Зарубіжна література. 8 клас. Паращич

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Твір, який читають, має теперішнє; твір, котрий перечитують, має майбутнє.

О. Дюма-син

Шановні восьмикласники та восьмикласниці!

Запрошуємо вас до літературної подорожі рікою часу!

Світ широкий, а сьогодні ще, як ніколи раніше, відкритий — для подорожей, для пізнання, для захоплення його багатоманітністю та красою.

Підручник, який ви тримаєте в руках,— це ваш екскурсовод, добрий друг і помічник, який поведе вас тисячолітніми шляхами світової літератури від одного дива до іншого, адже кожен справжній твір мистецтва — це диво.

У восьмому класі на вас чекають великі подорожі — до античності, Середньовіччя, Відродження, класицизму та інших літературних епох із їхніми вершинними досягненнями.

Ви вже маєте певний читацький досвід і розумієте, що основою вивчення літератури є уважне й зацікавлене читання художніх творів. Саме ці тексти й становлять основу підручника. Для того, щоб краще їх зрозуміти, необхідно ознайомитися з історичними умовами, літературними напрямами, часом і, звісно, авторами. Розібратися в тонкощах літературознавчого аналізу вам допоможуть запитання різних рівнів, творчі завдання, різноманітні рубрики. Шанувальники світового письменства знайдуть для розширення свого кругозору рекомендовану літературу та посилання на електронні джерела.

Система завдань має два рівні: необхідний мінімум, що відповідає Державному освітньому стандарту, та завдання, призначені для поглибленого вивчення літератури. Крім того, ви ознайомитеся з різними точками зору на той самий художній твір, героя, особистість автора, факти його біографії. Сподіваємося, що цей підручник допоможе вам сформувати власний погляд на світовий літературний процес, визначити для себе улюблені твори різних часів та авторів.

Нехай ваша літературна подорож рікою часу буде вдалою!

Вступ

Мета літератури — допомогти людині зрозуміти саму себе, підтримати її віру в себе й розвинути в ній прагнення до істини, боротися з вульгарністю в людях, уміти знаходити гарне в них, пробуджувати в їхніх душах сором, гнів, мужність, робити все для того, щоб люди стали шляхетно сильними й могли наснажити своє життя святим духом краси...

Максим Горький

Видатний український поет, знавець світової літератури, яскравий майстер художнього перекладу Максим Рильський, розмірковуючи над сутністю мистецтва, написав такі рядки:

Софокл і Гамсун, Едгар По і Ґете,

Толстой глибокий і Гюґо буйний,

Петрарчині шліфовані сонети,—

І Достоєвський, грішний і святий,—

Усі книжки, усі земні поети,

Усі зрідні душі його живій!

Бо всі вони — лиш відблиски одного,

Одного сонця: Духа Світового!

Дж. Арчимбольдо. Бібліотекар

Величний Дух Вічності втілено у творах мистецтва. Він є найкращим зразком краси, яка, за словами французького письменника А. Франца, найближча до істини. Визначаючи роль митців у житті людства, український письменник О. Довженко писав: «Художники покликані для того, щоб доводити світові, що життя прекрасне, що воно саме є найбільшим і найвеличнішим з усіх можливих благ». Красою й пошуками сенсу буття пройнята й література, що вказує людству шлях до пізнання істини, знайомить із ідеалами прекрасного, живить спраглі серця чар-зіллям красного слова.

 • 1. Розгляньте схему. Назвіть відомі вам види мистецтва.
 • 2. Що є основою образності цих мистецтв?
 • 3. Чому деякі види мистецтв мають один матеріальний носій образності, а деякі — більше?
 • 4. Які види мистецтва найбільш популярні у наш час? Чому?

Література і культура. Художня література як мистецтво слова. Літературний процес

У сучасній науці нараховується декілька сотень визначень культури. Найпоширеніші з-поміж них: культура — це сукупність досягнень людства; усе багатство матеріальних і духовних цінностей; інтегральний образ, що об’єднує науку, освіту, мистецтво, мораль, уклад життя за визначальної ролі світогляду.

Отже, невід’ємною складовою культури є мистецтво.

Багато століть тому античний лікар Гіппократ сказав: «Життя коротке, а мистецтво вічне». І це дуже влучне визначення, адже в усі часи людина обов’язково займалася різноманітними видами мистецтва, найкращі зразки якого пережили не одне покоління. Що ж таке мистецтво і в чому полягає його велика таємниця?

Мистецтвом називають відтворення життя в художніх образах. Воно завжди було і є одним із найважливіших чинників духовного життя людства, адже стимулює творчу діяльність, збагачує людину емоційними переживаннями та роздумами.

