JustClass

Географія. Повторне видання. 8 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 4. Населення України та світу

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України

ВАМ ЦЕ ПОТРІБНО, ЩОБ:

 • знати чисельність населення світу і України, а також найчисельніші країни;
 • розуміти суть демографічних процесів і їх важливість для суспільства;
 • уміти знаходити в різних джерелах інформацію, що характеризує населення світу й окремих країн, України та її областей;
 • пояснювати демографічну ситуацію в різних регіонах світу та в Україні;
 • уміти пояснювати причини проблем населення планети і нашої держави.

§ 50. Кількість населення у світі та в Україні. Природний рух населення

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

 • Що становить населення території?
 • Які можливі причини зміни кількості населення?

Кількість населення у світі та Україні. Сукупність людей, які проживають на певній території, становить її населення. Головним джерелом інформації про такі зміни є переписи, які проводяться регулярно в більшості країн зазвичай через кожні 5-10 років. У періоди між переписами робиться спеціальний перерахунок чисельності населення на основі попереднього перепису, матеріалів про народжуваність, смертність і міграцію на даній території. Завдяки цьому відомо, що у 2020 р. чисельність населення світу становила 7 млрд 795 млн осіб.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

За даними інтернет-джерел з’ясуйте поточну кількість населення Землі.

Близько 60 % населення Землі живе в Азії - майже 4,6 млрд осіб. Ще 17 % є жителями Африки - 1,3 млрд осіб. В Америці живе понад 1 млрд, або 13 %. Приблизно 10 % населення планети живе в Європі - 748 млн осіб. Інші - мешканці Океанії разом з Австралією та Новою Зеландією.

Найчисельнішими країнами світу є Китай та Індія: загалом на ці дві країни припадає понад третину всього населення Землі (таблиця). А загальна кількість населення лише перших семи країн світу перевищує половину всього населення планети. Серед перших десяти найбільших за кількістю населення країн світу половина розташовані в Азії, три - в Америці, одна - в Африці і одна фактично є євразійською країною (Росія).

Таблиця

Найчисельніші країни світу (за даними ООН)

Країна

Кількість населення (млн)

% з наростанням

1

Китай

1439

18,4

2

Індія

1380

36,1

3

США

331

40,3

4

Індонезія

274

43,8

5

Пакистан

221

46,6

6

Бразилія

212

49,3

7

Нігерія

206

51,9

8

Бангладеш

164

54,0

9

Росія

146

55,8

10

Мексика

128

57,4

Кількість населення в Україні. За підсумками першого Всеукраїнського перепису 5 грудня 2001 р., чисельність населення України сягала 48 млн 457 тис. постійних жителів. За даними Державної служби статистики, на 1 жовтня 2020 р. чисельність наявного населення України становила 41 млн 703 тис. осіб (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя). За кількістю населення наша країна посідає 33-тє місце у світі і 6-те місце в Європі, де є однією з найчисельніших країн, поступаючись лише Німеччині (84 млн), Великій Британії (68 млн), Франції (65 млн), Італії (60 млн) та Іспанії (46 млн), а також Росії - 146 млн (євразійська країна).

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

За даними інтернет-джерел з’ясуйте поточну кількість населення України.

Чинники, що впливають на кількість населення. Кількість населення світу і окремої країни залежить від співвідношення кількості людей, які народжуються і вмирають. Зміна кількості народжених живими і померлих за певний період визначається як природний рух населення.

На чисельність населення держав, його склад та інші характеристики впливає не лише природний, а й механічний рух населення. Такий рух, тобто переміщення людей по території, зумовлене зміною постійного місця проживання та пошуку роботи, ще називають міграцією (лат. migratio - переходжу, переселяюсь).

Отже, основними чинниками, що впливають на кількість населення світу і будь-якої окремої країни, є природний і механічний рух населення.

Природний рух населення. Чисельність населення світу зростає завдяки тому, що на Землі кількість народжених живими перевищує кількість померлих. Різниця між кількістю народжених живими і померлих називається природним приростом, який зазвичай обчислюється на 1 тис. наявного населення на рік.

