Правознавство. Профільний рівень. 11 клас. Наровлянський

Тема 8. Законодавство про банки та банківську діяльність

§ 11. Банківське право України

1. Банківська система України

Важливу роль в економіці будь-якої сучасної держави відіграють банки. Без них неможливе нормальне функціонування грошової системи, вони забезпечують рух фінансів, взаєморозрахунки підприємств, організацій та установ.

Порядок функціонування банків в Україні визначає Закон України «Про банки та банківську діяльність».

В Україні існує розвинута банківська система. До її складу входять Національний банк України й інші банки, філії іноземних банків, які створені та діють на території України відповідно до законодавства.

Особливе місце в банківській системі України посідає Національний банк України. Його діяльність регулює спеціальний Закон «Про Національний банк України».

Національний банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління.

На відміну від інших банків, отримання прибутку не є метою діяльності Національного банку України. Відповідно до Конституції України, основною функцією Національного банку України є забезпечення стабільності грошової одиниці України. Крім того, саме Національний банк України здійснює емісію українських грошей, тобто випускає в обіг гроші (у цьому він є монополістом), установлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку та звітності, захисту інформації, коштів і майна; здійснює нагляд за діяльністю всіх інших банків. Саме Національний банк України накопичує та зберігає золотовалютні резерви України.

Національний банк України. м. Київ

Банкнота з найбільшим номіналом (у правому верхньому куті — підпис голови Національного банку України)

Національний банк України відіграє важливу роль у розвитку економіки держави. При ньому функціонує Рада Національного банку України, половину складу якої призначає Президент України, а половину обирає Верховна Рада України строком на 7 років. Безпосереднє повсякденне управління діяльністю Національного банку України здійснюють правління банку та його голова. Голову Національного банку України призначає Верховна Рада України за поданням Президента України строком на 7 років, він може обіймати цю посаду не більше ніж два строки поспіль. Саме голова Національного банку України керує діяльністю банку та несе одноосібну відповідальність за його діяльність перед парламентом і Президентом України.

2. Банки в Україні

Основною ланкою банківської системи України є комерційні банки.

Банк — це юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виняткове право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків.

Банки мають право здійснювати залучення у вклади грошових коштів фізичних та юридичних осіб і розміщення цих коштів від свого імені, на власних умовах і на власний ризик, відкривати та вести банківські рахунки фізичних та юридичних осіб.

Серед банків, які існують в Україні, є універсальні та спеціалізовані. Універсальні банки мають право проводити різноманітні фінансові операції, а спеціалізовані банки здійснюють операції переважно в одному з напрямів фінансової діяльності — ощадні, інвестиційні, іпотечні, розрахункові.

Чимало банків випускають пластикові платіжні картки, якими власники можуть розраховуватися в магазинах, закладах харчування, на автозаправних станціях, через мережу Інтернет тощо. Банк здійснює так зване касове обслуговування підприємств та організацій: у передбачених законом випадках за заявками клієнтів видає готівкові кошти та приймає їх, зокрема в підприємств торгівлі здійснює інкасацію.

Банк самостійно визначає напрями своєї діяльності й спеціалізацію за видами операцій. Банки в Україні підлягають обов’язковій реєстрації, яку здійснює Національний банк України, а розпочинати здійснювати банківські операції мають право лише після отримання ліцензії на них.

Банк має право проводити різноманітні операції. Основні з них — ведення поточних рахунків клієнтів, переказ грошових коштів з цих рахунків і зарахування коштів на них. Важливе значення має прийняття депозитів (вкладів) від юридичних і фізичних осіб. При цьому особа укладає договір з банком, віддає йому гроші на зберігання та отримує передбачені відсотки.

Обслуговування клієнтів через банкомат

Робота з клієнтами банку

Банки мають право здійснювати операції з валютними цінностями (іноземними грошима), випускати власні цінні папери або купувати та продавати цінні папери за дорученням клієнтів. У багатьох банках існують сейфи для зберігання цінностей та документів, які може орендувати будь-яка особа.

Водночас закон забороняє банкам здійснювати торгівлю (крім реалізації пам’ятних, ювілейних монет), займатися виробництвом, здійснювати страхову діяльність.

