Правознавство. Профільний рівень. 11 клас. Наровлянський

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 17. Господарсько-правова відповідальність. Господарський процес

§ 40. Господарсько-правова відповідальність

 • Пригадайте, які види правопорушень вам відомі. Яка відповідальність може настати в разі скоєння правопорушень різних видів?

1. Господарське правопорушення

У господарських правовідносинах, як і в будь-яких інших, трапляються порушення встановлених норм і правил. У цьому випадку йдеться про господарське правопорушення.

Господарське правопорушення — це протиправна дія або бездіяльність суб’єкта господарських відносин, яка не відповідає вимогам норм господарського права, не узгоджується з юридичними обов’язками зазначеного суб’єкта, порушує суб’єктивні права іншого учасника відносин або третіх осіб.

Залежно від підстави настання відповідальності є договірні та позадоговірні правопорушення.

Договірні правопорушення мають місце у випадку порушення учасником господарських правовідносин норм, пов’язаних з порядком укладання й подальшого виконання господарських договорів. Це можуть бути порушення правил укладання договорів (порушення строків і процедури укладання, укладання протиправних договорів); порушення, пов’язані з їхнім виконанням (порушення строків виконання, порушення, пов’язані з якістю товарів, послуг тощо).

Другим видом господарсько-правових порушень є позадоговірні. Саме про них ідеться, коли порушено антимонопольне законодавство (допущено зловживання своїм домінуючим становищем на ринку), порушено права власника.

Господарське правопорушення має особливості складу. Він включає факт протиправної поведінки (при цьому саме у сфері господарювання), наявність збитків чи інших негативних наслідків для потерпілої сторони, причинно-наслідковий зв’язок між вказаними обставинами та наявність вини — наявність можливості правомірної поведінки й попередження негативних наслідків і невжиття для цього всіх можливих дій. При цьому особливість господарського правопорушення полягає в тому, що іноді достатньо лише самого факту протиправної поведінки для притягнення до відповідальності.

Господарська відповідальність може бути договірною та позадоговірною, солідарною, дольовою та субсидіарною.

Господарсько-правовій відповідальності властиві певні ознаки. їй притаманні загальні ознаки юридичної відповідальності, зокрема виконання державою санкцій, накладених на порушника.

Господарська відповідальність має переважно матеріальний (майновий) характер, полягає в застосуванні майнових (економічних) санкцій, передбачених нормами господарського законодавства.

Основною метою господарської відповідальності є насамперед стимулювання належного виконання господарських зобов’язань, а також певного мірою відшкодування втрат, завданих унаслідок господарського правопорушення іншими учасниками правовідносин.

Право на відшкодування збитків у господарських правовідносинах потерпіла сторона має незалежно від того, чи передбачена така відповідальність у договорі. Крім того, сплата штрафних санкцій і навіть відшкодування порушником завданої шкоди не звільняє його від обов’язку виконати своє зобов’язання.

2. Підстави для господарсько-правової відповідальності

Підставою для господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є скоєне ним правопорушення у сфері господарювання. При цьому повинні бути встановлені факт господарського порушення, наявність збитків, завданих порушенням, а також причинний зв’язок між протиправною поведінкою порушника й завданими потерпілому збитками.

У господарських правовідносинах фактично встановлено презумпцію винуватості суб’єкта господарських правовідносин за невиконання або неналежне виконання господарських зобов’язань, порушення правил здійснення господарської діяльності. Тобто в разі виявлення такого порушення сам порушник повинен доводити, що ним ужито всіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення. Суб’єкт господарських відносин звільняється від відповідальності лише тоді, коли доведе, що належне виконання зобов’язання виявилося неможливим унаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за умов здійснення господарської діяльності. Це військові дії, стихійне лихо тощо.

Майнові збитки відшкодовують лише у випадку, коли вони реально завдані, а сплата неустойки, штрафу чи пені може застосовуватися, навіть якщо порушення не призвело до матеріальних втрат іншої сторони, як санкція за саме порушення своїх зобов’язань.

3. Види господарських санкцій

Відповідальність у сфері господарської діяльності застосовується у вигляді господарських санкцій.

Господарські санкції — це заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, унаслідок застосування яких для нього настають несприятливі економічні та/або правові наслідки.

Закон передбачає декілька видів господарських санкцій.

Як уже зазначалося, збитки повинні бути відшкодовані у випадку, коли вони реально завдані. До збитків, які підлягають відшкодуванню в разі скоєння господарського правопорушення, належать вартість утраченого, пошкодженого або знищеного майна, неодержаний прибуток (втрачена вигода). У випадках, передбачених законом, можлива також матеріальна компенсація моральної шкоди. До складу збитків належать ще й додаткові витрати, які вимушена була зробити потерпіла сторона. Так, у разі неякісного будівництва чи ремонту доводиться здійснювати додаткові роботи для усунення недоліків, витрачати для цього додаткові матеріали.

 • Пригадайте, що таке втрачена вигода.

