Зарубіжна література. 8 клас. Ніколенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Літературний процес

Мистецтво слова ніколи не спиняється у своєму розвитку. На кожному етапі літературного процесу були свої здобутки. Він має свої особливості в різних країнах.

У літературному процесі визначають окремі епохи, зумовлені загальними закономірностями художньої літератури в ту чи іншу добу. У літературі Західної Європи виокремлюють такі основні епохи: античність, Середньовіччя, Відродження (Ренесанс), класицизм, бароко, Просвітництво, романтизм, реалізм, модернізм, постмодернізм і етап сучасної літератури. На Сході літературний процес має свої етапи й особливості, у літературі США й Австралії — свої.

Важливими чинниками й показниками літературного процесу є літературні напрями й течії. Літературному напряму властиве коло усталених проблем, тем, мистецьких орієнтацій, художніх тенденцій і підходів. У межах напрямів визначають літературні течії. Літературна течія — це спорідненість творчих принципів на основі подібних естетичних засад. Отже, літературний напрям і літературна течія співвідносяться між собою як ціле й часткове.

В Україні художня література має свої специфічні етапи. За Д. Чижевським, у давній українській літературі визначають українську середньовічну літературу XI-XV ст., а також літературу доби Ренесансу й бароко. Етап нової української літератури охоплює романтизм і реалізм. Наприкінці XIX — на початку XX ст. формується модернізм, що згодом поступився постмодернізму. У сучасний період в українській літературі простежується ціла низка новітніх явищ.

  • 1. Як ви зрозуміли поняття «літературний процес»?
  • 2. Назвіть етапи літературного процесу в Західній Європі й Україні. Які епохи збігаються?
  • 3. Розкрийте поняття «літературний напрям» і «літературна течія».

УЗАГАЛЬНЮЄМО

• Література — вид художньої культури, мистецтво слова.

• Літературні роди — епос, лірика, драма. В основі епосу — подія, лірики — її емоційне переживання, драми — дія.

• Літературний напрям і літературна течія — основні поняття літературного процесу, вони співвідносяться як ціле й часткове.