Географія. Повторне видання. 8 клас. Пестушко

§ 61. Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

  • Яким є працездатний вік в Україні?
  • Яка частина населення вважається робочою силою?

Зайнятість населення. Зайнятість - це не заборонена законодавством діяльність осіб з метою одержання доходу (заробітної плати). За українським законодавством зайнятим населенням вважаються особи віком 15 років і старше, які на обстежуваному тижні працювали хоча б 1 годину з метою отримання оплати чи прибутку або були тимчасово відсутні на роботі.

В Україні до зайнятого населення належать не лише особи, які працюють або забезпечують себе роботою самостійно (у тому числі члени особистих селянських господарств). До них також відносяться проходження військової або альтернативної служби, праця на законних підставах за кордоном з отриманням доходів від такої зайнятості, а також особи, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти та поєднують навчання з роботою. Крім того, до зайнятого населення належать непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, інвалідом І групи або за особою похилого віку; батьки - вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

Зайнятість може бути повною і неповною. Повна зайнятість - зайнятість працівника за нормою робочого часу, передбаченою згідно із законодавством, колективним або трудовим договором. Неповна зайнятість - зайнятість працівника на умовах робочого часу, що менший від норми часу, передбаченої законодавством, і може встановлюватися за договором між працівником і роботодавцем з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

У 2019 році зайнятість населення планети 3,3 млрд (57 % від загальної чисельності). Світова структура зайнятості свідчить про переваги невиробничої сфери (наука, освіта, медицина, торговельно-фінансова діяльність тощо), на неї припадає близько 63 %. У промисловості зайнято приблизно 30 %, усі інші працюють в сільському господарстві.

Структура зайнятості загалом відповідає структурі господарства і типу країни за рівнем економічного розвитку. У розвинених країнах понад половину зайнятого населення працюють у невиробничій сфері. У промисловості зайнято в середньому близько 25-40 %, а кількість зайнятих у сільському господарстві помітно менша - зазвичай 3-6 %. Наприклад, в Японії у невиробничій сфері зайнято 69 %, в Австралії - 70 %, у Великій Британії - 79 %, а у США - 80 % населення.

Водночас у багатьох країнах, що розвиваються, співвідношення зайнятих у різних секторах економіки виглядає по іншому. Наприклад, у Китаї близько 57 % зайнято у виробничій сфері - 29 % у промисловості і 28 % у сільському господарстві.

Темпи зростання зайнятості в невиробничій сфері також залежать від рівня економічного розвитку. Так, за період 2000-2018 рр. частка зайнятості в сільському господарстві у країнах з дуже низьким рівнем доходів зменшились на 6 % (до 69 % загалом). Натомість у країнах із доходом нижче середнім таке зменшення складало 10 % (до 49 % загалом), а у країнах із середнім рівнем доходу частка зайнятості в сільському господарстві зменшилася на 15 % (до 32 % загалом).

Останніми роками у світі спостерігається зростання тимчасової, неповної, а також неформальної зайнятості. Розвиток таких форм зайнятості зумовлений зокрема й зростанням частки сфери послуг. При цьому звертають на себе увагу нові можливості щодо зайнятості, які виникли завдяки розвитку сучасних технологій та комунікацій. Інтернет, масиви доступних даних, експлуатація нових мобільних пристроїв змінили сервіси. Отже сьогодні є можливість надавати послуги в будь-який час і в будь-якому місці.

В Україні на кінець 2019 р. кількість зайнятих складала 16,5 млн осіб. При цьому близько 60 % з них було зайнято в невиробничій сфері. Найвища зайнятість спостерігається у сфері надання різноманітних послуг і в торгівлі (мал. 111). Загалом рівень зайнятості в Україні становить 58 %. Зростання рівня зайнятості відбулося в усіх регіонах. Найвищий спостерігався у м. Києві (63,1 %), Харківській (62,1 %), Сумській (59,8 %) та Дніпропетровській (59,5 %) областях, а найнижчий - у Волинській та Донецькій (відповідно, по 50,9 %) областях. Зростання рівня зайнятості відбулося серед усіх вікових груп, за винятком осіб віком 40-49 років, серед яких цей показник скоротився з 79,4 % до 78,7 %. Найвищий рівень зайнятості спостерігається серед осіб віком від 35 до 50 років (майже 80%), а найнижчий - серед осіб у віці 60-70 років (14 %) та 15-24 роки (31 %). Низький рівень зайнятості молоді обумовлений тим, що значна кількість осіб у цього віку навчається та не входить до складу робочої сили. Зростання обсягів та рівня зайнятості відбулося як у міських поселеннях, так і у сільській місцевості. У міських поселеннях кількість зайнятого населення у віці 15-70 років збільшилася на 143 тис. осіб (до 11,4 млн осіб), а рівень зайнятості зріс з 58,1 % до 59,1 %. У сільській місцевості - кількість зайнятого населення збільшилася на 74 тис. осіб (до 5,2 млн осіб), рівень зайнятості зріс з 55,0 % до 56,2 %.

Мал. 111. Зайнятість населення України за деякими видами економічної діяльності (тис. осіб)

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

Нині не все економічно активне населення залучене до виробництва. Це пояснюють тим, що після переходу до ринкових відносин у сфері економіки виникла проблема працевлаштування, у країні з’явилися безробітні. Яка роль, на вашу думку, держави у вирішенні цієї проблеми?

