Правознавство. Профільний рівень. 11 клас. Наровлянський

Розділ 4. Сімейне право України

Тема 24. Загальна характеристика сімейного права

§ 50. Основи сімейного права

1. Сімейні відносини

Однією з найважливіших сфер життя людини є сімейне життя. Адже кожна людина має батьків, більшість дітей виростає в сім’ї, ставши дорослими, створюють власну сім’ю. У родині виникають різноманітні питання та проблеми, які потребують відповідного врегулювання. Частина цих відносин регулюється нормами моралі, однак чимало з них є досить важливими не лише для окремої особи чи сім’ї, а й для всього суспільства. Саме тому такі відносини потребують регулювання нормами права.

Галузь права, норми якої регулюють сімейні особисті немайнові та майнові відносини, що виникають у шлюбі, належності до сім’ї, спорідненості, називають сімейним правом.

Певні норми, що стосуються сімейного права, містяться в Конституції України.

 • Знайдіть у Конституції України норми, які стосуються сімейних правовідносин.

Основним нормативним актом України, який регулює шлюбно-сімейні відносини, є Сімейний кодекс України. Він набув чинності з 1 січня 2004 р. Сімейний кодекс України складається із семи розділів, які регулюють різні інститути сімейного права.

 • Ознайомтеся з текстом Сімейного кодексу України та визначте, яким правовим інститутам, явищам присвячено кожен з розділів.

Норми Сімейного кодексу регулюють порядок укладання та припинення шлюбу, взаємні права подружжя, батьків і дітей тощо.

Потрібно зазначити, що регулювання сімейних відносин може здійснюватися не лише нормативно-правовими актами, а й за домовленістю (договором) між учасниками відносин, якщо це не суперечить вимогам Сімейного кодексу України, інших законів і моральним засадам суспільства. При вирішенні сімейного спору суд може врахувати місцевий звичай, а також звичай національної меншини, до якої належать сторони або одна з них. Застосування звичаю можливе лише за заявою зацікавленої сторони, а також якщо він не суперечить вимогам законодавства та моральним засадам суспільства.

Сімейні правовідносини мають певні особливості. Перша з них — учасниками можуть бути лише фізичні особи. Юридичні особи не можуть бути суб’єктами сімейних правовідносин. Друга особливість сімейних правовідносин — переважно тривалий характер. У багатьох випадках вони обмежені лише тривалістю життя членів сім’ї, хоча окремі права й обов’язки мають чітко визначену тривалість.

Нині в Україні, як і в більшості сучасних демократичних держав, спостерігається тенденція мінімізації втручання держави в сімейні правовідносини. Це означає, що держава регулює лише ті сімейні відносини, які не можна врегулювати без втручання держави. Сімейний кодекс України визначає, що «сімейні відносини регулюються лише в тій частині, у якій це є допустимим і можливим з точки зору інтересів їхніх учасників та інтересів суспільства». При цьому регулювання сімейних відносин здійснюється з врахуванням права на таємницю особистого життя їхніх учасників, їхнього права на особисту свободу та недопустимості свавільного втручання в сімейне життя, а також з максимально можливим врахуванням інтересів дитини, непрацездатних членів сім’ї, відповідно до моральних засад суспільства.

Конституція України та Сімейний кодекс України закріплюють принцип рівності жінки та чоловіка в сімейних відносинах: вони мають рівні права на майно, виховання дітей тощо, а також проголошують неприпустимість надання привілеїв чи обмеження прав учасників сімейних правовідносин залежно від етнічного походження, раси, їхніх релігійних чи політичних поглядів тощо.

2. Сім’я

Одним з основних понять сімейного права є сім’я. Закон визначає, що «сім’я є первинним та основним осередком суспільства».

 • Висловте припущення. хто є членами сім’ї, які підстави її виникнення потрібно передбачити.

Сімейний кодекс України передбачає, що до сім’ї належать особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права й обов’язки. Отже, ознаками сім’ї Кодекс визначає взаємне проживання, спільне ведення господарства та спільний побут, а також наявність взаємних прав та обов’язків. Права члена сім’ї надаються й одинокій особі.

Закон передбачає особливі випадки, коли членами сім’ї визнаються особи, які не проживають спільно. Так, якщо внаслідок життєвих обставин (навчання, робота, лікування тощо), які визнано поважними причинами, окремо проживають чоловік і дружина, вони все одно вважаються сім’єю. Так само дитина, яка не проживає спільно з батьками, залишається членом сім’ї своїх батьків.

Закон передбачає підстави, за якими може бути створено сім’ю. Ними є укладання шлюбу, кровне споріднення (саме за цією підставою діти є членами сім’ї рідних — біологічних — батьків), усиновлення (у цьому випадку діти є членами сім’ї своїх усиновлювачів — юридичних батьків). Закон гарантує право кожної особи, яка досягла шлюбного віку, на створення сім’ї. В окремих випадках можливе створення сім’ї особою, яка не досягла такого віку, а також незалежно від віку особою, яка народила дитину.

3. Захист сімейних прав та інтересів

Держава встановила норми, згідно з якими вона забезпечує охорону сім’ї, дитинства, материнства, батьківства, створює умови для зміцнення сім’ї. Для захисту своїх законних сімейних прав та інтересів особа має право звернутися до суду, а в окремих випадках до органу опіки й піклування. Право звертатися до суду надається особі, яка досягла 14-річного віку. При цьому законом визначено способи захисту, які може використати суд для захисту цих прав.

 • Ознайомтеся з витягом із Сімейного кодексу України та визначте, які способи захисту сімейних прав доцільно використати в різних ситуаціях.

ІЗ СІМЕЙНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Стаття 18. Захист сімейних прав та інтересів

(...) 2. Суд застосовує способи захисту, які встановлені законом або домовленістю (договором) сторін.

Способами захисту сімейних прав та інтересів зокрема є:

 • 1) встановлення правовідношення;
 • 2) примусове виконання добровільно не виконаного обов’язку;
 • 3) припинення правовідношення, а також його анулювання;
 • 4) припинення дій, які порушують сімейні права;
 • 5) відновлення правовідношення, яке існувало до порушення права;
 • 6) відшкодування матеріальної та моральної шкоди, якщо це передбачено цим Кодексом або договором;
 • 7) зміна правовідношення;
 • 8) визнання незаконними рішень, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.

Стаття 19. Участь органу опіки та піклування в захисті сімейних прав та інтересів

1. У випадках, передбачених цим Кодексом, особа має право на попереднє звернення за захистом своїх сімейних прав та інтересів до органу опіки та піклування (...).

3. Звернення за захистом до органу опіки та піклування не позбавляє особу права на звернення до суду.

Сімейне право, сім’я.

 • 1. Поясніть поняття «сімейне право», «сім’я».
 • 2. Які відносини вважаються сімейними?
 • 3. Які особливості сімейних правовідносин?
 • 4. Назвіть джерела сімейного права України.
 • 5. Які підстави створення сім’ї передбачено законодавством України?
 • 6. Які способи захисту сімейних прав та інтересів передбачено Сімейним кодексом України?
 • 7. Наведіть приклади виникнення сім’ї за різними підставами.
 • 8*. Сімейний кодекс України передбачає врахування моральних засад суспільства, які стосуються сімейних правовідносин. Наведіть приклади таких моральних засад. Як ви вважаєте, чи однакові вони в різних суспільствах?
 • 9*. Висловте свою думку щодо ролі сімейних правовідносин для кожної особи.