Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Остапченко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 46. АНТРОПІЧНИЙ ВПЛИВ НА БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Пригадайте, що таке біорізноманіття. Який зв’язок існує між біорізноманіттям екосистем і ступенем їхньої стійкості? Що таке біоценотична криза? Що таке геном, генотип і генофонд? Які види забруднення вам відомі?

Принцип біорізноманіття. Пригадаємо: біорізноманіття (біологічне різноманіття; англ. biodiversity) - різноманітність життя в усіх його проявах, а також показник складності організації біологічних систем - різноманітності їхніх компонентів. Зокрема, розглядають різноманіття генетичне (різноманітність генів та їхніх станів - алелів), видове (різноманітність видів в екосистемах), екосистемне (різноманітність екосистем на певній території). Біорізноманіття є одним з найважливіших показників життєздатності та стійкості біологічних систем різного рівня організації.

Мал. 46.1. Екосистеми з низьким (1 - тундра) та високим (2 - екваторіальний тропічний ліс Південної Америки) видовим різноманіттям

Співіснування видів з різними екологічними вимогами дає змогу всьому угрупованню адаптуватись до зовнішніх впливів, які можуть виявлятися стресовими (наведіть приклади). Біорізноманіття зростає від полярних регіонів до екватора (мал. 46.1) та від морського клімату до континентального; біорізноманіття зменшується в екосистемах, які зазнають стресових впливів.

В екосистеми з більшим видовим різноманіттям більше шансів на тривале існування, ніж в екосистеми з незначним видовим різноманіттям чому). Піклуючись про збереження видового різноманіття певної біологічної системи (від окремої популяції до біосфери), ми дбаємо і про збереження різноманітності її генофонду.

Запам'ятаємо

Принцип біорізноманіття полягає в тому, що величина біорізноманіття як всередині певного виду, так і в межах окремих екосистем та біосфери в цілому визначає життєздатність цих біологічних систем.

Біорізноманіття України. Різноманітність фізико-географічних умов на території нашої країни зумовлює значний рівень біорізноманіття. Регіони України розташовані на території трьох природних зон (зони мішаних лісів, лісостепової та степової), а також двох гірських фізико-географічних країн (частин Карпатської та Кримської). Через її територію пролягають шляхи міграцій багатьох тварин (насамперед птахів). Загалом на території нашої країни трапляється понад 70 тис. видів організмів. Тваринний і рослинний світ України включає багато рідкісних, реліктових та ендемічних видів, які потребують охорони.

Завдання. Використовуючи різноманітні джерела інформації, дізнайтеся про кількість організмів різних таксономічних одиниць, що мешкають на території України. Підготуйте міні-проект щодо кількох видів різних таксонів, які властиві вашому регіону.

Антропічний вплив на біорізноманіття. Біорізноманіття біосфери не є сталим, воно постійно змінюється. Ми вже згадували, що видове різноманіття екосистем зростає в процесі їхнього саморозвитку - у процесі сукцесії, а біосфери в цілому - у процесі еволюції (пригадайте механізм процесу дивергенції).

Мал. 46.2. Деякі види тварин, що зникли з нашої планети, починаючи з 1600 року: 1 - сумчастий вовк (мешкав на острові Тасманія, остання особина померла від старості у 1936 р. у зоопарку м. Хобарт; Австралія); 2 - стеллерова корова (ряд Сирени; мешкала біля Командорських островів, Берингове море; вважають, що останню тварину знищено 1768 р.); 3 - китайський озерний дельфін (китайський прісноводний дельфін; був поширений у водоймах центральної частини Східного Китаю; з 2007 р. вважають вимерлим повністю); 4 - маврикійський дронт (додо; нелітаючий птах з ряду Голубоподібні; мешкав на острові Маврикій (Індійський океан); зник наприкінці XVII ст.); 5 - дикий бик тур (остання особина загинула 1627 р. на території сучасної Польщі)

Сучасному біорізноманіттю нашої планети та стабільному існуванню природних екосистем загрожує вплив антропічного фактору. Види вимирають унаслідок прямого винищення, руйнування місць їхнього існування, забруднення довкілля тощо. Серед причин скорочення сучасного біорізноманіття нашої планети є нераціональне використання природних ресурсів, нерозуміння важливості збереження біорізноманіття для забезпечення стабільного існування біосфери, невпинне зростання народонаселення. Пряме винищення загрожує видам рослин, тварин, грибів, які мають промислове або естетичне значення, використовують у медицині тощо.

