Підручник з Географії. 8 клас. Пестушко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 46. ОСНОВНІ ВИДИ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ. ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

• Які існують джерела забруднення навколишнього середовища?

• Які наслідки забруднення навколишнього середовища?

• Основні види забруднення довкілля. Надмірне використання природно-ресурсного потенціалу спричиняє забруднення території. Забруднення - це зміна якості навколишнього середовища, що призводить до негативних наслідків. Розрізняють природне й антропогенне забруднення. Природне забруднення виникає в результаті дії природних процесів та явищ - землетрусів, виверження вулканів, катастрофічних повеней тощо. Антропогенне забруднення - результат діяльності людей.

Розрізняють механічні, хімічні, фізичні, біологічні забруднення, які впливають на стан довкілля як окремо, так і всі разом. Механічне забруднення - забруднення довкілля механічними відходами, наприклад побутовим сміттям. Тому до джерел забруднення навколишнього середовища належать очисні споруди міст, полігони твердих побутових відходів. Унаслідок просочування шкідливих речовин сміттєзвалищ відбувається забруднення ґрунтів, підземних вод токсичними речовинами, знищення осередків поширення рослин і тварин.

Хімічне забруднення - це зміна хімічних властивостей середовища, що здійснює негативний вплив на природні комплекси і господарські об’єкти. Джерелами хімічного забруднення території України є різноманітні промислові підприємства, зокрема хімічної промисловості, які виробляють фосфор, фосфорну кислоту, добрива, соду, кислоти, нафтопродукти тощо. Потрапляння хімічних речовин у повітря, водойми, ґрунти у значній кількості має важкі наслідки, пов’язані з природними, матеріальними, а іноді й людськими втратами.

Фізичне забруднення - це зміна фізичних параметрів навколишнього середовища, що також призводить до негативних наслідків. Особливо екологічно небезпечними щодо фізичного забруднення є атомні електростанції (АЕС). Вони є джерелами забруднення довкілля такими забруднювальними речовинами, як радіоактивні відходи, радіоактивні речовини. Виробнича радіація може потрапити у природне середовище через скидання радіоактивних вод, при дезактивації обладнання і приміщень, під час аварії на реакторах, як це сталося у 1986 р. на Чорнобильській атомній електростанції. Для того щоб запобігти небезпечним для людей і природи наслідкам, слід чітко дотримуватися технології виробництва електроенергії на АЕС і не порушувати технології збирання радіоактивних відходів.

Біологічне забруднення - це проникнення в екосистеми чи господарські системи ворожих живих істот, нехарактерних для них.

Джерелами комплексного механічного, хімічного і фізичного забруднення є різні галузі господарства, зокрема видобуток корисних копалин як відкритим, так і закритим способами, виробництво електроенергії на теплових електростанціях (ТЕС), автомобільний та інші види транспорту. Так, ТЕС, підприємства вугледобувної промисловості забруднюють повітря окислами вуглецю і азоту, сажею, пилом тощо. Автомобільний транспорт значно забруднює довкілля небезпечними вихлопними газами.

В Україні діє також розгалужена мережа нафто- і газопроводів, багато з яких спрацьовані, оскільки були побудовані понад 30 років тому. У зв’язку із цим на трубопроводах щорічно виникають аварії, які ведуть до викидів палива і, як наслідок, забруднення довкілля шкідливими речовинами. Так, нафтопродукти, потрапляючи у водойми, не тільки забруднюють їх, а й викликають зупинення забору води для населення. Такі аварії згубно діють на ґрунти, рослинність і тваринний світ.

Недосконалі, часто зношені фізично водопровідно-каналізаційні системи скидають у природні водойми значну кількість забруднювальних речовин: органічних, нафтопродуктів, нітратів, азоту амонійного тощо. Ці викиди завдають великої шкоди екосистемам водойм, виводять з ладу водопроводи, розносять мікроби, завдають значних матеріальних збитків.

Часто накопичувачами забруднювальних речовин є водосховища, з яких під час підтоплення вони поширюються й на прилеглі ділянки території. Забруднення водосховищ зумовлює негативні наслідки для рибного господарства, їхнього органічного світу загалом.

Сільськогосподарське виробництво також має негативний вплив на природу. Зокрема, після опадів з полів змивається значна кількість хімічних речовин, які були внесені з добривами. Їх розчини потрапляють у річки, озера, водосховища, моря, що часто призводить до замору водойм.

Більшість території України внаслідок інтенсивної господарської діяльності є забрудненою. За ступенем забруднення виділяють: відносно екологічно чисті території (близько 7 %); умовно чисті (8 %); малозабруднені (14 %); забруднені (близько 39 %); дуже забруднені (близько 30 %); території екологічної катастрофи (близько 2 %).

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

За картою (мал. 107) та Інтернет-ресурсом https://www.google.com.ua/search?q=карта+забруднення+території+україни&tbm (у режимі доступу) визначте, у яких областях України забруднення довкілля найбільше, а в яких - найменше; де зосереджені території екологічної катастрофи.

Мал. 107. Забруднення довкілля

• Екологічна ситуація. Забруднення навколишнього середовища є одним з основних наслідків діяльності людини, що призводить до серйозних проблем. А як відомо, висока якість природного середовища - це головна умова здорового життя населення країни. Тому вивчення і аналіз екологічної ситуації, що склалася нині в Україні, є важливим державним завданням.

