Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Пестушко

Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі праці

§ 29. Сучасні риси національної економіки України

ПРИГАДАЙМО!

  • Що таке національна економіка? Міжнародний поділ праці?
  • У чому суть секторальної моделі економіки країни?
  • Які показники економічного розвитку?

• Яка структура національної економіки? Національна економіка України - це сукупність підприємств, домогосподарств і установ, які функціонують у межах території нашої держави. Вона має певну структуру, систему управління, для неї характерними є певні соціально-економічні відносини. Серед важливих характеристик національної економіки стрижневим є її економічний потенціал, - це сукупність наявних та придатних до актуалізації основних джерел, засобів конкретної країни, елементів цілісної економічної системи, які використовують і можуть бути використані для економічного зростання та соціально-економічного прогресу. Економічний потенціал залежить від кількості та якості трудових ресурсів, наявності сприятливих природних ресурсів, обсягу виробничих потужностей, рівня розвитку виробничої інфраструктури, ступеня розвитку науки, техніки, інноваційних технологій (мал. 29.1).

Основою національної економіки України є її виробнича і невиробнича сфери, які включають промисловість, сільське господарство, будівельний комплекс, транспорт, зв'язок, банківську систему, охорону здоров'я, освіту та ін. Національну економіку України вчені-економісти поділяють на сектори. Сектор економіки - це сукупність кількох елементів національної економіки, які об'єднують спільні технологічні, виробничі та організаційно-правові особливості.

Мал. 29.1. Економічний потенціал країни

Як ви знаєте з географії 9-го класу, у секторальній структурі економіки України переважають первинний і вторинний сектори. До первинного сектору належать сільське й лісове господарство, рибальство, видобувна промисловість. Їх об'єднує виробництво сировини, наприклад вирощування сільськогосподарських культур, заготівля деревини, видобування мінеральної сировини - вугілля, нафти, газу тощо та її переробка в напівфабрикати. Вторинний сектор національної економіки України складають обробна промисловість та будівництво. Діяльність у цьому секторі спрямовано на виробництво електроенергії, чорних і кольорових металів, продукції хімічної, легкої, харчової промисловості та машинобудування. В Україні представлено й інші, так звані сервісні, види економічної діяльності, що входять до третинного сектору економіки. Їхня головна мета - обслуговування населення та підприємств первинного і вторинного секторів. Третинний сектор економіки включає транспорт і торгівлю, освіту, науку, охорону здоров'я, а також банківську, страхову, туристичну та інші види діяльності.

• Які показники застосовують для характеристики стану національної економіки України? Відомо, що для оцінки загального стану економіки в Україні використовують такі ж показники, що й в інших державах світу. Так, для оцінки результатів річного виробництва використовується показник валового внутрішнього продукту (ВВП). Пригадаймо, що ВВП характеризує сукупну ринкову вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених у країні за рік. Близьким за змістом до ВВП, але дещо відмінним від нього є показник валового національного продукту (ВНП) (мал. 29.2).

Принципова відмінність між ними полягає в тому, що ВНП враховує все, що створюють громадяни країни не лише на власній території, а й за кордоном, але не враховує, що створюють негромадяни країни (іноземці) з використанням іноземних ресурсів на території країни. ВВП, навпаки, враховує все, що створюють громадяни і негромадяни з використанням власних і залучених ззовні ресурсів на території країни, але не враховує того, що громадяни країни створюють за її межами. Показник ВВП застосовують для розрахунку і зіставлення умов життя та рівнів добробуту країн. Таким показником є розмір ВВП на Душу населення.

Мал. 29.2. ВВП та ВНП

За роки незалежності найбільший показник ВВП на душу населення в нашій країні прийшовся на 2008 рік, тоді він становив 4095 доларів. Через десять років він в 1,5 раза менший - 2820 доларів. Таке падіння експерти пояснюють як світовою економічною кризою, так і геополітичними подіями, що розпочалися в Україні в 2014 році. У найбагатшій країні Європи - Люксембурзі кожна людина має дохід у 43 рази більше за українця, у Німеччині - у 17 разів, а той, хто живе в Польщі, отримує у 6 разів більше. Україна в переліку країн Європи є передостанньою: нижче нас лише Молдова.

Важливою є Динаміка ВВП. Розвиток економіки України в останні роки демонструє нестійку динаміку, що підтверджує різну реакцію її секторів на виклики сучасності. Як наслідок, зниження рівня інноваційної діяльності, а відтак і конкурентоспроможності (здатності українських підприємств та їхньої продукції конкурувати з іншими країнами ) національної економіки в цілому. З Національної доповіді Президента П. Порошенка, проголошеної у 2017 р., показник інноваційної активності, тобто інноваційної діяльності підприємств, не перевищував в Україні 20 %, тоді як середній показник в країнах Європейського Союзу близько 44 %.

ГЕОГРАФІЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Експерти Міністерства економічного розвитку та торгівлі України очікують, що за підсумками 2018 року ВВП країни зросте на 3,1 %. Водночас зростання економіки у 2019 році прогнозують на рівні 3 %о, у 2020 році - 3,1 %о, а у 2021 році - 3,9 %. На думку експертів, для досягнення стійкого економічного розвитку України наразі необхідно перейти у довгостроковій перспективі до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки, що дозволить мати стійке високе зростання ВВП на рівні 6-7 % з урахуванням якісних структурних зрушень. Цей напрям відповідає цілям сталого розвитку, які Україна утілює в життя.