На ринку праці України спостерігаються суттєві тендерні особливості. Якщо серед чоловіків чисельність зайнятого населення віком 15-70 років збільшилася на 205 тис. осіб, то серед жінок цей показник зріс лише на 12 тис. осіб. При цьому, якщо серед чоловіків рівень зайнятості становить 64,0 %, то серед жінок - лише 52,9 %.

Проблеми зайнятості населення. Однією з найважливіших проблем зайнятості є безробіття. Безробіття - це складне соціально-економічне явище, за якого частина економічно активного населення не має роботи й заробітної плати (винагороди) як джерела існування.

Безробітними вважаються особи віком 15 років і старше, які одночасно задовольняють трьом умовам: не мали роботи (прибуткового заняття) упродовж останніх чотирьох тижнів, активно шукали роботу або організовували власну справу; упродовж найближчих двох тижнів були готові приступити до роботи - почати працювати за наймом або на власному підприємстві з метою отримання оплати або доходу. Також відносяться особи, які приступають до роботи впродовж найближчих двох тижнів; знайшли роботу, чекають відповіді тощо.

У 2019 році світовий рівень безробіття становив 5,4 % (188 млн). У 2020 році, через кризу, в усьому світі під загрозою опинилося понад 500 млн робочих місць, здебільшого в країнах, що розвиваються.

Серед регіонів світу рівень безробіття найвищий у Північній Африці (12 %) та Центральній і Західній Азії (9 %). Натомість найнижчі показники спостерігаються в Південно-Східній Азії та Тихому океані (3 %) та у Північній Америці (4 %).

Найменша частка тих, хто має неповну зайнятість, у Північній Америці і у Східній Європі - близько 1 % від загальної чисельності зайнятих. У Латинській Америці та Карибському басейні вона зростає до 8 %, а у країнах з дуже низьким рівнем доходів сягає 13 %.

В Україні кількість безробітного населення у віці 15-70 років у 2019 році становила 1,5 млн осіб. Це означає, що рівень безробіття складав 8,2 %, що є вищим за середній показник по країнах Європейського союзу, де він складає 6,7 %.

Порівняно з 2018 р. скорочення рівня безробіття відбулося серед громадян віком від 15 до 39 років, у той же час серед осіб віком 40-49 років рівень безробіття зріс з 7,7 % до 8,4 %, серед осіб 50-59 років - з 7,4 % до 8,0 %. Найнижчий рівень безробіття спостерігався серед осіб у віці 30-34 роки (7,3 %), у той же час серед молоді до 25 років цей показник становив 15,4 % робочої сили відповідного віку (майже вдвічі вище, ніж серед усього населення).

Зменшення обсягів та рівня безробіття відбулося як у міських поселеннях, так і у сільській місцевості. У міських поселеннях кількість безробітного населення у віці 15-70 років зменшилася на 68 тис. осіб (до 995 тис. осіб), а рівень безробіття скоротився з 8,6 % до 8,0 %. У сільській місцевості - кількість безробітного населення зменшилася на 23 тис. осіб (до 493 тис. осіб), рівень безробіття скоротився 9,2 % до 8,7 % робочої сили.

За статтю, скорочення обсягів та рівня безробіття спостерігається серед чоловіків, у той же час серед жінок відповідні показники зростають. Серед чоловіків кількість безробітних зменшилася на 135 тис. осіб (до 808 тис. осіб), а рівень безробіття скоротився з 10,0 % до 8,5 %. При цьому, серед жінок кількість безробітних зросла на 44 тис. осіб (до 680 тис. осіб), а рівень безробіття зріс з 7,4 % до 7,9 % робочої сили.

До світових проблем зайнятості належить також низька якість зайнятості - робота за відсутності гідних умов праці або належного доходу. У 2019 р. 19 % від усіх зайнятих - не заробляли достатньо, аби їхні сім’ї змогли вирватися зі стану крайнього зубожіння. В Україні середня зарплата залишається однією з найнижчих в Європі.

Ще одна проблема - гендерна нерівність, тобто різне ставлення до зайнятості працівників різної статі. У 2019 році трудовою діяльністю зайнято було лише 48 % жінок, тоді як у чоловіків цей показник становить 75 %. Недостатнє використання жіночої праці дуже виражене в Північній Африці та в арабських державах.

Неформальна зайнятість, або так звані неформальні трудові відносини, - чергова проблема світової економіки. Така зайнятість виникає, коли люди працюють без оформлення трудового договору, виконують окремі види робіт, не прописані у трудовому договорі й т. п. В Україні серед зайнятих громадян у кожного п’ятого трудові відносини не зареєстровані.

ГОЛОВНЕ

• Зайнятість населення - це не заборонена законодавством діяльність осіб з метою одержання доходу.

• Загальний рівень зайнятості в Україні становить близько 58 %.

• Проблеми зайнятості - безробіття, низька якість зайнятості, гендерна нерівність, неформальна зайнятість.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ

  • 1. Що є зайнятістю населення?
  • 2. Які категорії в Україні належать до зайнятого населення?
  • 3. Поясніть сутність проблем зайнятості
  • 4. Яка саме проблема зайнятості у вашому майбутньому вас турбуватиме більше?

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