Екологічна ситуація - це поєднання у просторі і часі позитивних й негативних умов і чинників, що створюють певний екологічний стан на території різного ступеня придатності чи непридатності для життя і діяльності людини. Враховуючи, що екологічна ситуація характерна для якоїсь території (географічного простору), її часто називають геоекологічною. Сучасна екологічна ситуація в Україні, як і у світі в цілому, характеризується як кризова (мал. 107). Причинами цього є: забруднення довкілля, зміна його природних властивостей унаслідок хімізації, інтенсивного використання енергетичних та інших ресурсів, зростаюча кількість відходів, заміна природних ландшафтів антропогенними та ін.

Багато екологічних проблем в Україні спричинені насамперед господарською діяльністю, а саме: розміщенням на її території в цілому та в окремих регіонах значної кількості шкідливих підприємств, нагромадженням транспортних засобів і густої мережі транспортних магістралей, потужним сільськогосподарським виробництвом. Аварії, які трапляються на різних підприємствах чи інших господарських об’єктах, називають техногенними. Їхні наслідки для навколишнього середовища і людини є дуже небезпечними й зумовлюють погіршення екологічної ситуації.

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

Загострення екологічної ситуації на початку XXI ст. зумовило необхідність дієвих заходів щодо цілей і пріоритетів розвитку суспільства. Серед таких науковці світу висунули ідею сталого розвитку, яка стала важливою складовою національної політики й безпеки розвинених країн світу. Україна також долучилася до реалізації цієї ідеї, яка передбачає гармонійний розвиток господарства й збереження довкілля, перехід до екологічно безпечної життєдіяльності. Проте, на думку українських учених, ця ідея в нашій країні не стала загальнодержавним пріоритетом. Які, на вашу думку, можливі шляхи забезпечення екологічно чистих виробництв? Які заходи щодо зменшення забруднення довкілля здійснюються у вашій місцевості?

• Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення. Надмірне забруднення навколишнього середовища є причиною серйозних негативних змін у здоров’ї населення. Основним шляхом потрапляння шкідливих речовин в організм людини є атмосферне повітря. Існують гранично допустимі концентрації (ГДК) забруднювальних речовин у повітрі, при яких суттєвих змін в організмі людини не відбувається. Будь-яке перевищення цих концентрацій є шкідливим для організму й призводить до різноманітних захворювань.

Під час дихання до людського організму постійно потрапляє безліч хімічних та органічних сполук, що містяться у повітрі. Вони включаються в обмінні процеси і діють на всі органи та системи.

Одним з найнебезпечніших для людини є чадний газ. Він має і раптову токсичну дію на організм, а може і хронічно отруювати організм людини. Найчастіше на хронічне отруєння (інтоксикацію) цим газом страждають водії.

Нині дедалі більший вплив на організм людини здійснює смог. Найчастіше він виникає у містах і промислових центрах, а також на потужних автомагістралях у результаті накопичення у приземному шарі повітря значної кількості отруйних газів, їдкого диму, дрібних часток кіптяви й попелу, які утворюють ядра згущення водяної пари та своєрідний туман. Смоги завдають значної шкоди здоров’ю людей, а іноді стають причиною їхньої смерті. В Україні смоги найчастіше бувають у східних та південно-східних областях України, де зосереджено багато промислових підприємств.

Комплексне забруднення довкілля, тобто забруднення не тільки повітря, а й ґрунтів, водойм, рослинності та інших компонентів, інтенсивність якого перевищує оздоровчі можливості середовища, порушує імунну систему людини, тобто відключає захисні властивості організму.

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

За дослідженнями вчених, у межах України не всі ландшафти мають високий показник життєзабезпеченості людини та комфортності проживання. На значній площі України умови проживання населення є задовільними (44 %). На майже 30 % території умови проживання є погіршеними. Це переважно райони сільськогосподарського освоєння з розвитком будівельної індустрії та інших галузей промисловості. Напруженими є умови проживання на майже 26 % території країни.

До них належать північні області, які найбільше постраждали від аварії на ЧАЕС, та промислові райони Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької і Кіровоградської областей.

Одним зі способів поліпшення умов проживання населення та екологічної ситуації в країні є збільшення площі земель із природними ландшафтами. Запропонуйте способи збільшення площі таких земель, адже великі площі території України нині вже перетворені на антропогенні ландшафти. Які є можливості щодо збільшення площ природних ландшафтів у вашій області?

ГОЛОВНЕ

• Основними видами забруднення довкілля є механічні, хімічні, фізичні, біологічні забруднення.

• Основними джерелами забруднення навколишнього середовища є різноманітні промислові підприємства, атомні та теплові електростанції, транспорт, сільськогосподарське виробництво, полігони сміття, побутові стоки.

• Екологічна ситуація - це стан навколишнього середовища в певний період часу на певній території.

• Сучасна екологічна ситуація в Україні характеризується як кризова.

• Основним шляхом попадання шкідливих речовин в організм людини є атмосферне повітря.

• Комплексне забруднення довкілля порушує імунну систему людини.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Які існують види забруднень навколишнього середовища?

2. Що таке екологічна ситуація?

3. Чим відрізняється хімічне і фізичне види забруднень?

4. Чим спричинені в Україні екологічні проблеми?

5. Поясніть причини поліпшення чи погіршення екологічної ситуації у вашій місцевості.

6. Проведіть дослідження: користуючись різними джерелами інформації, зберіть відомості про джерела забруднення довкілля у вашій місцевості та основні забруднювачі. Які наслідки вони мають для природи вашого населеного пункту?Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.