Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Пестушко

Розділ 3. Загальні суспільно-географічні закономірності світу

Тема 1. Географічний простір

§ 19. Географічний простір і світосистема

ПРИГАДАЙМО!

 • Що таке географічна оболонка? Які її складові?

• Що таке географічний простір? Учені-географи стверджують, що географічна оболонка входить до складу унікального утворення, яким є географічний простір. У класичному вигляді географічний простір існує завдяки взаємодії Землі з Космосом і охоплює величезну за протяжністю сферу. Крім географічної оболонки, географічний простір включає Ближній Космос, що підіймається до верхньої межі магнітосфери і опускається від нижньої межі географічної оболонки до поверхні Мохоровичича - перехідної зони між земною корою і верхньою мантією (мал. 19.1).

Процеси, які відбуваються у внутрішніх шарах Землі і Космосі, активно впливають на природний стан і функціонування всіх складових географічного простору. Так, завдяки гравітаційній енергії, що діє в географічному просторі, сформувалася сучасна форма Землі, відбуваються процеси вивітрювання, течуть річки тощо.

Мал. 19.1. Географічна оболонка

Велике значення для нашої планети має магнітосфера, оскільки вона захищає органічний світ від згубних ультрафіолетових та корпускулярних сонячних променів. При цьому збурення геомагнітного поля впливають на клімат і річковий стік. Магнітосфера стала певною «ареною» життєдіяльності людини, бо в ній пролягають орбіти штучних супутників Землі, космічних кораблів, лінії зв'язку.

Процеси, що відбуваються в географічному просторі, стали необхідною передумовою для зародження і розвитку життя на нашій планеті; у ньому також набуває розвитку сучасне суспільство, формуються економічний, політичний, інформаційний і соціокультурний простори, світосистема.

• Що розуміють під світосистемою? Світосистема - це низка суверенних держав, інших територій та акваторій Землі, а також різноманітних недержавних утворень: міжнародних організацій, транснаціональних корпорацій, світових міст тощо, які беруть активну участь в економічному, політичному, культурному житті сучасного суспільства.

Науковці стверджують, що світосистема є беззаперечним наслідком глобалізації, і визначають її одночасно результатом і процесом формування глобальної єдності в географічному просторі. Так, світосистемний підхід уважається стрижнем пізнання сучасного світу.

ГЕОГРАФІЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Поняття «світосистема» належить американському вченому І. Валерстайну. На його думку, світосистема - це соціальна система, яка має власні межі, структуру, правила визнання та характеризується самодостатністю існування. У своєму дослідженні «Аналіз світових систем» (2001 р.) він зазначив, що найближчі 25-50 років світ еволюціонує до нового світового порядку. Крім того, світосистема визначається вченим як утворення з єдиним поділом праці та множинністю культурних систем. Зародилася сучасна світосистема в період переходу людства до індустріального суспільства.

До основних властивостей світосистеми належать: цілісність, складна функціонально-компонентна структура, динамічність, географічна диференціація (різна щільність, проникність інтеграційних утворень, відмінності в рівнях економічного розвитку країн і регіонів тощо).

• Із чого складається світосистема? Світосистема структурована на кілька підсистем, які перебувають у тісному взаємозв'язку. Серед них: Демографо-екологічна, економічно-господарська, інформаційно-технологічна, соціально-культурна, політична підсистеми (мал. 19.2).

Мал. 19.2. Складові світосистеми

• Які чинники впливають на розвиток світосистеми? Світосистема перебуває в постійному розвитку завдяки розвитку її підсистем. Цьому сприяють різноманітні чинники: економічний, інформаційний, політико-правовий, науково-технологічний, соціологічний, екологічний (табл. 19.1).

Таблиця 19.1. Чинники розвитку світосистеми

Назва чинників

Особливості вияву і впливу

Економічний

концентрація і деконцентрація капіталу, формування єдиного ринкового простору

Інформаційний

радикальні зміни в діловому спілкуванні, обміні інформацією, що створюють можливості оперативного й ефективного розв'язання економічних, виробничих, комерційних проблем

Політико-правовий

виявляється в послабленні державних кордонів, свободі переміщення громадян, товарів, послуг, капіталу, регулюванні розподілу ресурсів між державами

Науково-технологічний

визначається економічними вигодами використання науково-технічного і кваліфікаційного рівнів у різних сферах економіки, сприяє підвищенню конкурентоспроможності науково-технічних розробок, зменшує залежність економіки від природних ресурсів

Соціологічний

сприяє подоланню національної обмеженості, підвищенню мобільності людей, міжнародній міграції, підвищує географічні (територіальні), духовні, психологічні зв'язки між людьми

Екологічний

сприяє об'єднанню зусиль світового товариства в розв'язанні проблем взаємодії людини з природою, зумовлює консолідацію ресурсів, сталий розвиток суспільства і природи

• Чому дослідження світосистеми є актуальним? Аналізуючи сучасний стан світосистеми, учені визнають посилення в ній взаємодії людини з природою. Наслідком цього є зростання ефектів і масштабів активності суспільства відносно природи. У цих умовах нагальною вимогою став збалансований (сталий) розвиток суспільства і природи. Так, головними напрямками реалізації Концепції сталого розвитку в межах світосистеми географи вважають:

 • оцінку природно-ресурсного потенціалу світу, окремих регіонів і країн та обґрунтування можливих рівнів їх використання, збереження й відновлення;
 • аналіз екологічної безпеки світу;
 • обґрунтування напрямків і пріоритетів господарських комплексів;
 • оцінка рівнів техногенних навантажень і переходу на нові технології;
 • аналіз демографічних процесів і ситуацій;
 • оцінка систем розселення за рівнями антропогенно-техногенних навантажень, які їм властиві;
 • створення геоінформаційних систем для забезпечення сталого розвитку тощо.

На думку вітчизняних учених, світосистема може стати об'єктом географічних досліджень взаємодії суспільства і природи на глобальному рівні. Ось чому її ґрунтовне і всебічне дослідження на сьогодні є доволі актуальним.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

МАЄТЕ ЗНАТИ:

 • географічний простір - це глобальна сфера Землі, яка охоплює географічну оболонку, Ближній Космос і підстилаючу кору до поверхні Мохоровичича;
 • географічний простір поступово трансформується в результаті різних природних і суспільних процесів;
 • світосистема - це процес і результат формування глобального людського суспільства в межах географічного простору;
 • функціонально-компонентна структура світосистеми складна і включає кілька важливих підсистем;
 • взаємодія людини і природи є однією з найактуальніших проблем сучасного розвитку світосистеми.

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Перегляньте новини і спробуйте визначити, яка інформація стосується розвитку світосистеми на сучасному етапі. За яких умов світосистема функціонує ефективно?

2. Що ви вважаєте найбільшим досягненням людства за останні роки? Чи є вони наслідком формування і розвитку світоситеми?

3. Знайдіть на офіційному сайті Інституту географії АН України інформацію, яка стосується розвитку світосистеми на сучасному етапі. Які проекти підготовлені і реалізовані відділами Інституту із цього питання? Які їхні результати?