Підручник з Біології. 7 клас. Остапченко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 2. ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ ТВАРИН ВІД РОСЛИН І ГРИБІВ. ОСОБЛИВОСТІ ЖИВЛЕННЯ ТВАРИН

Пригадайте будову клітини. Які ознаки притаманні представникам рослин і грибів? Які організми відносять до прокаріотів та еукаріотів? Який тип живлення називають автотрофним і гетеротрофним? Які рухи притаманні рослинам?

Ви пам’ятаєте з курсу біології 6 класу, що залежно від особливостей будови клітини (зокрема, від наявності в ній ядра), усі організми поділяють на прокаріотів та еукаріотів. Тварини разом з рослинами та грибами є еукаріотами. Усі еукаріоти складаються з клітин, що мають ядра та різноманітні органели (пригадайте які). У всіх цих організмів подібно зберігається та передається нащадкам спадкова інформація.

ЧИМ ТВАРИНИ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВІД РОСЛИН І ГРИБІВ? Отже, спільні ознаки, властиві тваринам, рослинам і грибам, - це клітинна будова, живлення, дихання, подразливість, рух, ріст, розвиток і розмноження. Які ж ознаки відрізняють ці організми?

На малюнку 4 зображено клітини рослини, гриба і тварини. У клітинах тварин, так само як і рослин, і грибів, є ядро (одне чи кілька) та органели, які забезпечують різні процеси життєдіяльності клітини. Одні з них беруть участь у створенні речовин, потрібних клітині, інші - забезпечують транспорт по ній різних речовин.

Ви вже знаєте, що клітини рослин і грибів, крім тоненької клітинної мембрани, мають ще щільну клітинну оболонку. Вона забезпечує постійну форму клітини. До складу клітинної оболонки цих організмів входять вуглеводи. У рослин - це переважно целюлоза, у грибів — також хітин.

У клітин тварин зовні від мембрани розташована лише тоненька пружна оболонка - глікокалікс (від грец. глікіс - солодкий і лат. калюм - товста шкіра). Він утворений з молекул вуглеводів, які можуть з’єднуватися з молекулами білків і ліпідів (мал. 5).

Мал. 4. Схема будови клітин рослини (А), гриба (Б) і тварини (В): 1 - клітинна оболонка; 2 - клітинна мембрана; 3 - цитоплазма; 4 - ядро; 5 - хлоропласт; 6 - мітохондрія; 7 - вакуоля з клітинним соком

Мал. 5. А. Схема будови клітинної мембрани (1) та глікокалікса (2). Б. Фото глікокалікса (3), зроблене за допомогою електронного мікроскопа

Він бере участь у транспорті різних речовин у клітину та з клітини назовні, а також у сприйнятті різних подразників зовнішнього від клітини середовища.

Через відсутність щільної клітинної оболонки певні групи тваринних клітин здатні утворювати непостійні вирости - несправжні ніжки, або псевдоподії.

Пригадайте, за допомогою несправжніх ніжок амеба протей пересувається і захоплює частинки їжі. Клітини крові людини й хребетних тварин - лейкоцити - завдяки несправжнім ніжкам знешкоджують хвороботворні мікроорганізми, здійснюючи захисну функцію.

Процес захоплення твердих часток клітиною має назву фагоцитоз (від грец. фагос - поїдати і кітос - клітина).

Він притаманний лише клітинам тварин і деяким грибоподібним організмам, чиї клітини також не мають щільної клітинної оболонки. Клітини рослин, справжніх грибів і прокаріотів, які мають щільну клітинну оболонку, можуть вбирати лише розчини різних речовин.

У цитоплазмі клітин тварин, так само як і у клітинах грибів, відкладається запасний вуглевод глікоген, тоді як у клітинах рослин - крохмаль.

У клітині багатоклітинної тварини немає пластид (хлоропластів, хромопластів і лейкопластів) і вакуоль з клітинним соком. Відсутність хлоропластів свідчить про те, що, на відміну від рослин, тварини не можуть самі виробляти органічні речовини з неорганічних. Вони є гетеротрофами, тобто живляться готовими органічними речовинами. (Пригадайте, гетеротрофний тип живлення властивий також грибам і деяким рослинам-паразитам. Наведіть приклади рослин-паразитів).

Гетеротрофи (від грец. гетерос - інший і трофос - живлення) - це організми, які споживають готові органічні речовини: інші організми, їхні рештки або продукти їхньої життєдіяльності.

Багато тварин отримують поживні речовини безпосередньо від рослин. Це рослиноїдні види. Є тварини, які живляться відмерлими рештками рослин і тварин. Це сапротрофи (пригадайте з курсу біологи 6 класу гриби-сапротрофи). Є й тварини-хижаки. Вони отримують органічні речовини, полюючи на інших тварин. Згадували ми і про паразитів, які живляться органічними речовинами тварин, людини чи рослин, в організмі (чи на організмі) яких мешкають. Тварин, які споживають і рослинну, і тваринну їжу, називають всеїдними (мал. 6).

Більшість тварин здатна активно рухатися і пересуватися. Натомість грибам і більшості рослин (за винятком деяких водоростей) притаманний переважно прикріплений спосіб життя. У рослин можна спостерігати лише рухи окремих частин тіла, наприклад ростові.

Мал. 6. 1. Лось - рослиноїдна тварина. 2. Жук-гнойовик - сапротроф. 3. Вовк - хижак. 4. Ведмідь - всеїдна тварина

Мал. 7. Корали ворушать щупальцями для вловлення здобичі

Рухи тварин можуть бути різноманітними. Так, молюски, черви, змії повзають. Собаки, вовки, коні - бігають, розвиваючи значну швидкість. Крила забезпечують політ птахів, кажанів і багатьох комах. Риби, дельфіни плавають. Навіть ті нечисленні представники тварин, що ведуть прикріплений спосіб життя (наприклад, коралові поліпи), здатні рухати частинами свого тіла (щупальцями тощо) (мал. 7).

Рослина росте постійно, ріст тварин зазвичай має межі. У багатоклітинних тварин, як і у вищих рослин, клітини можуть формувати тканини. Пригадайте, у вищих рослин формуються твірні, покривні, основні та провідні тканини. Вони складаються з клітин певної будови, між якими можуть бути проміжки - міжклітинники. У тканин тварин немає міжклітинників, а проміжки між клітинами можуть бути заповнені міжклітинною речовиною. Тканини у тварин різноманітніші, ніж у рослин.

У більшості тварин органи об’єднуються в системи органів (дихальну, травну, кровоносну та інші), яких немає у рослин і грибів. Винятковою особливістю тварин є те, що у процесі історичного розвитку в них з’явилася нервова система та різні типи органів чуття. Завдяки їм тварини можуть чітко сприймати різноманітні подразники довкілля та швидко на них реагувати. Це, у свою чергу, дає їм змогу ефективно пристосовуватися до змін, які відбуваються в навколишньому середовищі.

У тварин, порівняно з рослинами або грибами, досконаліша регуляція життєвих функцій: її забезпечують не тільки спеціальні речовини, а й нервова система.

Які тканини характерні для тварин і яку функцію вони виконують? Про це ви дізнаєтеся з наступного параграфа.

Біологічний словничок: глікокалікс, фагоцитоз.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Тварин відрізняє від рослин і грибів: відсутність щільної клітинної оболонки, вакуоль з клітинним соком; поверхню клітин тварин укриває тонкий еластичний шар вуглеводів, сполучених з білками і ліпідами, - глікокалікс; усі багатоклітинні тварини - гетеротрофи: їхні клітини не мають хлоропластів і тому не здатні до фотосинтезу.

Тварини - переважно рухливі організми. Вони швидко реагують на подразники навколишнього середовища.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

1. З яких компонентів складається клітина? 2. Що спільного та відмінного в будові клітин тварин, рослин і грибів? 3. Які ознаки будови процесів життєдіяльності властиві лише тваринам?

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ

Які основні відмінності тварин від рослин і від грибів? Відповідь оформіть у вигляді таблиці.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ І КМІТЛИВИХ

1. Деякі рослини теж активно реагують на подразнення. Наприклад, мімоза соромлива складає листочки у відповідь на дотик; росичка, непентес «полюють» на дрібних комах. Чому ці організми не відносять до тварин? 2. Наведіть приклади, коли рослини проявляють ознаки тварин або тварини - рослин.

ГДЗ до підручника можна знайти тут (практичні роботи) і тут.