Правознавство. Профільний рівень. 11 клас. Наровлянський

Тема 4. Представництво та довіреність

§ 27. Представництво та довіреність

1. Поняття та види представництва

Батько від імені свого малолітнього 10-річного сина укладає договір купівлі для нього комп’ютера. Директор підприємства укладає договір оренди автомобіля для потреб очолюваної ним організації. В обох випадках особи діяли від імені інших, учиняючи правочини. У їхніх діях має місце представництво.

Представництво — це правовідносини, у яких одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

Правочин, який уклав представник, породжує права й обов’язки не для представника, а для тієї особи, яку він представляє. При цьому представник повинен діяти в інтересах особи, яку він представляє. З метою уникнення так званого конфлікту інтересів представнику заборонено вчиняти правочини від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, котру він також представляє.

При цьому представник не може укладати правочини особистого характеру, які за своєю сутністю може вчинити тільки сама особа. Найяскравішим прикладом такого правочину є укладання заповіту, яке може зробити лише сам спадкодавець, але в жодному разі не його представник.

Законом передбачено декілька видів представництва.

Найчастіше вам доводиться мати справу з представництвом за законом. Адже законними представниками своїх малолітніх і неповнолітніх дітей є їхні батьки (усиновлювачі), і коли батьки від вашого імені укладають будь-яку угоду, учиняють будь-який правочин, вони виступають саме як ваші представники за законом. Так само представниками за законом є опікуни щодо малолітніх дітей та осіб, які визнані недієздатними. Іноді таке представництво називають обов’язковим, адже батьки не мають права відмовитися від виконання обов’язків представника своїх дітей; опікун, даючи згоду на опіку, одночасно дає згоду на виконання обов’язків представника.

Досить часто трапляється вид представництва — за договором. У цьому випадку представник повинен добровільно дати згоду на виконання обов’язків представника. Угода про виконання обов’язків представника може мати форму договору або ж довіреності, якими визначається обсяг повноважень представника.

Особливим видом представництва за договором є комерційне представництво. Воно, як правило, здійснюється за винагороду.

Ще один вид представництво на підставі акта юридичної особи. Юридична особа не може сама підписати документ, вести переговори тощо. Будь-які дії від імені юридичної особи здійснюють певні фізичні особи, які посідають відповідні посади. Так, з призначенням на посаду керівника, на деякі інші посади особа отримує право представляти юридичну особу.

2. Довіреність

Якщо особа виконує обов’язки представника, то її повноваження мають бути підтверджені. Саме для цього представнику (крім представника за законом) видається довіреність.

Довіреність — це письмовий документ, що видається особою, яку представляють (довірителем), іншій особі (представнику) для представництва перед третіми особами.

Залежно від повноважень, які надаються представникові довіреністю, розрізняють загальну (або генеральну), спеціальну та разову довіреність.

Загальна довіреність видається представникові для здійснення різних дій, учинення правочинів (без чіткого визначення переліку цих дій). Таку довіреність, як правило, дають керівнику філії підприємства, який працює в іншому регіоні, подібну довіреність видає людина, яка виїжджає в довгострокове відрядження, родичам для управління та розпорядження своєю власністю.

Спеціальна довіреність видається, як правило, на багаторазове виконання подібних (однорідних) дій. Довіреність такого типу дають працівникам підприємств, які постійно отримують на пошті кореспонденцію для своєї юридичної особи; інкасаторам, які щоденно збирають гроші в магазинах, тощо.

Разова довіреність видається для виконання одного, чітко визначеного правочину, однієї дії. Вона діє лише протягом часу, необхідного для виконання цієї дії. Таку довіреність людина видає іншій особі для отримання своєї заробітної плати, підприємство — для отримання від іншої організації певного майна.

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це, як правило, керівником організації.

Довіреність фізичної особи обов’язково має бути письмовою, а довіреність на вчинення правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню, повинна бути завірена нотаріусом. У житті часом виникають ситуації, коли людина не має можливості звернутися до нотаріуса.

  • Висловте припущення. коли звернення до нотаріуса для людини може бути неможливим або надто складним.
  • Ознайомтеся з витягом з Цивільного кодексу України та визначте обставини й посадових осіб, які мають право завірити довіреності, які прирівнюються до нотаріально завірених.

З ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Стаття 245. Форма довіреності

(...) 3. Довіреність військовослужбовця або іншої особи, яка перебуває на лікуванні в госпіталі, санаторії та іншому військово-лікувальному закладі, може бути посвідчена начальником цього закладу, його заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем. Довіреність військовослужбовця, а в пунктах дислокації військової частини, з’єднання, установи, військового навчального закладу, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, також довіреність працівника, члена його сім’ї та члена сім’ї військовослужбовця може бути посвідчена командиром (начальником) цих частини, з’єднання, установи або закладу. Довіреність особи, яка утримується в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, може бути посвідчена начальником установи виконання покарань чи слідчого ізолятора.

Довіреність особи, яка проживає в населеному пункті, де немає нотаріусів, може бути посвідчена уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління й розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування й розпорядження транспортними засобами.

Довіреності, посвідчені зазначеними посадовими особами, прирівнюються до нотаріально посвідчених.

4. Довіреність на одержання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів та поштової кореспонденції (поштових переказів, посилок тощо) може бути посвідчена посадовою особою організації, у якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні, або за місцем його проживання (...).

Особа, яка отримала довіреність, зобов’язана особисто виконувати те, що їй доручено. Однак у разі, коли вона з поважних причин не може виконувати доручене, а також якщо це передбачено довіреністю, ця особа має право передовірити свої повноваження іншій особі. При цьому обсяг повноважень і строк дії довіреності, виданої в порядку передоручення, не можуть бути більшими, ніж основної довіреності.

Закон установлює обов’язкові елементи, без яких довіреність є недійсною. Це дата вчинення видання довіреності, підпис довірителя (або посадової особи, уповноваженої видавати довіреності).

За Цивільним кодексом України строк дії довіреності може бути чітко визначений у ній. Якщо ж строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії.

Закон визначає випадки, коли довіреність припиняє свою дію. Представництво за довіреністю припиняється тоді, коли закінчився строк довіреності (якщо він був визначений), якщо довіреність скасована особою, яка її видала, або припинила існування юридична особа, яка її видала, а також у разі смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності. Виконання обов’язків представника (крім представника за законом) — справа добровільна, тому довіреність припиняє свою дію в разі відмови представника від учинення дій, що були визначені довіреністю.

Представництво, довіреність.

1. Поясніть поняття «представництво», «довіреність».

2. Які види представництва вам відомі?

3. Які елементи (реквізити) є обов’язковими в довіреності?

4. У яких випадках довіреність повинна бути посвідчена нотаріусом?

5. У яких випадках та які посадові особи, крім нотаріуса, мають право завіряти довіреності?

6*. Складіть різні види довіреностей на виконання певних юридичних дій, учинення певних правочинів.

7. Порівняйте

  • А види довіреностей
  • Б види представництва