Правознавство. Профільний рівень. 11 клас. Наровлянський

Блок 3. Основи приватного права України

Розділ 1. Цивільне право України

Тема 1. Загальна характеристика цивільного права та цивільних правовідносин

§ 24. Цивільне право та цивільні правовідносини

1. Предмет і метод цивільного права

Важко знайти людину, яка б кожного дня не користувалася своєю власністю, послугами транспорту чи їдальні, не відвідувала магазин. У всіх цих випадках людина має справу з нормами цивільного права.

Цивільне право — це галузь права, яка регулює майнові й особисті немайнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності учасників цих відносин.

Кожна галузь права має свої, чітко визначені предмет і метод правового регулювання.

Предметом цивільного права є особисті немайнові та майнові відносини. При цьому особливість особистих немайнових відносин полягає в тому, що норми цивільного права здебільшого лише визнають особисті немайнові права, які за своєю суттю є природними.

  • Пригадайте, які права належать до природних прав людини.

Крім того, особисті немайнові права людини є складовою цивільної правоздатності фізичної особи.

Що стосується майнових відносин, то не всі вони регулюються цивільним правом. Предметом цивільного права є лише ті з них, які засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні та майновій самостійності учасників відносин. Тобто якщо одна зі сторін відносин займає підпорядковане становище (як, наприклад, у відносинах платника податків з державою), коли волевиявлення обох сторін не обов’язкове (як при накладенні штрафу), ці відносини не є предметом цивільного права.

Основний метод цивільного права визначений належністю цієї галузі до приватного права.

  • Пригадайте, що є характерним для галузей приватного права.

Зважаючи на те, що учасники правовідносин самостійні та рівні у відносинах, вони мають майнову самостійність, можливість діяти на власний розсуд. Провідним методом правового регулювання в цивільному праві є диспозитивний метод регулювання суспільних відносин: сторони можуть самостійно визначати свої права й обов’язки, порядок своїх дій (однак у межах, визначених законом). Сторони самі визначають, укладати їм договір чи ні, узгоджують умови договору тощо. Саме про диспозитивний метод регулювання іноді говорять: дозволено все, що не заборонено законом.

2. Джерела цивільного права

Головне джерело цивільного права — це Цивільний кодекс України. Він є найбільшим за обсягом кодексом нашої держави. Складається з шести книг, 1308 (!) статей, охоплює надзвичайно широке коло правовідносин — власність та її захист, різноманітні угоди, захист прав авторів різних творів, спадкове право тощо. Однак навіть такий великий акт не в змозі врегулювати всі цивільно-правові відносини. Тому джерелами цивільного права є також Закони України «Про заставу», «Про авторське право та суміжні права» та ін., деякі положення цивільного права містять нормативні акти, прийняті Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України тощо.

Крім того, у цивільному праві застосовуються джерела права та способи регулювання, які можуть існувати лише в приватному праві.

  • Ознайомтеся з витягом з Цивільного кодексу України та визначте, як (крім зазначених вище нормативних актів) можуть регулюватися цивільні правовідносини.

З ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Стаття 7. Звичай

1. Цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм, зокрема звичаєм ділового обороту.

Звичаєм є правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин. Звичай може бути зафіксований у відповідному документі.

2. Звичай, що суперечить договору або актам цивільного законодавства, у цивільних відносинах не застосовується.

Стаття 8. Аналогія

1. Якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону).

2. У разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства (аналогія права).

3. Цивільні правовідносини

Цивільні правовідносини мають певні особливості, які визначені їхньою природою.

Передусім, як уже зазначалося, їхніми учасниками є автономні, незалежні одна від одної особи. Ці особи у відносинах є рівними, вони не підпорядковуються одна одній. У відносинах між ними немає елементів влади.

Друга особливість цивільних правовідносин — можливість кожного учасника цивільних правовідносин здійснювати свої права на власний розсуд, самостійно обираючи шлях своїх дій.

Третьою особливістю є способи їхнього захисту. Для цього використовуються переважно майнові засоби захисту, які мають здебільшого компенсаційний характер.

Як і в будь-яких правовідносинах, їхніми елементами є суб’єкти правовідносин, їхні об’єкти, а також суб’єктивні права й обов’язки учасників. Учасниками цивільних правовідносин є фізичні та юридичні особи.

Важливо зазначити, що учасниками цивільних правовідносин можуть також бути держава в цілому, Автономна Республіка Крим, територіальні громади міст і сіл. Зрозуміло, що від імені юридичних осіб виступають їхні уповноважені представники. У багатьох випадках учасників цивільних правовідносин називають боржником і кредитором.

Цивільні правовідносини так само, як і будь-які інші, виникають унаслідок певних юридичних фактів — дій чи подій. Найпоширенішою юридичною дією, яка породжує цивільно-правові відносини, є різноманітні правочини, зокрема укладення договорів. Особливе місце серед юридичних фактів, які породжують цивільно-правові відносини, належить актам органів державної влади України, органів місцевого самоврядування, а інколи й судів.

Юридичні дії поділяють на акти та вчинки (див. табл. на форзаці 1). Також іноді виокремлюють такий вид юридичних фактів, як юридичні стани. Ці факти існують тривалий час і безперервно або періодично породжують правові наслідки. До таких станів, зокрема, належать вік особи (який визначає рівень дієздатності), наявність власності тощо.

4. Об’єкти цивільних правовідносин

Об’єктами цивільних правовідносин можуть бути речі, зокрема гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні й нематеріальні блага.

При цьому речі, залежно від їхніх особливостей, поділяють на декілька видів — рухомі та нерухомі, подільні й неподільні, споживні та неспоживні, визначені індивідуальними й родовими ознаками.

До нерухомих речей належать земельні ділянки, будинки, інші споруди. Рухомими є речі, які можна вільно переміщувати в просторі. Речі, які можна поділити без втрати їхніх споживчих цінностей (наприклад, продукти харчування, крупи, бензин тощо), називають подільними, а от автомобіль, фотоапарат, телефон є неподільними. Так само цукор, борошно, пляшка води є споживними (адже їх можна використати лише один раз) і водночас вони мають родові ознаки, адже кожна окрема пачка цукру чи пляшка води не має індивідуальних ознак. А от комп’ютер, квартира є неспоживними: вони використовуються протягом тривалого часу, а не один раз, мають індивідульно визначені ознаки.

Цивільне право, цивільні правовідносини, речі.

1. Поясніть поняття «цивільне право», «цивільні правовідносини».

2. Які відносини регулює цивільне право?

3. Які особливості цивільно-правових відносин вам відомі?

4. У засобах масової інформації, мережі Інтернет знайдіть приклади використання звичаю для регулювання цивільних правовідносин.

5*. Висловте свою думку щодо доцільності використання звичаю та аналогії для регулювання цивільних правовідносин.

6*. Визначте, у яких з поданих випадків діятимуть норми цивільного права.

  • а) Згідно з вироком суду, конфісковано майно особи, яка вчинила корисливий злочин;
  • б) громадянин придбав у приватному магазині телевізор;
  • в) територіальна громада Києва на аукціоні продала будинок у центрі міста приватній фірмі;
  • г) громадянин К. сплатив податок за свій автомобіль;
  • ґ) після смерті громадянки П. її будинок, відповідно до заповіту, було передано дитячому будинку.

7. Наведіть приклади різних видів речей.