Сума збитків визначається з урахуванням існуючих цін, однак сторони ще при укладанні договору можуть заздалегідь визначити суму відшкодування, яке сплачується в разі порушення зобов’язання.

Штрафні санкції — це господарські санкції у формі грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити в разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання.

Штрафні санкції традиційно застосовують при порушенні договірних відносин (майново-господарських зобов’язань). Необхідно відмежувати неустойку, штраф і пеню як способи забезпечення зобов’язань і штрафні санкції, які застосовують у разі скоєння господарського правопорушення. Якщо в першому випадку йдеться про попередження правопорушення, про стимулювання правомірної поведінки, то в іншому — про наслідки господарського правопорушення. Крім того, у разі застосування зазначених засобів як способів забезпечення зобов’язання їх стягують на користь сторони, зобов’язання на чию користь не було виконано або виконано несвоєчасно, а господарські штрафні санкції можуть зараховуватися як до державного бюджету, так і на користь кредитора.

Сплата штрафних санкцій не звільняє від виконання зобов’язання, якщо інше не передбачене договором або якщо інша сторона не відмовилася прийняти виконання.

За порушення господарських зобов’язань до суб’єктів господарювання та інших учасників господарських відносин можуть також застосовуватися оперативно-господарські санкції.

Оперативно-господарські санкції — це заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушень зобов’язання, що використовуються самими сторонами зобов’язання в односторонньому порядку.

Оперативно-господарські санкції застосовують незалежно від вини суб’єкта, який порушив господарське зобов’язання. На відміну від інших, вони не мають майнового характеру. Так, можливі зміна порядку виконання певних зобов’язань, припинення виконання. Метою цих санкцій є запобігання втрат або зменшення завданих збитків і припинення правопорушення. Для використання оперативно-господарських санкцій вони повинні бути прямо передбачені в договорі між суб’єктами господарських правовідносин.

Закон визначає перелік оперативно-господарських санкцій. Це одностороння відмова від виконання свого зобов’язання зі звільненням від відповідальності за це в разі порушення зобов’язання другою стороною; відмова від оплати за зобов’язанням, яке виконане неналежним чином або достроково виконане боржником без згоди другої сторони; відстрочення відвантаження продукції чи виконання робіт. Можлива навіть відмова від прийняття подальшого виконання зобов’язання, порушеного другою стороною (якщо, наприклад, здійснюється постачання неякісної продукції). Договір може передбачати запровадження особливих умов оплати — після перевірки якості продукції або, навпаки, запровадження попередньої оплати, якщо відбувалися затримки розрахунків. Сторони можуть передбачити в договорі також інші оперативно-господарські санкції, які можуть застосовуватися одночасно з відшкодуванням збитків і стягненням штрафних санкцій.

На відміну від оперативно-господарських санкцій, які застосовуються однією зі сторін зобов’язання до іншої й лише у випадку, коли ці санкції передбачені договором між ними, адміністративно-господарські санкції застосовуються органами державної влади чи місцевого самоврядування у випадках порушення правил здійснення господарської діяльності. Вони спрямовані на припинення правопорушення суб’єкта господарювання та ліквідацію його наслідків. Перелік можливих санкцій та порядок їхнього застосування визначається лише законами та не може бути розширений чи доповнений договором сторін господарського зобов’язання.

 • Ознайомтеся з витягом з Господарського процесуального кодексу України та визначте, які адміністративно-господарські санкції можуть бути застосовані.

З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Стаття 239. Види адміністративно-господарських санкцій

1. Органи державної влади й органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень і в порядку, установленому законом, можуть застосовувати до суб’єктів господарювання такі адміністративно-господарські санкції: вилучення прибутку (доходу); адміністративно-господарський штраф; стягнення зборів (обов’язкових платежів); застосування антидемпінгових заходів; припинення експортно-імпортних операцій; застосування індивідуального режиму ліцензування; зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом господарювання певних видів господарської діяльності; анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом господарювання окремих видів господарської діяльності; обмеження або зупинення діяльності суб’єкта господарювання; скасування державної реєстрації та ліквідація суб’єкта господарювання; інші адміністративно-господарські санкції, установлені цим Кодексом та іншими законами.

Господарське правопорушення, господарські санкції.

 • 1. Поясніть поняття «господарське правопорушення», «господарські санкції».
 • 2. Які є підстави притягнення до господарсько-правової відповідальності?
 • 3. Які види господарських санкцій існують?
 • 4. У чому полягають особливості господарської відповідальності порівняно з іншими видами юридичної відповідальності?
 • 5. Які адміністративно-господарські й оперативно-господарські санкції існують?
 • 6. Порівняйте оперативно-господарські й адміністративно-господарські санкції.
 • 7*. Порівняйте штраф як спосіб забезпечення зобов’язань і штраф як санкцію за господарське правопорушення.
 • 8*. Висловте свою думку щодо ефективності передбачених господарських санкцій для забезпечення виконання господарських зобов’язань.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.