Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Остапченко - Нова програма

§ 27. ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ТА ЇХНЯ КЛАСИФІКАЦІЯ

Пригадайте, що таке аутекологія, таксиси, рефлекси, тропізми, настії, нутації.

Класифікація екологічних факторів. Усі організми потенційно здатні до необмеженого розмноження та розселення. Але видовий склад організмів, що мешкають у різних кліматичних зонах, не змішується: кожній з них притаманний певний набір видів тварин, рослин, грибів, мікроорганізмів. Надмірне розмноження і розселення організмів обмежується певними географічними перешкодами (моря, гірські ланцюги, пустелі тощо), кліматичними факторами (температура, вологість тощо), а також різноманітними взаємозв’язками між окремими видами. Пригадаємо: частина простору в біогеоценозах, населена популяціями даного виду, яка забезпечує їх потрібними ресурсами та умовами існування, - це місцеіснування виду. Усі ці ресурси та умови існування разом називають екологічними факторами.

Мал. 27.1. Біотичні зв’язки між організмами різних видів можуть визначати їхнє поширення: бластофага (1) - представник ряду Перетинчастокрилі - єдиний запилювач інжиру (2); коли цю рослину акліматизували в Каліфорнії (США), де умови для вирощування виявилися сприятливими, інжир не плодоносив, оскільки були відсутні комахи-запилювачі; тому разом з рослиною довелося акліматизувати й бластофагу

Екологічні фактори - це всі компоненти середовища мешкання, які впливають на організми та їхні угруповання. Залежно від природи та особливостей дії їх поділяють на абіотичні, біотичні та антропогенні. Абіотичні фактори - компоненти та властивості неживої природи (температура, освітленість, вологість, газовий склад повітря, тиск, сольовий склад води, тип ґрунту тощо), які прямо або опосередковано впливають на окремі організми та їхні угруповання.

Біотичні фактори - різні форми взаємодій між особинами в популяціях і між популяціями в угрупованнях. Як ви пам’ятаєте, такі взаємодії можуть бути антагоністичними (конкуренція, паразитизм, хижацтво тощо), взаємовигідними (наприклад мутуалізм) чи нейтральними (нейтралізм). Кожен з організмів постійно взаємодіє з особинами свого (внутрішньовидові зв’язки) та інших (міжвидові зв’язки) видів (різні форми внутрішньо- та міжвидових взаємодій детальніше розглянемо згодом). Тому одні види організмів є складовою середовища мешкання інших (мал. 27.1). Будь-який організм під час здійснення власних процесів життєдіяльності змінює середовище мешкання: при цьому одні ресурси із цього середовища вилучаються, інші, навпаки, вносяться.

Антропічні або антропогенні фактори - це різні форми діяльності людини, що змінюють стан середовища мешкання різних видів істот, включно із самою людиною. Зокрема, антропічні фактори - це прямий вплив людини на навколишнє середовище (полювання на тварин, вирубування дерев тощо), тоді як антропогенні - наслідки господарської діяльності людини (наприклад, забруднення довкілля, пов’язане з експлуатацією заводів, ТЕЦ, АЕС).

Екологічні фактори як ресурси та умови. Усе те, що споживають організми, слід вважати ресурсами середовища мешкання. Ресурси (їжа, вміст хімічних елементів і вологи в ґрунті тощо), на відміну від умов існування (температури, відносної вологості повітря, солоності води, швидкості течії тощо), вичерпуються організмами, унаслідок чого стають менш доступними.

Розрізняють ресурси незамінні та взаємозамінні. Незамінні ресурси організм не може замінити на інші (наприклад, Нітроген або Калій для рослин, рослина хвилівник звичайний для гусені денного метелика - поліксени). Якщо один ресурс організм може повністю замінити на інший, такі ресурси є взаємозамінними (наприклад, голуби та інші птахи можуть споживати насіння рослин різних видів).

Мінливість екологічних факторів. Кожен екологічний фактор діє на організми з певною інтенсивністю. Вона може бути відносно постійною протягом тривалих історичних періодів розвитку біосфери (наприклад, сонячне випромінювання, сила тяжіння, сольовий склад морської води, газовий склад атмосфери тощо). Більшість екологічних факторів має мінливу інтенсивність дії (температура, вологість повітря, освітленість тощо). Ступінь мінливості кожного екологічного фактору залежить від особливостей середовища мешкання організмів. Наприклад, температура на поверхні води або ґрунту може коливатись у значних межах залежно від пори року чи доби, тоді як у водоймах чи ґрунті на глибинах понад кілька метрів перепади температури не такі відчутні.

Зміни екологічних факторів можуть бути: періодичними, залежно від часу доби, пори року, положення Місяця відносно Землі тощо; неперіодичними (виверження вулканів, землетруси, урагани тощо); спрямованими протягом значних історичних проміжків часу (зміни клімату Землі, пов’язані з перерозподілом співвідношення площ суходолу та Світового океану). Організми легше адаптуються до звичних для них періодичних змін дії екологічних факторів і гірше до тих, які змінюються неперіодично, особливо якщо з ними не доводилося стикатися їхнім предкам.

Дія одного й того самого екологічного фактору може бути нейтральною для одних організмів й відчутно впливати на інших, які мешкають на спільній території. Наприклад, азот (N2) атмосферного повітря (пригадаємо: його вміст становить 78,1 %) - нейтральний фактор для багатьох організмів (тварин, рослин, грибів, багатьох мікроорганізмів), адже вони не здатні його засвоювати. Але він життєво потрібний азотфіксуючим організмам (бульбочковим бактеріям, деяким ціанобактеріям тощо).

Від ступеня мінливості умов існування залежить і видова різноманітність організмів певної екосистеми: що різноманітніші умови, то різноманітніший її видовий склад.

Ключові терміни та поняття

місцеіснування виду, екологічні фактори (абіотичні, біотичні, антропічні або антропогенні).

Перевірте здобуті знання

1. Що таке місцеіснування виду? 2. Схарактеризуйте екологічні фактори. 3. Які екологічні фактори вважають ресурсами, подразниками, а які - умовами існування? 4. Якою може бути мінливість екологічних факторів?

Поміркуйте

Що характеризує аутекологію як окремий розділ екології?