Географія. Повторне видання. 8 клас. Пестушко

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

ВАМ ЦЕ ПОТРІБНО, ЩОБ:

  • зрозуміти, як формуються ґрунти;
  • знати типи ґрунтів на території нашої країни;
  • розуміти закономірності поширення ґрунтів на території України.

§ 33. Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту, ґрунтові горизонти, родючість

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

  • Чим ґрунти відрізняються від гірських порід?
  • Які ґрунти у вашій місцевості найбільш родючі?

Умови утворення ґрунтів та їхня структура. Ґрунт - це природне тіло, яке виникло внаслідок дії живих організмів і природних вод на поверхневий шар гірських порід під впливом клімату та рельєфу. Нині на формування ґрунтів значно впливає й господарська діяльність людини.

Основними ґрунтоутворювальними породами, які називають материнськими, в Україні є продукти вивітрювання таких гірських порід, як леси та лесоподібні суглинки, льодовикові відклади (морена), що залягають невеликими острівцями на підвищених ділянках рельєфу Українського Полісся, водно-льодовикові відклади, піщані та супіщані, поширені переважно в заплавах річок, глини різного походження. До материнських порід належать також продукти вивітрювання твердих карбонатних порід (Південний берег Криму), пухкі продукти вивітрювання магматичних порід (Приазовська й Придніпровська височини), продукти вивітрювання пісковиків і глинистих сланців (Донбас, Крим, Карпати).

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Користуючись геологічною карою України в атласі з’ясуйте, які материнські породи переважають у вашому регіоні.

На утворення ґрунтів впливає клімат. Кліматичні умови визначають закономірності поширення ґрунтів, теплові властивості ґрунту, його температуру впродовж року, ступінь зволоження. На ґрунтоутворення впливає також вітер, який здебільшого є шкідливим, бо здійснює дефляцію - видуває дрібні частки з ґрунту, знижуючи його родючість. Рельєф перерозподіляє тепло та опади й таким чином впливає на водний, тепловий, поживний, сольовий режими ґрунту, визначає структуру ґрунтового покриву.

Організми (бактерії, рослини, тварини) здійснюють найважливіші процеси ґрунтоутворення: накопичення й розкладання органічної речовини, яка за участі мікроорганізмів перетворюється на гумус.

Діяльність людини також впливає на процеси ґрунтоутворення. Обробляючи ґрунт, людина здійснює меліорацію - систему заходів, спрямованих на поліпшення земель, підвищення родючості. Так, за допомогою осушення, зрошення, снігозатримання та лісонасадження регулюють водний режим ґрунту. Щоб підвищити родючість ґрунту, вносять різноманітні добрива. Отже, з початком обробки ґрунту він переходить від природного до культурного етапу свого розвитку.

Ґрунтоутворення, як і будь-який природний процес, має свій початок, етапи розвитку, певну швидкість і час завершення. Тому час також є важливим чинником формування ґрунту.

Історія географії

Сучасні ґрунти різновікові. За спостереженнями багатьох учених 1 см гумусу в умовах помірного клімату формується за 100-200 р., а повний профіль сучасного ґрунту - від кількох сотень до кількох тисяч років. Помічено, що на стінах Кам’янець-Подільської фортеці сформувався ґрунт потужністю 30 см усього за 230 р. - з 1700 до 1930 р. Під час видобування вугілля в Донбасі виявлено ґрунти, вік яких понад 300 млн років, але вони мають ознаки і властивості сучасних ґрунтів.

Окремі часточки в ґрунтах, склеєні гумусом і глиною в грудочки, формують структуру ґрунту. Залежно від форми грудочок структуру ґрунту називають зернистою, грудкуватою, горіхуватою, плитчастою, стовпчастою, призматичною, лускуватою. Найкращими структурами є зерниста та дрібногрудкувата, що характерні для чорноземів.

Ґрунтові горизонти та родючість ґрунтів. Унаслідок сукупної дії всіх ґрунтоутворювальних чинників формуються ґрунтові горизонти. Вони відрізняються вмістом гумусу, кольором, структурою. Потужність і набір горизонтів у різних ґрунтів неоднакові. Проте у вертикальному розрізі ґрунту - ґрунтовому профілі - завжди виділяються гумусовий горизонт, перехідний горизонт і материнська порода (мал. 69).

Мал. 69. Ґрунтовий профіль

Від механічного складу ґрунтоутворювальної породи залежить і механічний склад ґрунту, і його родючість - основна його властивість. Так, ґрунти, сформовані на глинистих породах, багаті на гумус й елементи живлення. Гумус є джерелом для утворення мінеральних сполук, які покращують фізичні, хімічні та біологічні властивості ґрунтів і тим самим підвищують їхню родючість. Піщані й супіщані ґрунти відрізняються низьким вмістом гумусу, оскільки легко пропускають воду й тому поживні речовини вимиваються.

ГОЛОВНЕ

• Основними умовами ґрунтоутворення є гірські породи, живі організми, клімат, рельєф, час і людина.

• Структура ґрунту буває зерниста, грудкувата, горіхувата, лускувата, стовпчаста, призматична, плитчаста.

• Родючість ґрунту залежить від його механічного складу.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ

  • 1. Які властивості ґрунтів?
  • 2. Що впливає на структуру ґрунту?
  • 3. Чому ґрунти мають різну родючість?
  • 4. Поясніть, як людина впливає на ґрунт.
  • 5. Доберіть українські приказки та прислів’я, які стосуються властивостей ґрунтів.