Існують різні види мистецтва — за способами втілення художнього образу, за формою чуттєвого сприйняття. Але між ними є багато спільного — теми, мотиви, образи. І передусім — уплив на людські почуття та розум, на формування світогляду та морально-етичних принципів.

Наприклад, образ богоборця Прометея, створений давньогрецькою міфологією, широко висвітлений у літературних творах різних епох і народів. Скульптура також демонструє нам міць, мужність і красу героя; музика — силу пристрасті та трагічність цього образу; література за допомогою художнього слова глибоко розкриває внутрішній світ титана, його думки й переживання.

Художня література, також красне письменство — складова літератури, сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства; різновид мистецтва слова, який описує дійсність художніми образами.

Світова (всесвітня) література — термін, запроваджений йоганном Вольфґанґом Ґете у XIX ст. До певного часу літературний процес у кожній країні мав деякою мірою замкнений, суто національний характер, але завдяки налагодженню економічних і культурних зв’язків між країнами та народами із багатьох національних і місцевих літератур утворилася всесвітня література.

Крім того, література розвивалася за схожими принципами, що позначилося на особливостях методів і стилів цих літератур: приміром у кожній національній літературі можна зустріти роман та повість, поему та ліричний вірш, комедію та трагедію; етап Відродження відбився на літературі країн Європи — від Італії до Великої Британії та Іспанії.

Художня література має переваги над іншими видами мистецтва, адже може за допомогою слова глибоко розкрити внутрішній світ людини, її найпотаємніші думки й переживання. Значення слова було акцентоване ще в Біблії (Євангелії від Іоанна), де проголошено його божественну сутність. У доісторичні часи література існувала в усній формі. Після виникнення писемності розпочався новий етап розвитку літератури, хоча фольклор не втрачає свого значення як підґрунтя літератури й донині.

Всесвітній літературний процес — це історичний рух світової літератури, яка розвивається у складних зв’язках і взаємодіях. Це водночас історія створення та накопичення морально-етичних і художніх цінностей від найдавніших часів до сьогодення.

Національна література — література окремої нації, народу, якій притаманні національна своєрідність, що зумовлена деякими чинниками (насамперед — ментальністю народу), та відтворена в системі змістових і формально-стильових особливостей, які характерні для творів певних націй. Наприклад, особливостями європейського романтизму в літературі були заперечення раціоналізму, культ почуттів людини; увага до особистості, її індивідуальних рис; неприйняття буденності й звеличення «життя духу»; провідні мотиви самотності, світової скорботи та романтичного бунту, нескореності; в українському романтизмі — це ще й яскраво виражені мотиви національно-визвольної боротьби, захоплення усною народною творчістю.

Етапи розвитку світової літератури

 • Усна народна творчість.
 • Антична література (XVI ст. до н. е. — V ст. н. е.).
 • Література доби Середньовіччя (V-XV ст.).
 • Література доби Відродження (XV-XVII ст.).
 • Література бароко і класицизму (XVII ст.).
 • Література доби Просвітництва (кінець XVII — XVIII ст.): просвітницький реалізм, просвітницький класицизм, сентименталізм, рококо.
 • Література романтизму і реалізму (XIX ст.).
 • Література кінця XIX (зокрема, ранній модернізм) — першої половини XX ст.: авангард, модернізм (паралельно розвиваються інші напрями — реалізм, романтизм).
 • Література останньої третини XX — початку XXI ст.: різні літературні явища.
 1. 1. Що таке мистецтво? Назвіть відомі вам види мистецтва.
 2. 2. Що спільного в усіх видах мистецтв?
 3. 3. Як ви розумієте поняття художня література?
 4. 4. Чому художню літературу називають мистецтвом слова?
 5. 1. Чому література належить до універсальних видів мистецтва?
 6. 2. Поясніть вислів: «Література — це художня дійсність».
 7. 3. У чому ви вбачаєте призначення літератури?
 8. 4. Згадайте із кінофільмів, книжок, кого у наш час можна назвати «Ромео і Джульєттою». На цій підставі дійдіть висновку щодо спільних рис літератур і мистецтв народів світу.
 9. 5. Порівняйте хайку японського поета Мацуо Басьо і будь-який ліричний вірш української літератури із-поміж вивчених у школі. На підставі цього порівняння дійдіть висновку щодо своєрідності національних культур.
 10. 6. Назвіть літературні твори, за мотивами яких були написані сценарії для кінофільмів.
 11. 7. Яке місце посідає художня література у вашому житті?

Роди літератури, їх характерні ознаки

Традиційно художня література поділяється на роди, тому що — незважаючи на розмаїття форм і різновидів художніх творів — ми можемо виокремити за основними ознаками оповідання за подією (епос), суб’єктивно-емоційні міркування, почуття (лірика) та діалогічне зображення, призначене для сценічного втілення (драма).

