Правознавство. Профільний рівень. 11 клас. Наровлянський

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 16. Господарські договори

§ 39. Господарські договори

1. Поняття та особливості господарського договору

Чимало господарських правовідносин виникає на підставі укладання договорів. Разом із цивільно-правовими договорами в господарській діяльності широко використовуються спеціальні господарські договори.

Господарський договір — це майнова угода господарюючого суб’єкта з контрагентом, яка встановлює (змінює, припиняє) зобов’язання сторін у сфері господарської та комерційної діяльності: при виробництві й реалізації продукції, виконанні робіт, наданні послуг.

Господарський договір суттєво відрізняється від інших видів договорів. Насамперед господарський договір завжди укладається з господарською (комерційною) метою для досягнення необхідних господарських і комерційних результатів — виробництво та продаж продукції, виконання робіт та їхня оплата, надання послуг тощо. Господарський договір безпосередньо забезпечує виробництво й обіг товарів. Друга особливість полягає в тому, що суб’єктами господарського договору можуть бути лише суб’єкти господарських правовідносин. Серед них — юридичні особи (підприємства, установи, організації), у тому числі колективні сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, індивідуальні, приватні, спільні підприємства тощо, а також громадяни-підприємці.

На відміну від багатьох інших договорів, зокрема цивільно-правових, у деяких випадках сторони господарських договорів певного мірою обмежені у визначенні їхнього змісту. Це, зокрема, стосується договорів, які укладаються на підставі державного замовлення. Зміст господарського договору в цьому випадку обов’язково має відповідати цьому замовленню.

2. Порядок укладання господарського договору

Будь-який договір укладають шляхом переговорів і певних дій його сторін. Вони направлені на вироблення умов договору, що повинні відповідати реальним намірам та економічним інтересам сторін. Крім того, процес укладання договору включає також його юридичне оформлення як правового акта.

Загальний порядок укладання господарських договорів більш складний, аніж для цивільно-правових договорів, має суттєві відмінності.

Загалом порядок укладення господарського договору включає такі стадії: • стадія розробки (складання) проекту договору; • стадія складання протоколу розбіжностей; • стадія безпосереднього врегулювання розбіжностей; • стадія судового розгляду переддоговірного спору.

Потрібно зазначити, що ці етапи не є обов’язковими — процес укладення може бути завершений на будь-якій стадії в разі досягнення сторонами згоди щодо умов договору. І лише якщо досягнути згоди не вдалося, відбувається перехід до наступної стадії укладання договору. Господарські договори укладаються, як правило, у письмовій формі. Договір може бути укладений у повній формі, коли здійснюється оформлення договору як єдиного письмового документа або використовується спеціальна типова форма договору, передбачена законодавством (зокрема, спеціальні договори, передбачені для перевезення вантажів залізницею, морським чи повітряним транспортом тощо). Можливе також укладення договору в спрощеній письмовій формі — шляхом обміну документами за допомогою поштового, телеграфного чи електронного зв’язку.

Робота щодо укладання договору починається з підготовки його проекту. Цей проект є офертою (пропозицією про укладення згоди з детальним зазначенням її умов), яка адресована іншій, чітко визначеній стороні (або сторонам у разі укладення багатостороннього договору). У ньому викладено запропоновані умови договору. Якщо особа, до якої було направлено оферту, відповість згодою, договір вважається укладеним. Якщо в позиціях сторін виявлені деякі розбіжності, тоді вони намагаються врегулювати їх шляхом взаємних поступок, прийняття пропозицій іншої сторони.

У разі наявності заперечень щодо окремих умов договору сторона, яка одержала проект, складає протокол розбіжностей. Два примірники цього протоколу надсилають іншій стороні разом з підписаним договором. Сторона, яка отримала протокол розбіжностей, повинна розглянути його протягом 20 днів і спробувати владнати всі розбіжності. Прийняті пропозиції включають до тексту договору, а розбіжності, які залишилися, можуть бути передані для вирішення до суду. Якщо не вдалося владнати розбіжності, договір не можна вважати укладеним.

Господарські договори.

  • 1. Поясніть поняття «господарський договір».
  • 2. Який порядок укладення господарського договору?
  • 3. Порівняйте господарський та цивільно-правовий договори.
  • 4*. Висловте свою думку щодо значення господарських договорів для існування й розвитку сучасної української держави.