Досліджуємо історію і суспільство. 5 клас. Панарін

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Словник

Агресор - країна, що першою застосовує збройну силу проти іншої держави.

Архів - місце, де зберігаються документи.

Бібліотека - місце, де зберігаються рукописні та друковані книжки, журнали тощо.

Вибори - обрання за результатами голосування певних посадових осіб.

Геноцид - масове фізичне знищення окремих груп населення за певною ознакою, один із найтяжчих злочинів проти людства.

Гетьман - командувач військовим формуванням українських козаків. Його обирали на козацькій раді.

Господарство - все, що може використовувати людина чи людська спільнота для задоволення життєвих потреб.

Демократія - стан суспільних відносин, за якого найвища влада належить народові, кожна людина має право на висловлення власної думки та зобов’язана поважати інших.

Державна незалежність - можливість держави самостійно ухвалювати рішення щодо її зовнішніх та внутрішніх справ.

Директорія - найвищий орган державної влади відновленої УНР, створений після повалення влади гетьмана Павла Скоропадського.

Електронні гроші (електронна готівка) - гроші, обмін та взаєморозрахунки якими проводять за допомогою інформаційних технологій.

Етнографічний регіон - певна територія, на якій проживає частина етносу. Для неї характерні певні відмінності від решти народу - в одязі, традиційних заняттях, звичаях тощо.

Етнологія - наука, що вивчає етноси (народи), їхню історію, традиції й звичаї, одяг, традиційні заняття, фольклор тощо.

Звичай - правила, які здавна існують у громадському житті й побуті якого-небудь народу, громади чи колективу.

Ідентичність - невід’ємна характеристика людини, що виявляється у визнанні своєї унікальності та відчутті приналежності до певної спільноти.

Ієрогліф - фігурний знак, що позначає поняття, склад або звук мови.

Історична карта - позначення історичних подій, явищ чи процесів на карті за допомогою спеціальних позначок.

Історична подія - те, що відбулося у минулому і має дату і місце.

Історичне явище - сукупність певних пов’язаних між собою подій, які відбуваються впродовж певного періоду часу.

Історичний процес - низка подій і явищ, пов’язаних між собою.

Історичні джерела - всі свідчення минулого, створені людиною або пов’язані з діяльністю людей.

Історія - наука, яка вивчає минуле держав та народів, а також людства в цілому в усій його різноманітності від найдавніших часів.

Козак - вільна озброєна людина.

Колективізація - об’єднання одноосібних селянських господарств у колективні - колгоспи. Часто набувала примусового, насильницького характеру.

Локальна історія - напрям історії, що вивчає події та людей на місцевому чи регіональному рівні.

Людська гідність - визнання значення (цінності) кожної людини як унікальної, неповторної особистості.

Маніпуляція - складний прийом прихованого впливу, витівка.

Медіатека - місце збереження інформації у вигляді аудіо- та відеофайлів, оцифрованих та електронних книг, журналів тощо. Їх зберігають на дисках, касетах, платівках та інших носіях. Часто медіатеки входять до складу сучасних бібліотек.

Наука - особлива сфера людської діяльності, спрямована на здобуття нових знань (нової інформації) про природу, суспільство і мислення та закони їх розвитку.

Окупація - тимчасове захоплення частини або всієї території однієї держави збройними силами іншої держави.

Освіта - процес передавання знань і умінь від учителя/учительки учням/ученицям.

Партія - об’єднання людей, що мають спільні інтереси та ведуть боротьбу за владу.

Підприємництво - систематична, на власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг із метою отримання прибутку.

Піктограма - умовний малюнок із зображенням яких-небудь дій, подій, предметів. Його використовували в найдавнішому письмі.

Подія - те, що відбувалося або відбулося в суспільному або особистому житті та порушує усталений, звичний перебіг життя.

Революція - різка, докорінна зміна чинного суспільного порядку.

Ремесло - дрібне виробництво готових виробів, що базується на ручній праці та відсутності виробничого поділу праці.

Референдум - всенародне опитування із найважливіших питань існування держави чи громади.

Скрипторій - майстерня з переписування книжок.

Соціальний конфлікт - зіткнення інтересів, поглядів представників різних людських спільнот.

Спільнота - стале об’єднання людей, що усвідомлюють свою належність до цього об’єднання та відокремлюють себе від інших об’єднань.

Судження - особиста думка людини, яку можна підтвердити або спростувати.

Суспільство - велика сукупність людей, в якій відбувається всебічна та багатогранна взаємодія.

Топоніміка - наука, що вивчає географічні назви, їхнє походження, значення, розвиток.

Факт - твердження, правдивість якого доведено.

Фейк - підробка новин або використання інформації для введення в оману. Така інформація не витримує перевірки, проте має значний вплив на велику кількість людей.

Хронологія - спеціальна історична наука про час, його відлік, поділ та обрахунок.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст