Підручник з Географії. 8 клас. Пестушко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Географії. 8 клас. Пестушко - Нова програма

Підручник містить повний обсяг обов’язкового навчального матеріалу, передбаченого чинною програмою з географії для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. У доступній і надзвичайно цікавій формі у підручнику розкриваються природні умови й ресурси України, закономірності поширення їх територією нашої країни, а також особливості населення України і світу.

Підручник яскраво ілюстрований, містить багато картосхем, діаграм, графіків, довідкових даних.

Вступ

§ 1. Що вивчає географія україни

§ 2. Географічні відомості про україну в минулому. Сучасні географічні дослідження

Розділ 1. Географічна карта та робота з нею

Тема 1. Географічна карта

§ 3. Зображення України в картографічних творах

§ 4. Картографічні проекції, способи картографічного зображення. Класифікація карт

§ 5. Навчальні карти та атласи. Національний атлас україни. Електронні карти. Географічні інформаційні системи

Тема 2. Топографічні карти

§ 6. Топографічні карти

§ 7. Читання і практичне використання топографічних карт

§ 8. Плани міст, схеми руху транспорту

Розділ 2. Географічний простір України

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу

§ 9. Політична карта світу. Державний лад. Державний лад в Україні

§ 10. Географічне положення, державна територія та державні кордони України

Тема 2. Формування території України

§ 11. Територіальні зміни меж України. Сучасний адміністративно-територіальний устрій

Тема 3. Україна на карті годинних поясів

§ 12. Міжнародна система відліку часу

§ 13. Час в Україні

Розділ 3. Природні умови і ресурси України

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

§ 14. Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин

§ 15. Геологічна історія Землі. Основні тектонічні структури

§ 16. Геологічна будова. Вплив геологічної будови і тектоніки на діяльність людини

§ 17. Формування рельєфу. Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини

§ 18. Корисні копалини україни. Паливні корисні копалини

§ 19. Рудні й нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання і видобутку

§ 20. Мінеральні води та грязі. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси

§ 21. Кліматотвірні чинники: сонячна енергія і підстильна поверхня

§ 22. Кліматотвірні чинники: циркуляція атмосфери

§ 23. Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади, коефіцієнт зволоження

§ 24. Регіональні відмінності клімату

§ 25. Сезонні погодні умови і явища. Метеорологічна служба. Кліматичні ресурси

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси

§ 26. Поверхневі води. Річкові басейни і системи

§ 27. Живлення і водний режим річок. Річковий стік і річкова долина

§ 28. Озера і лимани. Болота

§ 29. Водосховища та канали. Підземні води

§ 30. Водні ресурси України

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

§ 31. Умови ґрунтоутворення, структура, ґрунтові горизонти, родючість

§ 32. Основні типи ґрунтів, закономірності їхнього поширення. Ґрунтові ресурси

Тема 5. Рослинність

§ 33. Рослинний покрив україни, закономірності його поширення

Тема 6. Тваринний світ України

§ 34. Різноманітність тваринного світу україни, закономірності його поширення

Тема 7. Ландшафти України

§ 35. Ландшафт як просторово-цілісна система

§ 36. Районування природних ландшафтів

§ 37. Рівнинні ландшафти та їхня різноманітність

§ 38. Природні зони україни. Зона мішаних і широколистих лісів

§ 39. Лісостепова природна зона

§ 40. Степова природна зона

§ 41. Гірські ландшафти Українських карпат

§ 42. Гірські ландшафти Кримських гір

§ 43. Природні умови і ресурси Чорного моря

§ 44. Природні умови і ресурси Азовського моря

Тема 8. Природокористування

§ 45. Природно-ресурсний потенціал України та його використання

§ 46. Основні види забруднення довкілля в Україні. Екологічна ситуація

§ 47. Природно-заповідний фонд україни. Моніторинг навколишнього середовища

Розділ 4. Населення України та світу

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України

§ 48. Кількість населення. Природний рух населення світу та України

§ 49. Статево-віковий склад населення світу та України. Механічний рух населення

§ 50. Регіональні відмінності демографічних процесів. Демографічна політика

Тема 2. Розселення

§ 51. Густота населення у світі та Україні

§ 52. Міські населені пункти в Україні та країнах світу. Міське населення

§ 53. Урбанізація. Міські агломерації. Світові міста

§ 54. Сільські населені пункти в Україні та країнах світу. Сільське населення

Тема 3. Етнійчний склад населення

§ 55. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни

§ 56. Національний склад населення України. Етнічні групи

Тема 4. Релігійний склад населення

§ 57. Світові релігії. Релігійні вірування в Україні

Тема 5. Зайнятість населення у світі й Україні

§ 58. Трудові ресурси. Економічно активне населення

§ 59. Зайнятість населення. Безробіття

Розділ 5. Природа та населення свого адміністративного регіону

Тема 1. Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку

§ 60. Географічне положення. Адміністративно-територіальний устрій

Тема 2. Природа регіону

§ 61. Природні умови і ресурси області

§ 62. Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду

Тема 3. Населення регіону

§ 63. Кількість і структура населення. Національний склад

§ 64. Економічно активне населення. Зайнятість населення

Додатки