Географія. Повторне видання. 8 клас. Пестушко

§ 20. Корисні копалини України. Паливні корисні копалини

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

  • Що таке мінерали; гірські породи та корисні копалини?
  • Класифікацію корисних копалин за використанням.

Корисні копалини України, їхня класифікація за використанням. Корисні копалини - це мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу використовувати їх у господарській діяльності людини. Вони перебувають у земній корі у вигляді скупчень різного характеру: жил, пластів або розсипів - і розподілені по території нерівномірно. Такі скупчення корисних копалин утворюють родовища, а в разі поширення на великій площі - райони і басейни.

Корисні копалини залежно від особливостей складу і характеру використання поділяють на кілька груп: паливні (горючі), металічні (рудні), не металічні (нерудні). Розрізняють також корисні копалини державного і місцевого значення.

Тривала історія геологічного розвитку території України та розташування її в межах різноманітних тектонічних структур, у будові яких беруть участь різновікові гірські породи, зумовила різноманітність корисних копалин.

У надрах України виявлено майже 20 тисяч родовищ і проявів зі 117 видів мінеральної сировини. З них 9225 родовищ мають промислове значення та враховуються Державним балансом запасів корисних копалин. Однак ступінь забезпеченості запасами, їхній видобуток та використання неоднаковий і в сумі вони не створюють необхідний рівень енергетичної безпеки держави.

Промисловістю освоєно понад 3286 родовищ із 100 видів корисних копалин, що містять від 40 до 75 % розвіданих запасів. На базі цих родовищ діє понад дві тисячі гірничодобувних, збагачувальних і переробних підприємств.

Поширення корисних копалин тісно пов’язано з головними тектонічними структурами території України. Зазвичай рудні корисні копалини належать до магматичних і метаморфічних гірських порід. Тому їх пошук ведуть передусім у районах виходу фундаменту Українського щита, Донецького кряжу, Вулканічного хребта Карпат. До того ж фундамент Східноєвропейської платформи є зосередженням і кам’яних будівельних матеріалів.

Осадовий чохол платформ містить здебільшого паливні корисні копалини (мал. 41). А в осадових і вулканічних відкладах складчастих областей криються не лише поклади паливних корисних копалин, а й різноманітні нерудні корисні копалини - солі, численні джерела мінеральних вод тощо.

Мал. 41. Паливні корисні копалини

Паливні корисні копалини. Основні родовища вугілля. На території України відомо 1132 вугільних родовищ (1052 кам’яного та 80 бурого вугілля). Провідне місце серед паливних корисних копалин посідає кам’яне вугілля.

Головні запаси кам’яного вугілля (майже 95 % від загальних запасів вугілля України) зосереджені у двох басейнах, що приурочені до відкладів карбонового віку. Основний з них - Донецький кам’яновугільний басейн (понад 92 % запасів), який є основною частиною Донецької складчастої споруди, приуроченої до Донецького прогину, що розташовується поміж Українським щитом та Воронезьким кристалічним масивом. Кам’яновугільні поклади Донбасу зосереджені на площі близько 50 тис. км2 у 120 вугільних пластах, що залягають на глибині від 60 м до 1700 м. Причому є всі типи викопного вугілля - від бурого до високоякісного антрациту.

Історія географії

Офіційними першовідкривачами промислових покладів вугілля в регіоні Донбасу є помічник губернатора, шляхтич українсько-польського походження Микита Вепрейський та комендант Бахмутської фортеці Семен Чирков. У 1721 р., опікуючись про паливо для Торських та Бахмутських солеварень, вони вперше взяли проби кам'яного вугілля в межах сучасного Бахмутського району. Аналіз зразків, що були відправлені до Санкт-Петербургу, засвідчив високу якість знайденого вугілля. У 1723 р. М. Вепрейський разом із С. Чирковим організував в урочищі Скелеватому на Донбасі перший промисел кам’яного вугілля в Україні.

Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн, як свідчить його назва, розташований у Львівській і Волинській областях на заході України. Басейн являє собою пологу западину, розташовану на південно-західному закінченні Волино-Подільської плити. Він займає на території нашої країни площу близько 10 тис. км2 і налічує близько 50 вугільних пластів. Потужність кам’яновугільних відкладів тут зростає від 600 м до 1200 м.

Основні ресурси бурого вугілля зосереджені в Дніпровському буро-вугільному басейні, який пов’язаний з Українським щитом. Поклади вугілля тут утворилися в породах осадового чохла, що заповнюють прогини в кристалічному фундаменті. Площа басейну становить близько 150 тис. км2. Група родовищ, що утворює цей басейн, простягається в центральній частині України вздовж середньої течії Дніпра, переважно на Правобережжі.

Родовища горючих сланців і торфу. Найбільші поклади горючих сланців виявлено в межах Українського щита, у Бовтишському родовищі, яке розташоване на межі Кіровоградської і Черкаської областей. Його поклади оцінюють у 4 млрд тон. Це одне з найважливіших сланцевих родовищ у Європі. Поза межами платформи утворилися сланці Карпат і малопотужні прояви горючих сланців Гірського Криму.

