Географія. 6 клас. Пестушко

Географія. 6 клас. Пестушко

Підручник «Географія» складено за новою програмою з географії для 6-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить повний обсяг обов’язкового навчального матеріалу, передбаченого чинною програмою.

Підручник яскраво ілюстрований, містить багато картосхем, діаграм, графіків, довідкових даних, а також словник географічних термінів і понять.

Вступ

§ 1. Географія - наука про Землю

§ 2. Географічні дослідження

Розділ 1. Розвиток географічних знань про Землю

Тема 1. Уявлення про Землю в давнину

§ 3. Географія у стародавні часи

Тема 2. Відкриття нових земель і навколосвітні подорожі

§ 4. Відкриття нових земель

§ 5. Навколосвітні подорожі та відкриття південних материків

Тема 3. Сучасні дослідження

§ 6. Освоєння полярних широт

§ 7. Міжнародні дослідження Землі. Географічні дослідження в Україні на сучасному етапі

Розділ 2. Земля на плані і карті

Тема 1. Орієнтування на місцевості

§ 8. Орієнтування на місцевості за небесними світилами та місцевими об’єктами

§ 9. Визначення напрямків на місцевості за допомогою компаса і карти. Поняття про азимут

Тема 2. Способи зображення Землі

§ 10. Зображення Землі на глобусі, космічних знімках, аерофотознімках, планах і картах

§ 11. Масштаб і його види

Тема 3. План, його основні ознаки

§ 12. План, його основні ознаки

§ 13. Складання плану за допомогою умовних топографічних знаків

Тема 4. Географічні карти

§ 14. Карти, їхні елементи

§ 15. Класифікація карт. Географічні атласи

Тема 5. Географічні координати

§ 16. Градусна сітка на глобусі та географічній карті

§ 17. Географічні координати

§ 18. Визначення географічних координат за допомогою градусної сітки

Розділ 3. Оболонки Землі

Тема 1. Літосфера

§ 19. Внутрішня будова Землі

§ 20. Будова літосфери

§ 21. Внутрішні процеси Землі: рухи земної кори

§ 22. Внутрішні процеси Землі: землетруси

§ 23. Внутрішні процеси Землі: вулканізм і вулкани

§ 24. Зовнішні процеси Землі: робота вітру, вод і льодовиків

§ 25. Зовнішні процеси Землі: органічне вивітрювання і діяльність людини

§ 26. Абсолютна і відносна висота місцевості

§ 27. Основні форми рельєфу суходолу Землі: рівнини

§ 28. Основні форми рельєфу суходолу Землі: гори

§ 29. Рельєф дна Світового океану

§ 30. Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона

Тема 2. Атмосфера

§ 31. Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері

§ 32. Добовий хід температури повітря, причини її коливання

§ 33. Річний хід температури повітря, причини його коливання

§ 34. Атмосферний тиск

§ 35. Вітер. Місцеві вітри

§ 36. Вода в атмосфері

§ 37. Хмари і туман

§ 38. Опади, їхні види, вимірювання

§ 39. Погода, її елементи, мінливість

§ 40. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди

§ 41. Клімат, основні кліматичні показники. Карта кліматичних поясів

§ 42. Зміни клімату

Тема 3. Гідросфера

§ 43. Загальна кількість води на Землі та її розподіл в гідросфері

§ 44. Світовий океан та його частини. Острови в океані

§ 45. Властивості вод Світового океану

§ 46. Рухи води в океані

§ 47. Багатства Світового океану. Океан і людина

§ 48. Води суходолу. Річки. Річкова система і басейн

§ 49. Живлення і режим річок. Робота річок

§ 50. Озера. Штучні водойми

§ 51. Болота

§ 52. Льодовики. Багаторічна мерзлота

§ 53. Підземні води

§ 54. Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Землі

Тема 4. Біосфера та ґрунти

§ 55. Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі

§ 56. Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів. Вплив людини на біосферу і ґрунти

Тема 5. Природні комплекси (ландшафти)

§ 57. Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків компонентів природи

§ 58. Природні зони

§ 59. Практична робота (на місцевості)

Розділ 4. Планета людей

Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі

§ 60. Населення Землі

Тема 2. Держави світу

§ 61. Найбільші за площею та чисельністю населення держави світу

§ 62. Держави - сусіди України на політичній карті світу

Тема 3. Вплив людини на природу

§ 63. Природа і господарська діяльність людини

§ 64. Забруднення довкілля та його охорона

Додаток 1. Короткий словник географічних термінів і понять

Додаток 2. Плани-характеристики природних об’єктів

Додаток 3. Рекорди природи

Додаток 4. Шкала Бофорта

Додаток 5. Приклади розв’язування географічних задач