Людина спрямовано знищує «шкідливі», з її точки зору, види. Наприклад, уряд Тасманії, де зберіглася остання невелика популяція сумчастого вовка, вирішив, що цей хижак завдає відчутної шкоди тваринництву, і стимулював знищення цих тварин (мал. 46.2, 1).

За підрахунками вчених, починаючи з 16001 р. зникло 94 види і 164 підвиди птахів, а ссавців - 63 види і понад 70 підвидів. Зокрема, зникли дикий бик (тур), морська (стеллерова) корова, сумчастий вовк, нелітаючий голуб (дронт), озерний дельфін тощо (мал. 46.2, 1-5). Нині на межі зникнення понад 25 000 видів рослин, 200 - ссавців, 250 - птахів, десятки тисяч видів безхребетних тварин. Під загрозою зникнення перебувають і рідкісні види, що мають колекційну цінність (наприклад, певні види тропічних метеликів, молюсків тощо).

1 1600 рік обрано за відправну точку не випадково. На той час з’явилися перші фундаментальні зведення по відомих видах рослин і тварин, одночасно посилився і вплив людини на природу.

Запам'ятаємо

У природі не існує «шкідливих» чи «корисних» видів. Ці поняття лише визначають роль певного виду організмів стосовно людини та її господарства. У природних екосистемах усі види є важливими їхніми складниками (наприклад, паразити регулюють чисельність популяцій своїх хазяїв, хижаки - здобичі, личинки кровосисних комарів слугують кормовою базою для багатьох гідробіонтів).

На біорізноманіття негативно впливає інтенсивне вирубування лісів, унаслідок якого масово зникають види тварин і рослин. Непоправної шкоди як окремим екосистемам, так і біосфері в цілому завдають різні види забруднення (механічне, фізичне, хімічне, біологічне). Пригадаємо, якої шкоди завдає місцевим екосистемам інтродукція невластивих їм видів, які виявляються конкурентоспроможнішими за місцеві.

Якщо темпи вимирання видів не уповільнити, світ може зіткнутися із біоценотичною кризою, яка має антропічний характер. Для її відвернення людина має запам’ятати:

  • будь-який вид організмів унікальний і має важливе значення для існування людства;
  • збереження біорізноманіття - це збереження ресурсів, потрібних для збереження різноманітності генофонду нашої планети;
  • для збереження біорізноманіття нашої планети недостатньо об’єднання зусиль урядів і громадських організацій усіх країн, потрібна ще й ефективна просвітницька діяльність серед населення;
  • діяльність щодо збереження біорізноманіття як окремих територій, так і біосфери в цілому має здійснюватися згідно з національними та міжнародними програмами, створеними на науковій основі.

Ключові терміни та поняття

біорізноманіття (біологічне різноманіття).

Перевірте здобуті знання

1. Що таке біорізноманіття? Чим воно характеризується? 2. У чому полягає принцип біорізноманіття? 3. Чим характеризується біорізноманіття України? 4. У чому полягає негативний вплив діяльності людини на біорізноманіття біосфери?

Поміркуйте

Що має змінити людина у своєму ставленні до біорізноманіття біосфери, щоб уникнути глобальної біоценотичної кризи?

Творче завдання

Об’єднайтеся в групи. Дослідіть біорізноманіття вашої місцевості, підготуйте презентацію на цю тему.