Поклади торфу поширені головним чином у західних, північно-західних та північних областях України й розташовані в заболочених районах. На сьогодні відомо 684 родовища, з яких розробляється лише 43 родовища торфу. За характером торфонакопичення й особливостями торфових родовищ на території України виділені такі торфові області: Поліська, Малополіська, Лісостепова, Степова, Карпатська. Найбільш сприятливі умови для торфонакопичення склалися в післяльодовиковий період в Поліссі, де утворилися чисельні та різноманітні торф’яні болота. Запаси та ресурси торфу цього регіону (Волинська, Рівненська, Чернігівська адміністративні області) складають майже половину всього торфового фонду України.

Родовища нафти та газу є важливими складовими паливних корисних копалин. Щодо доведення запасів нафти з газоконденсатом Україна посідає третє місце в Європі (без Росії), поступаючись тільки Великобританії та Норвегії. На території України розробляється 145 родовищ нафти (відомо 212 родовищ), 285 родовищ природного газу (відомо 458), 191 родовище газового конденсату (відомо 258). Вони зосереджені в трьох нафтогазоносних районах (регіонах): Східному, Західному та Південному.

Основні поклади й видобуток цих паливних корисних копалин зосереджені в Східному (Дніпровсько-Донецькому) нафтогазоносному районі, який розташований у межах Дніпровсько-Донецької западини. Він є наймолодшим за часом відкриття промислових родовищ вуглеводнів і найбільшим за обсягом розвіданих запасів та видобутком нафти та газу. Східний район містить близько 85 % запасів природного газу й близько 61 % видобувних запасів нафти України. Даний район простягається на 650-700 км порівняно вузькою (80-150 км) смугою на Лівобережжі України. У південно-західній частині району знаходяться як нафтові, так і газові поклади, у південно-східній - газові.

Західний (Карпатський) нафтогазоносний район простягається смугою з північного заходу на південний схід на відстань близько 300 км (завширшки майже 200 км), охоплюючи Закарпаття, Українські Карпати та Передкарпаття. У тектонічному плані поклади вуглеводнів приурочені до Передкарпатського й Закарпатського прогинів та складчастої області Карпат. Більшість нафтових і газових родовищ знаходиться в Передкарпатському прогині. За характером тектоніки та геологічного розвитку в його межах чітко виділяються дві зони: Внутрішня та Зовнішня. До Внутрішньої зони приурочені нафтові й газоконденсатні поклади, до Зовнішньої - газові.

На півдні Східноєвропейської і заході Скіфської платформ розташований Південний (Причорноморсько-Кримський) нафтогазоносний район. Він охоплює не лише материкову частину, але й шельф Азовського й Чорного морів, де зокрема й сконцентровані основні родовища нафти та природного газу. Родовища цього району утворились у різновікових відкладах - від палеозойських до четвертинних.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

За інтерактивною картою горючих корисних копалин http://minerals-ua.info/mapviewer/goruchi.php визначте адміністративні області, у яких поширений Східний, Західний і Південний нафтогазоносний райони України.

Сланцевий газ. Донедавна в Україні актуальним було питання видобутку сланцевого газу. Уряд навіть підписав угоду з компанією Shell, яка почала розвідувальне буріння на Юзівському родовищі. Але економічна недоцільність та воєнні дії на Донбасі змусили призупинити проекти з видобутку сланцевого газу в Україні. До того ж, на думку деяких учених, з його видобуванням пов’язані можливі негативні екологічні наслідки. Набагато привабливішими для іноземних інвесторів виявилися проекти відновлення виснажених родовищ традиційного газу в Україні. Зокрема йдеться про проекти свердловин глибокого буріння. З’ясувалося, що розробка таких свердловин є економічно вигіднішою, ніж розвідування та подальша розробка родовищ сланцевого газу.

Підвищення енергетичного потенціалу України пов’язується й з можливістю використання газу вугільних родовищ як паливної сировини. Основним компонентом газів кам’яновугільних родовищ є метан, вміст якого складає 80-90 % і більше. Метан, як супутня корисна копалина, знаходиться у вугільних пластах карбонового періоду в Донецькому та Львівсько-Волинському басейнах. Загалом у країні розробляється 101 родовище природного газу (метану) кам’яновугільних родовищ.

ГОЛОВНЕ

• Корисні копалини - це мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу використовувати їх у господарській діяльності людини.

• Тривала історія геологічного розвитку території України й розташування її в межах різноманітних тектонічних структур зумовила різноманітність корисних копалин у її надрах.

• Осадовий чохол платформ містить здебільшого паливні та деякі нерудні корисні копалини. А в кристалічних породах і складчастих областях криються поклади не лише рудних, а й різноманітні нерудні корисні копалини.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ

  • 1. Назвіть чинники, що зумовили утворення різноманітних корисних копалин в Україні.
  • 2. Укажіть на карті основні басейни і райони видобування паливних корисних копалин в Україні. Поясніть, чому вони утворилися саме тут.
  • 3. Зважаючи на закономірності поширення корисних копалин, поясніть, де насамперед варто шукати паливні копалини, яких не вистачає в Україні.