Зарубіжна література. Повторне видання. 8 клас. Ніколенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Середньовіччя

Середньовіччя як доба в історії культури та літератури

Хронологічні межі. Тисячоліття, що віддаляє давній світ від Нового часу, в історії людства називають Середньовіччям (або середніми віками). Розвиток літератури в добу Середньовіччя мав свою специфіку на Заході й Сході. У Європі цей період охоплює приблизно IV-XV ст. — з моменту краху Римської імперії до повного утвердження феодального способу виробництва (хоча в деяких країнах уже в XIII-XIV ст. формуються засади Відродження). У східних країнах процес феодалізації розпочався раніше, ніж у Європі, але й затягнувся на кілька століть пізніше. Хоча розвиток людської цивілізації в епоху Середньовіччя був неоднорідним у різних країнах, утім, є дещо спільне, що дає змогу говорити про середні віки як особливий етап духовної культури людства.

Ознаки Середньовіччя як епохи літератури та культури. У середні віки художня література розвивалася в умовах утвердження феодальних відносин. Старі суспільні норми поступалися новим, складалася нова ієрархія станів, які створювали свою культуру. Грандіозні історичні події (релігійні війни, перерозподіл територій, міграція народів, пошук нових земель, формування міст та ін.) відображені в яскравих образах і сюжетах середньовічних творів.

Виняткову роль у розвитку різних видів мистецтва, у тому числі й літератури, відігравали світові релігії — християнство, іслам, буддизм. Їх утвердження сприяло формуванню ідеологічних засад культури, основою якої став релігійний світогляд. Високий авторитет Біблії та Корану в ті часи зумовив розробку релігійних тем, сюжетів та образів у художніх творах. У середні віки виникла нова теоцентрична концепція1, згідно з якою людину вважали залежною від божественної волі. Вона мала підпорядкувати все своє життя пошуку вищих духовних цінностей. Прагнення запровадити в життя нові релігійні поняття та норми поведінки обумовило морально-етичні проблеми в літературі, а також заглиблення митців у внутрішній світ людини.

Зауважте!

У середні віки утворилися п’ять нових культурних зон: індійська, східноазіатська, близькосхідна, візантійська, західноєвропейська.

1 Теоцентрична концепція (грецьк. Theos — Бог, латин. centrum — центр кола) — філософська концепція, за основу якої взято розуміння Бога як абсолютного, досконалого, найвищого буття, джерела всього життя й будь-якого блага.

Крім релігії, потужний вплив на мистецтво та художню літературу здійснила філософія. У різних куточках світу утворилися специфічні філософські системи, тісно пов’язані з уявленнями й віруваннями людства. У літературних творах доби Середньовіччя є чимало роздумів про сенс буття, про стосунки людини з Богом, про її місце на землі, боротьбу тілесного й духовного. Філософію в ті часи розуміли в практичному значенні — це наука про можливість досягнення щастя, яке не можливе без духовної мети. Отже, у добу Середньовіччя тісно поєдналися думка й художній образ, величне та трагічне, релігійне чуття і прагнення до ідеалу. Людина усвідомила залежність від вищих сил і водночас відкрила в собі внутрішні суперечності, шукаючи своє місце в Усесвіті.

У клерикальній літературі були популярні Біблія, Коран, Талмуд, тлумачення священних книг, культова поезія (гімни, молитви, проповіді, видіння) тощо. Цю літературу створювали не мовою живого спілкування, а тими мовами, що вже занепадали, але ще існували як мови церкви, науки й освіти. У Європі це була латина. У країнах Східної Європи, у Київській державі, де міцнішали культурні зв’язки з Візантією, такою мовою стала старослов’янська, а на Сході — санскрит. Ці мови забезпечували обмін культурними здобутками різних народів.

Світський напрям середньовічної літератури Сходу й Заходу творили представники різних соціальних груп, які писали про теми й проблеми у визначеній системі жанрів. Наприклад, європейське лицарство подарувало світові лицарський роман, куртуазну (любовну) лірику тощо. Унаслідок розвитку міст, що ставали не тільки осередками торгівлі та вироблення товарів, а й культурними центрами, формувалася широка за тематикою демократична культура (наприклад, у Франції — фабліо, у Німеччині — шванки, у східних країнах — маками). У межах світського напряму літератури розвивалися живі мови народного спілкування, формувалися національні мови.

Становлення різних національних літератур ґрунтувалося на здобутках усної народної творчості. Зв’язок художніх літератур і фольклору відображений у багатьох середньовічних жанрах (наприклад, у героїчному епосі). Певний час літературу живили теми, сюжети й образи, характерні для фольклору. Деякі твори передавали з уст в уста й вони стали колективним надбанням («Пісня про Роланда», «Роман про Трістана та Ізольду», «Пісня про Нібелунгів», «Пісня про мого Сіда», «Слово о полку Ігоревім» та ін.). Поступово роль фольклору в художній літературі зменшувалася. З відокремленням літератури від колективної свідомості вона перестала бути анонімною.

Усесвітньо відомими стали імена таких середньовічних митців, як Лі Бо, Ду фу (Китай), Рудакі, Омар Хаям, Хафіз, Фірдоусі, Румі (персько-таджицька література, що розвивалася на території Ірану та Середньої Азії), Данте Аліґ’єрі (Італія) та ін.

Зауважте!

У літературі доби Середньовіччя утворилися два провідні напрями: 1) клерикальний (пов’язаний із релігією); 2) світський (у якому відображено життя та інтереси різних соціальних верств).

У Європі серед інших формується література Русі-України, на розвиток якої вплинуло прийняття християнства, а також надзвичайно багата народна культура.

Робота з текстом

Осмислюємо прочитане. 1. Який період охоплює доба Середньовіччя і в яких історичних умовах тривав її розвиток? 2. Назвіть провідні ознаки цієї літературної епохи. 3. Які напрями утвердилися в літературі доби Середньовіччя? 4. Які мови сприяли їхньому розвитку? 5. Розкрийте роль усної народної творчості цього періоду.

Творче завдання. Підготуйте розповідь на тему «Історія одного шедевра доби Середньовіччя» (усно).

Дискусія. Чи відрізнявся розвиток літератур у добу Середньовіччя на Заході й Сході? Наведіть аргументи.

Робота в групах. За допомогою інтернету знайдіть інформацію і підготуйте повідомлення про розвиток художньої літератури в добу Середньовіччя в будь-якій країні (за вибором). Доберіть світлини.

Життєві ситуації. Уявіть, що до вас приїхали гості з-за кордону. Підготуйте для них екскурсію і представте 2-3 пам’ятки Русі-України.

Проєкт. Підготуйте проект на тему: 1) «Образотворче мистецтво в середньовічній Європі»; 2) «Лицарська культура в добу Середньовіччя»; 3) «Середньовічні філософи» (1 за вибором). Оформте результати проекту як презентації.

Книжка і комп’ютер

За допомогою інтернету знайдіть інформацію про історичні умови та розвиток культури в країнах Заходу або Сходу (1-2 за вибором) у добу Середньовіччя. Підготуйте комп’ютерну презентацію.

Радимо прочитати

Кирилюк З. В. Література Середньовіччя / З. В. Кирилюк. — Харків, 2003.