Природний приріст буває додатним у разі перевищення народжуваності над смертністю і від’ємним, коли смертність більша від народжуваності, або нульовим, коли ці показники мають однакове значення.

Додатний приріст властивий більшості країн Азії, Африки та Латинської Америки (мал. 101), де порівняно високі показники народжуваності, стабільні показники смертності та високий природний приріст, що перевищує 12 осіб на 1 тис. жителів. Найбільший природний приріст спостерігається в африканських країнах, як-от: Анголі, Малаві і Уганді, де він перевищує 32 особи на 1 тис. жителів.

Мал. 101. Динаміка природного руху населення в регіонах світу

Від’ємний приріст характерний для більшості країн Європи та деяких інших регіонів світу. Їм притаманні порівняно невисокі показники народжуваності, смертності й природного приросту, що становить менш як 3 особи на 1 тис. жителів. Подекуди рівень народжуваності нижчий за той, який необхідний для простого відтворення населення. Як наслідок, населення країни скорочується. Саме така ситуація має місце в Болгарії, Латвії, Угорщині, Литві, Румунії, Португалії тощо.

Україна має один із найнижчих у світі показників народжуваності, у 2019 р. вона впала до найнижчого рівня в історії - 7,4 особи на 1 тис. жителів. Низькі показники народжуваності в Україні супроводжуються високим рівнем смертності - 13,8 особи на 1 тис. населення. Загалом в Україні кількість померлих перевищує кількість народжених (мал. 102). Це означає, що природний приріст у країні від’ємний. У 2019 р. він становив -5,6 на 1 тис. жителів. В абсолютному значенні кількість населення України зменшилася майже на 272 тис. осіб. Загалом, за останні два десятиліття кількість населення України скоротилася на кілька мільйонів осіб. А це є безперечною ознакою демографічної кризи - порушення відтворення населення, що загрожує самому його існуванню.

Мал. 102. Кількість живонароджених і померлих в Україні у 1991-2019 роках

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

За темпами скорочення населення на початок XXI ст. наша країна випереджала всі країни Європи. Якщо не станеться позитивних зрушень, кількість населення України зменшиться у 2050 р. до 35-25 млн осіб. До того ж середня тривалість життя українців може знизитися до 50-53 років і наближатиметься до тривалості життя наших пращурів - скіфів, які жили лише близько 40 років. Деякі вчені вважають, що неухильне скорочення чисельності населення України загрожує вимиранню української нації.

Серед причин скорочення чисельності населення в Україні насамперед є низька народжуваність, яка зумовлена соціально-економічними чинниками - поганим добробутом людей, скрутним матеріальним становищем більшості молодих сімей, великою кількістю розлучень, зниженням рівня медичного обслуговування тощо. Через низьку народжуваність збільшується частка людей похилого віку. А серед них закономірно вища смертність, яка підсилюється швидким поширенням у країні захворювань і недостатнім рівнем медичного обслуговування. У деяких областях тяжкі захворювання і висока смертність є наслідком чорнобильської катастрофи.

ГОЛОВНЕ

• Чисельність населення світу становить 7,7 млрд осіб, більшість населення Землі мешкає в Азії.

• Чисельність населення України становить 42 млн 703 тис. осіб і продовжує неухильно знижуватися.

• Кількість населення залежить від природного руху (зміни кількості народжених живими і померлих) і механічного руху (зовнішньої і внутрішньої міграції).

• Додатний приріст властивий більшості країн Азії, Африки та Латинської Америки, від’ємний - характерний для більшості країн Європи, зокрема й для України.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ

 • 1. Яка є чисельність населення світу і України?
 • 2. У якій частині світу найбільше найчисельніших країн? Назвіть їх.
 • 3. Чим відрізняється природний рух від механічного руху населення?
 • 4. Визначте причини скорочення чисельності населення в Україні.
 • 5. Проаналізуйте малюнок 102 та визначте, як змінювалася кількість живонароджених і померлих в Україні за роки незалежності.