3. Банківська таємниця

Традиційним правилом діяльності банків у більшості держав світу є збереження банківської таємниці. Банки не мають права розголошувати відомості про клієнтів, які стали відомими в процесі їхнього обслуговування. Так, вони не мають права розголошувати відомості про стан банківських рахунків клієнтів та операцій, що здійснювалися. Банківською таємницею також є інформація про систему охорони банків, про коди, які застосовуються для захисту інформації, тощо.

Збереження банківської таємниці є не лише правом, а й обов’язком кожної банківської установи. Працівники банків, улаштовуючись на роботу, беруть на себе зобов’язання про нерозголошення банківської таємниці.

Водночас закон передбачає випадки, коли банківська таємниця може бути розкрита банком. До таких випадків, зокрема, належать вимога чи рішення суду, органів, які проводять слідство (поліція, СБУ, прокуратура). Отримати інформацію, яка є банківською таємницею, можуть податкові органи, а також державні виконавці (які забезпечують виконання рішень судів з майнових питань). При цьому інформація, як правило, надається про конкретну особу, у разі проведення щодо неї розслідування чи перевірки.

4. Банківський нагляд. Ліквідація банків

Для того щоб убезпечити вклади клієнтів банків та їхні кошти, що знаходяться на банківських рахунках, забезпечити стабільність банківської системи, в Україні створено систему банківського нагляду. Його здійснює Національний банк України щодо всіх банків нашої держави. У разі виявлення порушень законодавства банківською установою до банку може бути застосовано засоби впливу. Національний банк України має право зробити письмове застереження та вимагати від банку чи його посадових осіб припинити порушення та вжити необхідні заходи для виправлення ситуації. Національний банк України може вимагати скликати загальні збори учасників або керівних органів банку, розробити та прийняти програму фінансового оздоровлення чи план реорганізації банку. В окремих випадках Національний банк може встановити для банку підвищені економічні нормативи (норма резервування коштів, обмеження обсягів кредитів, які може надавати банк, тощо), заборонити або обмежити здійснення банком окремих операцій або накласти штраф на банк чи його керівників. Національний банк має право тимчасово відсторонити зі своїх посад працівників банку.

Банківські сейфи для зберігання документів і коштовностей

Крайніми заходами впливу на банк є примусова реорганізація банку чи призначення в банк тимчасової адміністрації, навіть відкликання ліцензії, що автоматично призводить до початку процедури ліквідації банку. Можливе також запровадження в банку особливого режиму контролю за його діяльністю.

Тимчасову адміністрацію призначають у банк тоді, коли виникає загроза його діяльності, банкрутства, коли він не має можливості виконувати свої функції. Тимчасовим адміністратором призначають спеціаліста банківської справи, який має відповідну ліцензію, але не має стосунку до банку, у якому виникли проблеми. Після призначення тимчасового адміністратора саме він здійснює керівництво банком. Завдання тимчасового адміністратора — ужити всі можливі заходи для фінансового оздоровлення банку, відновлення його платоспроможності та нормальної роботи.

На час, коли в банку призначено тимчасову адміністрацію, запроваджується мораторій для задоволення вимог тих, перед ким банк має певні фінансові зобов’язання (зокрема, вкладників).

Як і будь-яка організація, банк може бути ліквідований з ініціативи його власників або Національного банку України. Крім того, рішення про ліквідацію може бути прийнято в судовому порядку в разі неплатоспроможності банку.

У разі ліквідації банку й неможливості виконання ним своїх зобов’язань перед фізичними особами, які мали вклади в цьому банку, їм повертають кошти з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Цей фонд формується з внесків банків і має гарантувати збереження коштів громадян.

Банківська система України, банківська таємниця, банк, тимчасова адміністрація.

  • 1. Поясніть поняття «банківська система України», «банківська таємниця», «банк», «тимчасова адміністрація».
  • 2. Визначте основні елементи банківської системи України.
  • 3. Які функції виконує Національний банк України?
  • 4. Назвіть основні операції, які виконують банки.
  • 5. Які заходи впливу можуть бути вжиті до банку, який порушує вимоги законодавства?
  • 6. Які банківські операції ви здійснювали? Які з них ви вважаєте найбільш необхідними?
  • 7*. Висловте думку щодо того, яку роль відіграють банки в житті держави.
  • 8*. Уявіть, що в Україні призначено референдум щодо скасування банківської таємниці. Висловте аргументи «за» чи «проти» її скасування.

У засобах масової інформації знайдіть повідомлення про злочини, які стались у вашій місцевості.