Валовий внутрішній продукт створюється в усіх секторах економіки, у тому числі й там, де виробляються послуги. Аналіз показника ВВП з позицій внеску окремих секторів у його створення є важливим, оскільки ця структура вказує на певний етап розвитку країни - доіндустріальний (аграрний), індустріальний, постіндустріальний. У структурі національної економіки України основна частка створення ВВП припадає на первинний і вторинний сектори економіки. Натомість частка третинного сектору більш як удвічі поступається цьому показнику в розвинутих країнах світу. За цими ознаками наша країна перебуває на стадії індустріального розвитку. Серед інших показників, які використовують для аналізу стану національної економіки, крім ВВП і ВВП на душу населення, розраховують також чистий національний продукт, національний дохід та особистий дохід.

• Який сучасний стан національної економіки? Після відновлення своєї незалежності в 1991 році Україна здійснювала реформи, що були спрямовані на створення ефективної ринкової економіки. Головними напрямками змін перехідного етапу розвитку країни були суверенізація національної економіки: оформлення її кордонів, визначення реального стану і складу, а із часом і вихід економіки на світові ринки. Важливою подією стала проголошена структурна перебудова економіки для досягнення домінування у структурі четвертого і п'ятого секторів, розвиток яких сприяв би побудові постіндустріального, інноваційного типу економічного розвитку. Проте, як показують реалії сьогодення, у структурі ВВП України частка підприємств четвертого (виробництво, наприклад, такої продукції, як літаки, сучасні автомобілі, судна та ін.) та п'ятого (розвиток мікроелектроніки, сучасних засобів зв'язку, інноваційних інформаційних технологій) секторів незначна. Не відповідають інноваційному курсу і низькі затрати на наукові дослідження й розробки, особливо в українській промисловості.

За роки незалежності в Україні в основному завершилися процеси роздержавлення і приватизації, формування багатоукладної економіки, у якій оптимально взаємодіють різноманітні форми власності та підприємництва. Отже, перехід від колишньої переважаючої державної форми власності до приватної, демократизація економічного життя створили сприятливі умови для ефективного вільного підприємництва і праці.

Нині наша держава перебуває на шляху становлення конкурентоспроможного національного товарного виробництва і на цій основі - цивілізованих ринкових відносин з багатьма країнами і регіонами світу. Так, конкурентоспроможними нині є сільське господарство і окремі виробництва харчової промисловості, на які разом припадає майже 35 % українського експорту. Як і раніше, наша країна постачає на світовий ринок мінеральну сировину і метал, на які припадає четверта частина українського експорту. В експорті дещо збільшилася частка продукції машинобудування до майже 10 %. Україна має тисячі, здебільшого невеликих, компаній з високими технологіями, і це велика конкурентна перевага. Зараз багато польських середніх підприємств переносять своє виробництво до України. Це дає можливість нашій країні стати потужним «субпостачальником» продукції на європейський ринок. Отже, Україна добре представлена в міжнародному поділі праці і прагне розширити асортимент продукції, яка буде конкурентоспроможною на світовому рину.

Економіка України стає дедалі більш соціально орієнтованою і загалом пов'язана з формуванням людини нового типу, пріоритетом розвитку соціальної сфери над матеріальною. Важливою рисою сучасного етапу розвитку української економіки є її регіоналізація та муніципалізація, як формування системи регіональних і місцевих економічних утворень, що здатні до самофінансування і саморозвитку, залишаючись невід'ємними складовими національної економіки. Окрім того, стратегічним завданням є екологізація економіки країни, реалізація якої передбачає збалансований розвиток території України, а саме: раціональне поєднання і взаємозв'язок природно-ресурсного потенціалу з виробництвом, населенням, інфраструктурою, а також екологічний стан природного середовища як результат діяльності суспільства.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

МАЄТЕ ЗНАТИ:

  • сукупність підприємств, домогосподарств і установ, які функціонують у межах території нашої держави, є національною економікою;
  • у структурі економіки України виділяються виробнича і невиробнича сфери, первинний, вторинний, третинний сектори;
  • основними показниками характеристики стану національної економіки є ВВП, ВНП, ВВП на душу населення;
  • Україна перебуває на індустріальному етапі економічного розвитку;
  • основні риси національної економіки на сучасному етапі - це суверенізація, структурна перебудова, розвиток підприємництва, становлення конкурентоспроможного національного товарного виробництва, соціологізація, екологізація.

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Як відомо, економічний розвиток означає перехід від одного етапу розвитку країни до іншого. За яких умов, на вашу думку, Україна стане постіндустріальною країною?

2. Поясніть причини низького показника ВВП на душу населення в Україні, порівняно з іншими європейськими державами.

3. У Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» проголошується вихід країни на провідні позиції у світі. Продукція яких секторів економіки, на вашу думку, буде конкурентоспроможною на світових ринках і чому?

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

10. Аналіз секторальної структури економіки України.