Досліджуємо історію і суспільство. 5 клас. Панарін

Розділ 4. Історія навколо нас

§ 19. Зв'язок минулого й сьогодення. Господарство, підприємництво, гроші упродовж історії людства

• Як минуле впливає на наше сьогодення?

• Яких змін зазнало господарство упродовж історії?

• Яким було підприємництво в минулому й тепер?

• Яку в історії роль відіграють гроші?

Обговорення

Прочитайте висловлювання відомих людей. Як ви розумієте їхні слова? Чи погоджуєтеся з їхніми думками?

«Ті, хто не пам’ятають минуле, приречені проживати його заново» (Джордж Сантаяна, американський філософ і письменник)

«Розумна людина завжди повинна пам’ятати про те, що є нащадком минулого, проте водночас є батьком майбутнього» (Герберт Спенсер, англійський філософ і соціолог).

Як минуле впливає на наше сьогодення?

Минуле оточує нас, однак ми ніколи не замислюємося над цим. Уявіть, що сталося, якби не існувало інтернету, транспорту чи засобів гігієни - тих речей, які винайшли й створили покоління ваших батьків, дідусів і бабусь... Мабуть, наше життя було б інакшим, менш комфортним. Тож речі, створені у минулому, впливають на сучасне життя. Так само і вчинки людей минулого мають наслідки для сьогодення.

Місто початку XX і XXI століть

Робота в групах

1. Назвіть приклади того, як минуле впливає на сьогодення. Поміркуйте, наслідки яких подій з історії нашої держави ми досі відчуваємо.

Яких змін зазнало господарство упродовж історії?

Робота в парах

2. Як ви уявляєте господарство? Як господарська діяльність людини впливає на навколишнє середовище?

Словник

Господарство - все, що може використовувати людина чи людська спільнота для задоволення життєвих потреб.

Форми господарювання людини

Найпершою формою господарювання давніх людей були мисливство, збиральництво й рибальство - так зване привласнювальне господарство. Тоді людина лише користувалася готовими дарами природи.

Населення планети швидко зростало, мисливство та збиральництво вже не задовольняли потреби людей. Тому вони винайшли землеробство й скотарство. Це ознаменувало перехід до відтворювального господарства. За такої форми господарювання людина не лише привласнювала дари природи, а й навчилася відтворювати їх: вирощувати збіжжя, розводити худобу тощо. Згодом виникли й ремесла.

Особливості ведення господарства людей залежали від кліматичних умов, у яких вони мешкали. Проте упродовж століть люди навчилися пристосовувати навколишнє середовище до власних потреб.

Сучасні технології та наукові знання дають змогу вести господарську діяльність навіть в умовах арктичної тундри чи у пустелі. Однак втручання людини у природу не минає без сліду.

Словник

Ремесло - дрібне виробництво готових виробів, що базується на ручній праці та відсутності виробничого поділу праці.

Робота в групах

3. Роздивіться ілюстрації. Яка система господарювання була, на вашу думку, ефективнішою? Як природні умови і наявність ресурсів вплинули на особливості господарювання людей? Поміркуйте, якій із зображених спільнот вдалося створити власну державу?

Застосування іригації - системи каналів для зрошування полів у землеробстві мешканцями Північної Африки

Перелогова система обробітку землі, яку використовували трипільці - мешканці українських земель. Ця система передбачала використання поля аж до повного його виснаження

Спочатку господарство мало натуральний характер. Це означало, що продукти виробляли для задоволення потреб власної сім’ї чи громади, а не для продажу. З удосконаленням знарядь праці та появою грошей як мірила вартості господарство набуло товарного характеру. Товар спеціально виробляли та обмінювали на гроші. У сучасному світі в господарстві панують переважно товарно-грошові відносини.

Яким було підприємництво в минулому й тепер?

Словник

Підприємництво - систематична, на власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг із метою отримання прибутку.

Термін «підприємець» (від франц. посередник) ввів англійський економіст Річард Кантільйон, який уперше пояснив поняття «підприємництво» як діяльність, пов’язану з ризиком.

Історія підприємництва сягає корінням доби античності. Давні греки та фінікійці, маючи хист до торгівлі, успішно заселяли інші землі. Зокрема, греки на українських теренах Північного Причорномор’я та Приазов’я засновували міста-держави (поліси), що стали центрами торгівлі із сусідніми племенами та іншими державами. Грецькі підприємницькі традиції продовжили й розвинули середньовічні купці та ремісники.

Згодом, із розвитком торговельних відносин, з’явилися мануфактури. Так називали підприємства, де використовували ручну працю, але усі працівники мали чітко розподілені обов’язки.

Зростання кількості виробленої продукції збільшувало обсяги торгівлі. Це призводило до потреби у грошах. Її мали задовольнити банки. Перший із них - банк Святого Георгія - виник у 1407 році на теренах Італії. Згодом вплив банків посилювався. У XV столітті боржниками банків були більшість європейських володарів. Уже у XVII столітті акціонерні банки та кредитні установи набули поширення у багатьох країнах світу, відтак пожвавили розвиток підприємництва у світі.

Із розвитком технологій підприємництво набуло великих масштабів. З’явилися заводи і фабрики - підприємства, основані на використанні різноманітних машин. Постала потреба в розгалуженому апараті управління. Так сформувався прошарок менеджерів - керівників, організаторів великого виробництва. Одна особа не могла контролювати всі напрями діяльності підприємства. Затребуваними стали спеціалісти (фахівці) - фінансисти, економісти, бухгалтери, юристи, конструктори, технологи тощо.

Самостійна робота

4. Дайте відповіді на запитання. Які риси характеру повинна мати людина, щоб стати підприємцем? Яких відомих підприємців України чи світу ви знаєте? Як гадаєте, чому підприємництво пов’язане з ризиком?

Яку роль в історії відігравали гроші?

Самостійна робота

5. Роздивіться зображення грошей, які використовували в українських землях раніше. Що на них засвідчує належність до української держави?

Відомо, що гроші - це мірило вартості товарів. Із найдавніших часів люди використовували гроші, однак вигляд вони мали зовсім не такий, як сучасні. За часів існування натурального господарства за гроші правили хутра тварин, металеві сокири, мушлі тощо. Згодом з’явилися металеві монети, а ще пізніше - паперові гроші.

У добу розквіту Русі-України у Києві працював власний монетний двір. Князь Володимир Великий випускав «златники» та «срібляники» - золоті та срібні монети.

Срібляник Володимира Великого. X століття

Поява паперових грошей - банкнот - пов’язана з розвитком паперового виробництва у середньовічному Китаї. Китайським купцям було досить незручно перевозити великі суми в монетах та розплачуватися ними під час торговельних операцій. Паперові гроші значно компактніші. У країнах Європи паперові гроші з’явилися у XVII столітті, проте використовували їх водночас із монетами.

Сто гривень Української Народної Республіки. 1918 рік

Робота в групах

6. На українських теренах в різні часи в обігу були польські, австрійські, російські, румунські, візантійські й навіть арабські гроші. Як гадаєте, з чим це пов’язано?

Власні паперові гроші - гривні - на українських землях з’явилися в 1918 році. Їх випустила в обіг Українська Центральна Рада.

Досить довго люди з недовірою ставилися до банкнот. Щоб переконати їх у надійності паперових грошей, знадобився час. Нове в усі часи запроваджувати непросто. Наприклад, електронні гроші, якими нині користується переважна частина українців, ще кілька десятиліть тому здавалися чимось фантастичним.

Словник

Електронні гроші (електронна готівка) - гроші, обмін та взаєморозрахунки якими проводять за допомогою інформаційних технологій.

ПІДСУМОВУЄМО

1. Що виникло раніше?

• мисливство і збиральництво чи землеробство і скотарство

• монети чи паперові гроші

• златники чи гривні

• мануфактури чи заводи

2. Дайте відповіді на запитання.

Як минуле впливає на сучасне господарство та підприємництво? Уявіть, що в сучасному світі зникли гроші. Які відносини між людьми запанували б?

3. Використавши матеріал параграфа та додаткову інформацію, складіть у зошиті таблицю «Розвиток підприємництва упродовж історії» за поданим зразком.

Ремісник

Мануфактура

Завод

1. Масштаб виробництва (дрібне, середнє, велике)

2. Чи є розподіл праці?

3. Чи є наймані робітники?

4. Чи використовують машинну техніку?

4. Виконайте проєкт. Уявіть себе екологом - захисником природи.

Підготуйте виступ, присвячений тому, як господарська діяльність сучасної людини впливає на довкілля.