Біологія. 7 клас. Остапченко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 35. Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин

Пригадайте функції нервової системи.

Більшості багатоклітинних тварин притаманна нервова система. Вона керує всіма процесами, що відбуваються в організмі. Основу нервової системи становлять нервові клітини - нейрони, здатні сприймати інформацію, перетворювати її на електричні сигнали (нервовий імпульс) і передавати іншим клітинам.

Нейрони складаються з тіла клітини та відростків (мал. 187). Одні з них короткі й розгалужені. Це чутливі відростки, ними нервові імпульси прямують до тіла нейрона. Є ще один довгий відросток, розгалужений на кінці. Ним нервовий імпульс проводиться до інших клітин. Довгі нервові відростки, оточені оболонкою, називають нервами.

Для діяльності нервової системи характерні збудливість і провідність.

Мал. 187. Будова нейрона: 1 - ядро клітини; 2 - короткі відростки; 3 - довгий відросток; 4 - тіло клітини

Збудливість - здатність організмів сприймати зміни зовнішнього та внутрішнього середовища та відповідати на них.

Провідність - здатність проводити збудження до різних частин організму.

Складність будови нервової системи пов’язана зі способом життя тварин: у тварин, які ведуть активний спосіб життя, нервова система складніша, ніж у тих, які ведуть прикріплений, малорухливий чи паразитичний спосіб життя.

Які типи нервових систем характерні для безхребетних тварин?

• Кишковопорожнинним притаманна дифузна нервова система (мал. 188, 1). їхні нервові клітини, з’єднуючись відростками, утворюють нервове плетиво. У медуз, крім дифузного плетива, по краю дзвона розташоване одне чи два нервові кільця з нейронів та їхніх відростків. Вони іннервують м’язові волокна та органи чуття: рівноваги та зору.

У кільчастих червів, членистоногих і молюсків нервова система вузлова. Вона поділена на центральну та периферичну. Більша частина нейронів центральної нервової системи зібрана в нервові вузли - ганглії.

• У кільчастих червів та членистоногих до складу центральної нервової системи входять головний мозок і черевний нервовий ланцюжок (мал. 188, 2, 3). Головний мозок складається з трьох відділів: переднього, середнього та заднього. У головному мозку членистоногих найскладніше побудований передній відділ. Він відповідає за складні форми поведінки. Черевний нервовий ланцюжок іннервує різноманітні внутрішні органи.

• У більшості молюсків на нервових стовбурах утворюється кілька пар гангліїв, пов’язаних між собою. Такий тип нервової системи називають розкидано-вузловим (мал. 188, 4). Найпростіша її будова у двостулкових молюсків (поміркуйте чому). У головоногих молюсків утворюється головний мозок складної будови. Він оточений хрящовою капсулою, яка нагадує череп хребетних тварин. У ньому виділяють окремі зони, які відповідають за певні типи рухових реакцій, складні форми поведінки, пам’ять тощо.

Мал. 188. Типи будови нервової системи безхребетних: 1 - дифузна кишковопорожнинних (гідри); вузлова кільчастих червів (2) і членистоногих (3); 4 - розкидано-вузлова молюска

Які особливості будови нервової системи в хребетних тварин? Для хребетних тварин характерна трубчаста нервова система (мал. 189). Центральна нервова система представлена спинним і головним мозком, а периферична - нервами, що від них відходять. Головний мозок хребетних тварин складається з таких частин: довгастого, заднього, середнього, проміжного та переднього, або кінцевого (мал. 190).

Довгастий мозок межує зі спинним, у ньому розташовані різні нервові центри, які регулюють процеси життєдіяльності: дихання, серцеву діяльність, ковтання тощо.

За довгастим мозком розташований задній. Його складовою є мозочок (знайдіть його на мал. 190), який разом з переднім мозком відповідає за узгодженість рухів. Далі розташований середній мозок. До нього надходять сигнали від багатьох органів чуття.

Середній мозок разом із проміжним, довгастим та спинним регулює різноманітні процеси життєдіяльності. Проміжний мозок сполучає між собою середній і передній відділи головного мозку. У ньому розташовані особливі клітини, які виробляють біологічно активні речовини, що регулюють процеси життєдіяльності тварин.

Передній, або кінцевий, мозок відповідає за складні форми поведінки, у ньому розташований нюховий центр.

Порівняймо будову головного мозку різних хордових тварин (мал. 190). Як ви бачите, в амфібій порівняно з рибами краще розвинений передній мозок, що відповідає за складні форми поведінки. Зокрема, в амфібій чітко виражені півкулі переднього мозку.

У рептилій півкулі головного мозку вкриті сірою речовиною - сукупністю тіл нервових клітин. Ця речовина формує кору півкуль головного мозку. У рептилій вона гладенька. Мозочок у рептилій розвинений добре, що визначається необхідністю координації складних рухів.

Мал. 189. Будова нервової системи хордових тварин (трубчастого типу): 1 - головний мозок; 2 - спинний мозок

Мал. 190. Схема будови головного мозку хребетних тварин: А. Риби. Б. Амфібії. В. Рептилії. Г. Птаха. Д. Ссавця. Частини мозку: 1 - довгастий; 2 - мозочок; 3 - середній; 4 - проміжний; 5 - передній, або кінцевий

Головний мозок птахів має більші розміри, ніж у рептилій. Півкулі переднього мозку вкриті сірою речовиною. Добре розвинений і мозочок.

У ссавців головний мозок має ще більший об’єм. Добре розвинена кора півкуль переднього мозку. У багатьох видів кора вкрита численними борознами та звивинами, які збільшують її поверхню.

Отже, що вищий рівень розвитку тварини, то складніша її нервова система (зокрема, головний мозок).

Біологічний словничок: нейрон, дифузний, вузловий, трубчастий типи нервової системи.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

1. Що таке нервова система? Які її функції? 2. Які типи нервових систем притаманні безхребетним тваринам? 3. Які особливості будови нервової системи хребетних тварин?

Обговоріть у групах

Схарактеризуйте типи нервових систем у безхребетних тварин (І група) та ускладнення в будові головного мозку у хребетних тварин (II група).

Для допитливих і кмітливих

Чим можна пояснити складніший розвиток нервової системи в головоногих молюсків порівняно із черевоногими та двостулковими?

ГДЗ до підручника можна знайти тут (практичні роботи) і тут.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.