесу в широкому спектрі питань).

Основними торговельними партнерами України серед країн ЄС можна відзначити Велику Британію, Німеччину, Польщу та Кіпр. Серед інших країн значна частка українського експорту послуг припадає на Росію, США і Швейцарію (мал. 108).

Мал. 108. Основні країни-партнери в експорті послуг у 2019-2020 рр.

У структурі імпорту переважають державні та урядові послуги (видача різноманітних довідок, дозволів, рішень, свідоцтва тощо), послуги, пов’язані з подорожами і фінансовою діяльністю, консалтингові і комп’ютерні, транспортні послуги.

У 2020 р. найвагоміші обсяги послуг серед країн ЄС одержувалися від Великої Британії, Німеччини, Ірландії та Кіпру. Серед інших країн значні обсяги послуг було одержано від США, Туреччини і Швейцарії (мал. 109).

Мал. 109. Основні країни-партнери в імпорті послуг у 2019-2020 рр.

Серед регіонів країни найбільші обсяги зовнішньої торгівлі послугами припадали на м. Київ (понад 37 %), Одеську (понад 7 %) та Львівську (більш як 5,5 %) області.

ГОЛОВНЕ

• Торгівля - це діяльність з купівлі-продажу товарів і послуг.

• Розрізняють внутрішню та зовнішню торгівлю.

• Внутрішня торгівля включає у себе гуртову і роздрібну торгівлю.

• Зовнішня торгівля складається із імпорту та експорту товарів і послуг.

• Україна має негативне сальдо в торгівлі товарами і позитивне - у торгівлі послугами.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

 • 1. Які існують види торгівлі?
 • 2. Дайте визначення сальдо. Як воно пов’язано з імпортом та експортом?
 • 3. Які товари пропонує Україна для експорту і що імпортує?
 • 4. За табл. 16 поясніть зміни, що відбулися останніми роками в зовнішній торгівлі України.
 • 5. Складіть перелік товарів і послуг іноземного походження, які вам доводилось придбати.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.