Правознавство. Профільний рівень. 11 клас. Наровлянський

Тема 2. Публічна служба

§ 2. Поняття та види публічної служби

1. Публічна служба

Реалізація державного управління неможлива без людей та установ, які будуть виконувати функції держави.

Публічною службою називають діяльність на державних політичних посадах, у державних колегіальних органах, професійну діяльність суддів, прокурорів, військову службу, альтернативну (невійськову) службу, іншу державну службу, патронатну службу в державних органах, службу в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування.

Публічну службу в Україні поділяють на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування.

2. Державна служба

Державною службою називають професійну діяльність осіб, які обіймають посади в органах державної влади та їхньому апараті, виконують завдання та функції держави й одержують заробітну плату за рахунок державного бюджету.

Відповідно до законодавства, кожен громадянин України незалежно від його походження, соціального та майнового стану, расової та етнічної належності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання має право вступити на державну службу. Прийом на державну службу відбувається за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених законом. Особа, яка бажає стати державним службовцем, повинна мати відповідну освіту, професійну підготовку, досвід, володіти державною мовою, прийняти присягу державного службовця.

Державний службовець — це громадянин України, який обіймає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) {далі — державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.

Важливо зазначити, що державними службовцями є не всі працівники державних органів, а лише ті, які безпосередньо мають певні повноваження щодо виконання функцій держави. Так, водій, прибиральниця, спеціаліст інформаційних технологій, навіть якщо вони працюють у найвищих державних установах, не мають статусу державного службовця.

Державний службовець зобов’язаний дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, у межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України, з повагою ставитися до державних символів України; поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина; використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, сумлінно й професійно виконувати посадові обов’язки, забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних органів; утримуватися від дій та вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби, від використання свого становища у власних цілях.

Водночас державний службовець має право на повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе й шанобливе ставлення керівників, колег та інших осіб, чітке визначення посадових обов’язків; належні для роботи умови служби та їхнє матеріально-технічне забезпечення; професійне навчання, зокрема за державні кошти, відповідно до потреб державного органу. Державний службовець має право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів, в інших об’єднаннях громадян, крім політичних партій. Він має право отримувати від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідну інформацію з питань, що належать до його повноважень.

Державні службовці не мають права займатися підприємницькою діяльністю, обіймати інші оплачувані посади, крім викладацької, творчої, наукової діяльності у вільний від роботи час. Державним службовцям заборонено брати участь у страйках. Водночас для них установлено систему додаткових виплат за успіхи в роботі, залежно від строку державної служби зростає тривалість їхньої відпустки.

У разі порушення державним службовцем його обов’язків, їхнього недбалого виконання можливе застосування до нього заходів дисциплінарного впливу, накладення дисциплінарних стягнень.

  • Пригадайте, які дисциплінарні стягнення передбачені Кодексом законів про працю.

Відповідно до Закону України «Про державну службу», до державних службовців можуть застосовувати такі дисциплінарні стягнення, як зауваження, догана, попередження про неповну службову відповідність, звільнення з посади державної служби.

Кожному державному службовцю, залежно від обійманої ним посади та проходження служби, присвоюють ранг державного службовця, який є видом спеціального звання. Усього встановлено дев’ять рангів державного службовця, найвищим з яких є перший.

3. Служба в органах місцевого самоврядування

Служба в органах місцевого самоврядування — це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які обіймають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.

Серед посад органів місцевого самоврядування — виборні посади, на які особи обираються на місцевих виборах; виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою.

  • Пригадайте, яких посадових осіб обирають на місцевих виборах.

Крім того, до посад органів місцевого самоврядування належать також посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної в місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Посадова особа місцевого самоврядування — це особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих і консультативно-дорадчих функцій та отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

Особи, які вперше обіймають посаду в органах місцевого самоврядування, приймають присягу, їм присвоюють відповідний до посади ранг.

Публічна служба, державна служба, служба в органах місцевого самоврядування, державний службовець.

https://nads.gov.ua — сайт Національного агентства України з питань державної служби;

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2493-14 — Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19 — Закон України «Про державну службу».

1. Поясніть поняття «публічна служба», «державна служба», «служба в органах місцевого самоврядування», «державний службовець».

2. Визначте основні права й обов’язки державних службовців.

3. Дізнайтеся, які державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування працюють у вашому населеному пункті, районі, об’єднаній територіальній громаді.

4. Порівняйте статус державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

5*. Висловте свою думку щодо ефективності та якості роботи державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування у вашому населеному пункті, районі, області, об’єднаній територіальній громаді.

6*. Визначте переваги та недоліки роботи державних службовців. Чи приваблює вас ця робота в майбутньому?

7. Визначте, хто з вказаних осіб є посадовими особами державної служби, посадовими особами місцевого самоврядування, а хто не належить до осіб публічної служби.

  • а) Голова Волинської обласної державної адміністрації;
  • б) учитель державної середньої загальноосвітньої школи;
  • в) лікар приватної медичної клініки;
  • г) Лебедівський сільський голова;
  • ґ) прокурор Вінницької області;
  • д) суддя Київського обласного апеляційного суду;
  • е) голова Миропільської об’єднаної територіальної громади;
  • є) депутат Калуської районної ради.