В епосі розрізняють такі види: роман, повість, оповідання, новелу, нарис. Лірика також має різноманітні види — сонет, гімн, поему, елегію, оду, ліричний вірш, думу та ін. У драмі виокремлюють комедію, трагедію, трагікомедію, власне драму, водевіль. Наприклад, роман В. Скотта «Айвенго», вірш Р. Бернса «Моє серце в верховині...», драма Олександра Олеся «Микита Кожум’яка».

Роди літератури, їх характерні ознаки

Епос (грецьк. — розповідь)

Лірика (грецьк. — ліра)

Драма (грецьк. — дія)

Епос — літературний рід, у творах якого йдеться про події, що ніби відбувалися в минулому насправді і про які згадує оповідач

Лірика — один із трьох родів художньої літератури, у якому навколишню дійсність зображено шляхом передавання почуттів, настроїв, переживань, емоцій ліричного героя чи автора

Драма — літературний рід, що зображує дійсність безпосередньо через висловлювання та дію персонажів; драмою також називають п’єсу соціального чи побутового характеру з гострим конфліктом, який розвивається у постійному напруженні

Ліро-епос — проміжний літературний рід, у якому поєднані властивості епічних і ліричних творів, наявний розгорнутий сюжет із системою образів (як в епосі), але присутній і автор, котрий висловлює свої думки, почуття, оцінює зображуване (як у ліриці)

Чи помітили ви, як багато в навколишньому світі пов’язано з книгою та читанням? Пропонуємо вам мандрівку містами світу, де ви ознайомитеся з архітектурними пам’ятниками книзі. Книга, безумовно, заслужила на таку честь: вона зберігає вікову мудрість, навчає, виховує, дає можливість долучитися до вічного й прекрасного. У всьому світі є безліч чудових пам’ятників книгам.

20-метровий пам’ятник із 17 книг німецьких авторів «Der moderne Buchdruck» вагою 35 тонн споруджено в Берліні (Німеччина), навпроти університету імені Гумбольдтів на честь «батька» сучасного друкарства йоганна Ґутенберґа.

Пам’ятник у формі нерівного стосу книг розташований перед книжковим магазином у Пекіні (Китай).

У Ґрінсборо (Північна Кароліна, США) є бронзовий пам’ятник американському письменникові О. Генрі. Його доповнює розкрита книга, де ліворуч на сторінці зображено ілюстрацію до оповідання «Дари волхвів», а праворуч — початок «Вождя червоношкірих» із головним героєм, який визирає поміж сторінок.

У місті Шарджа (Арабські Емірати) на площі Культури, поблизу мечеті, встановлено пам’ятник, що зображує розгорнуту книгу, написану золотою арабською в’яззю. Ця книга — Коран — священна книга мусульман.

Роль літератури в духовному розвитку людства складно переоцінити, але в різні епохи вона була неоднаковою. Нині всі види мистецтва «живуть поруч», активно взаємодіючи. Назвіть літературні твори, що пов’язані з іншими видами мистецтва, і вкажіть, з якими саме.

Г. М. фон Хесс. Аполлон і музи

 • 1. Розгляньте репродукцію картини «Аполлон і музи» німецького художника Г. М. фон Хесса. Відомо 9 муз, кожну з яких вважали покровителькою певного виду мистецтва. Для того щоб легше було розпізнати, якою галуззю мистецтва чи науки опікується муза, у скульптурах і на малюнках її зображували з постійними атрибутами.
 • 2. Як богині були пов’язані з Аполлоном, що мав епітет «Проводир муз» (у переносному значенні музи — натхнення, творчість)? За зразком накресліть у зошиті таблицю та заповніть її, скориставшись додатковими джерелами інформації, та поміркуйте, муз якого з видів мистецтва найбільше й чому.

Ім’я музи

Напрям

Калліопа

***

Евтерпа

***

Ерато

***

Ім’я музи

Напрям

Полігімнія

***

Уранія

***

Мельпомена

***

Ім’я музи

Напрям

Талія

***

Терпсіхора

***

Кліо

***

 • 1. Спираючись на запропоновану схему, розкажіть, що таке мистецтво. Які види мистецтва вам відомі?
 • 2. Що таке мистецтво художнього слова? Наведіть приклади літературних творів різних родів та жанрів.
 • 3. Наведіть приклади взаємодії різних видів мистецтва. Спробуйте пояснити «механізм» такої взаємодії.

Уявіть, що ви виступаєте на літературній конференції з доповіддю на тему «Місце і роль художньої літератури в житті людини і людства». Знайдіть афоризми про літературу, книгу, слово, запишіть їх. Створіть презентацію у комп’ютерній програмі PowerPoint або за допомогою інших засобів наочності, де буде використано ці афоризми.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст