Підручник з Мистецтва. 9 клас. Назаренко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Короткий словник-довідник

Аніме — японська мультиплікація. Головна відмінність від мультиплікації інших країн полягає в тому, що аніме, в основному, робиться з розрахунку на підліткову та дорослу аудиторії.

Архітектура — це одночасно наука і мистецтво проектування будівель, а також, власне, система будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси.

Архітектурний модернізм (французькою modernisme, від французького moderne — «новітній», «сучасний») — напрям у європейській архітектурі XX ст. (період з початку 1900-х рр. і по 70-80-ті рр. XX ст.), вживається іноді як синонім поняття «сучасна архітектура».

Архітектурний постмодернізм — це сукупність течій, які виникли в 1960-х рр. і прийшли на зміну пануючому модернізму. Розквіт стилю почався з 1980-х і триває досі.

Бібліотека або книгозбірня — культурно-освітній заклад, що здійснює збирання друкованих і рукописних матеріалів, проводить їх опрацювання і відображення у каталогах, організовує відповідне їх зберігання, збереження і обслуговування ними читачів.

Гедонізм (древньо грецькою — «насолода», «задоволення») — етичне вчення, згідно з яким задоволення є вищим благом і метою життя.

Гімни — хвалебні пісні, звернені до Бога.

Діалог культур — взаємодія, вплив, проникнення або відштовхування різних історичних або сучасних культур, як форми їх конфесійного або політичного співіснування.

Екранні мистецтва — сфера художньо-суспільної діяльності, позначена різноманітними способами відтворення рухомого зображення через різні засоби його проекції на екран. Існують різни види екранного мистецтва: кінематограф, телебачення, відео, комп’ютерні технології. Вони є тією формою, за допомогою якої вибудовується обличчя сучасної культури і водночас наповнюється відповідним сенсом.

Електронна бібліотека — впорядкована колекція різнорідних електронних документів (в тому числі книг, журналів), забезпечених засобами навігації та пошуку. Може бути веб-сайтом, де поступово накопичуються різні тексти (частіше літературні, але також наукові та будь-які інші, аж до комп’ютерних програм) і мультимедійні дані, кожен з яких самодостатній і в будь-який момент може бути затребуваний читачем.

Елітарна культура — це культура привілейованих груп суспільства, що характеризується принциповою закритістю, духовним аристократизмом і ціннісно-смисловою самодостатністю. Вид культури, що характеризується виробництвом культурних цінностей, зразків, які в силу своєї винятковості розраховані і доступні в основному вузькому колу людей (еліти). Її основний ідеал — формування свідомості, готової до активної перетворюючої діяльності і творчості відповідно до об’єктивних законів дійсності

Імпресіонізм (від французького impression — «враження») — це художньо-стильовий напрям у мистецтві і літературі, заснований на принципі безпосередньої фіксації вражень, спостережень, співпереживань.

Інформаційна культура — це сукупність норм, правил і стереотипів поведінки і мислення, пов’язаних з інформаційним обміном у суспільстві.

Кінетичне мистецтво, кінетизм (грецькою kinetikos — «дія, що приводить до руху») — напрям у сучасному мистецтві, що обіграє ефекти реального руху всього твору або окремих його складових. Кінетизм ґрунтується на уявленні про те, що за допомогою світла і руху можна створити твір мистецтва. Об’єкти представляють собою рухомі установки, що виробляють при переміщенні цікаві поєднання світла і тіні, іноді звучать. Ці ретельно сконструйовані пристрої з металу, скла або інших матеріалів, з’єднані з миготливими світловими пристроями, отримали назву «мобілів».

Кіномистецтво — вид мистецтва, твори якого створюються за допомогою кінознімання реальних, навмисно інсценованих або відтворених засобами анімації, подій.

Комунікативність — сукупність істотних, відносно стійких властивостей особистості, що сприяють успішному прийому, розумінню, засвоєнню, використанню й передаванню інформації.

Масова культура (або: маскультура, поп-культура, популярна культура) — культура, популярна серед широких верств населення в даному суспільстві та переважно комерційно успішна, елементи якої знаходяться повсюди: в кулінарії, одязі, споживанні, засобах масової інформації, в розвагах (наприклад, у спорті і музиці), контрастуючи з «елітарною культурою».

Мастихін — художній шпатель різних розмірів, з тонким продовгуватим сталевим стеком. Використовується для змішування олійних фарб, для нанесення фарб з туб на палітру, існує також техніка малярства мастихіном (фарба наноситься на основу не пензлем, а мастихіном, утворюючи нові цікаві візерунки). Техніка роботи мастихіном має суттєву відмінність від техніки пензлем.

Мистецький проект — різновид художньо-творчої діяльності, який потребує самостійного розв’язання проблеми, що обрана, та можливості застосування отриманих результатів у реальному житті.

Модерн (від французького moderne — «сучасний») — стиль (художній напрям) у мистецтві, архітектурі і особливо декоративно-прикладному мистецтві, який досяг піку своєї популярності в останній декаді XIX — початку XX ст. (до початку Першої світової війни).

Музика — вид мистецтва, в якому засобом втілення художніх образів є окремим образом організовані музичні звуки, в основі яких закладено узагальнені інтонації людської мови. Музика безпосередньо впливає на почуття людини. Її поділяють на світську й духовну, на інструментальну й вокальну. Основними елементами є лад,ритм, темп, гучність, тембр, мелодія, гармонія, поліфонія. Музика фіксується в нотному записі.

Музичний імпресіонізм — музичний напрямок, аналогічний імпресіонізму в живописі, що склався у Франції в останню чверть XIX ст. — початку XX ст., перш за все у творчості Еріка Саті, Клода Дебюссі і Моріса Равеля. Потім імпресіонізм поширився і в інших країнах. Як напрямок, імпресіонізм надав неоціненний вплив на майбутні стилі та музичні течії.

Музичний портрет — це музично-художній образ конкретної особистості, як реально існуючої (що існувала), так і вигаданої, яка стала центральною темою твору або його великої самостійної частини.

Мультиплікація (від латинського multiplicatio — «розмноження», «збільшення», «зростання») або анімація (від латинського anima — «душа» і похідного французького animation — «оживлення») — вид кіномистецтва, твори якого створюються шляхом зйомки послідовних фаз руху намальованих (графічна мультиплікація) або об’ємних (об’ємна мультиплікація) об’єктів. Ці твори називають анімаційними, чи мультиплікаційними фільмами (мультфільмами).

Постімпресіонізм (французькою postimpressionisme, від латинського post — «після» та французького impression — «враження») — напрям в образотворчому мистецтві (переважно у французькому живописі), починаючи з другої половини 1880-х рр. до початку XX ст. Художники цього напряму не дотримувалися основного стильового прийому імпресіоністів — зображення не самого предмету, а враження від нього. Прихильники нового напряму прагнули вільно та узагальнено передавати матеріальний світ. Вони не були об’єднані ні загальною програмою, ні загальним методом, кожен із них — яскрава творча індивідуальність, кожний залишив свій слід у мистецтві.

Реалізм (від латинського realis — «суттєвий», «дійсний») — у мистецтві в широкому сенсі правдиве, об’єктивне, всебічне відображення дійсності специфічними засобами, притаманними видам художньої творчості. У більш вузькому значенні реалізм розглядається як художній стиль. Митці досліджують особистість людини в нерозривному зв’язку з сучасним їм суспільством і соціальним становищем в ньому, відтворюють життя в його об’єктивній сутності, показують закономірності розвитку і буття людини, суспільства, світу.

Розщеплення — багатозначний термін, що означає поділ цілого на складові частини.

Скульптура (латинською sculptura, від латинського sculpo — «вирізаю», «висікаю») — вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об’ємну форму й виконуються способом витісування, виливання, різьблення, ліплення з твердих чи пластичних матеріалів (каменю, металу, дерева, глини та ін.).

Статуетка (французькою statuette, від латинського statua — «маленька статуя») — невелика скульптура, виконана з дерева, кістки, глини, каменю, металу та інших матеріалів, що зображає антропоморфні образи, фігури тварин, неживі і абстрактні предмети. Належить до скульптури малих форм, тобто заввишки не більше 80 см і довжиною не більше 1 м. Статуетки можуть мати безліч призначень — від культового до утилітарного.

Стереотипи поведінки і мислення людини — це алгоритми, програми поведінки і мислення, яким людина слідує не замислюючись. Частина з них є вродженою, а частина, придбаною в процесі виховання та самої життєдіяльності. Це комплекси умовних і безумовних рефлексів людини на чинники зовнішніх і внутрішніх змін навколо людини і всередині її самої.

Стиль — це сукупність стійких ознак, що характеризують твори мистецтва певної культурно-історичної епохи або індивідуальну манеру митця.

Телебачення — загальний термін, що охоплює всі аспекти технології та практичної діяльності, пов’язаних з передачею зображень із звуковим супроводом на далекі відстані.

Фовізм (французькою fauvisme, від французького fauve — «дикий») — напрям у французькому живописі кінця XIX — початку XX ст. Назва закріпилася за групою художників, чиї полотна були представлені на осінньому салоні 1905 р. Картини залишали у глядача відчуття енергії і пристрасті, і французький критик Луї Восель назвав цих живописців дикими звірами (французькою Les fauves). Це було реакцією сучасників на «дику» виразність фарб. Так випадкове висловлювання закріпилося як назва всього напряму. Самі ж художники ніколи не визнавали над собою даного епітета.

Фрагментація — процес дроблення чого-небудь на безліч дрібних розрізнених фрагментів.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст